Museum og kulturvern

Utviklingsprogram for museene

Museumsprogram

Sikring

Tilfredsstillende sikringsforhold er et nødvendig fundament for bevaring og formidling av museenes samlinger.

De fleste museene rapporterer om sikringsplaner. Imidlertid erfarer Kulturrådet at kvaliteten varierer betydelig. Kulturrådet ønsker gjennom dette programmet å stimulere til prosjekter som styrker museenes analyser og strategier, som grunnlag for god gjennomføring av sikringstiltak. Målet er å øke kompetansen om og bevisstheten rundt kunnskapsbasert sikringsarbeid, for å forebygge og redusere omfanget av ødeleggelser i forbindelse tyveri, ran, brann, hærverk og naturkatastrofer. Kulturrådet inviterer derfor til prosjekter som arbeider systematisk med risiko- og sårbarhetsanalyser for å utarbeide og oppdatere sikringsplaner.

For å utarbeide strategier og handlingsplaner er det viktig å kjenne eget trusselbilde. Museene varierer i størrelse, plassering, utforming og organisering. Trusselbildet varierer og endrer seg over tid. En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er i hovedsak en kvalitativ risikovurdering, som bygger på faglig skjønn og erfaring. Det har vist seg å være et effektivt verktøy for å identifisere og prioritere risikoområder og definere forbedringsområder, som grunnlag for å planlegge sikringstiltak.

Programmet ønsker å samle prosjekter som bidrar til å heve kompetansen om museenes trusselbilde gjennom gjennomføring av ROS-analyser og utarbeiding av sikringsplaner, og programmet skal fungere som en faglig møteplass. Kulturrådet inviterer til prosjekter som prøver ut og implementerer Veiledning for ROS-analyse i norske museer eller andre relevante standarder for risikovurderinger (Norsk standard - NS5814:2008, NS3901:2012). Gjennom aktive prosesser og felles samlinger skal deltakerne i samarbeid med Kulturrådet bidra til å heve kompetansen om og bevisstheten rundt museenes arbeid med sikring.

Les og last ned Veiledning for risiko- og sårbarhetsanalyse i norske museer.

Se utlysningen for programmet (pdf)