Kunstløftet

Kunstløftet / Artikler og debatt

Visjoner - Ib Thomsen

Stillbilde fra

Stillbilde fra "Snehvit" av Disney.

Vi ønsker å avvikle kulturrådet i sin nåværende form, og erstatte det med et råd for et levende kulturliv, opplyser Ib Thomsen.

Ib Thomsen, stortingsrepresentant for FrP, medlem av Familie- og kulturkomiteen.
Kunstløftet har eksistert i fire år. Opplever du at det har skjedd noe med prestisjen/kvaliteten/interessen for kunst for barn og unge i denne perioden? 
 
– Kunstløftet er jo en ordning som finansieres direkte gjennom Norsk kulturråd, og det er derfor ikke all verdens informasjon fra ordningen som når frem til oss på Stortinget. Imidlertid har jeg registrert at Kunstløftet har sørget for å aktivisere barn og unge innen et bredt spekter over hele landet. Tiltak som er målrettet inn mot disse aldersgruppene er jo også helt i tråd med de prioriteringene som Fremskrittspartiet mener at kulturrådet bør gjøre, så det er ingen tvil om at tilgjengeligheten og støtten rundt det å drive med kunst og kultur fra ung alder bidrar til å øke interessen for kunst hos barn og unge. 
 
Norsk kulturråd har konkludert med at det trengs et videre arbeid i satsningen på barn og unge, og viderefører Kunstløftet i fire nye år. Hvilke forventninger har du til ordningen i den kommende perioden? 
 
– Jeg har store forventninger til ordningen, men ser også frem til de langsiktige effektene. Rent overordnet har jeg en forventning om at Kunstløftet nå vil spres ut til flere, samtidig som de gjennomførte prosjektene skal ha stimulert til en varig kunstinteresse hos de som har hatt et forhold til det siden oppstarten i 2008. Deretter har jeg også en forventning om at ordningen i økende grad vil overflødiggjøre seg selv med tiden, ved at interessen økes og forholdene lokalt legges bedre til rette for at barn og unge skal kunne ta del i denne type prosjekter også uten initiering gjennom Kunstløftet eller Norsk kulturråd. 
 
Hvilke utfordringer ser du forbundet med dette arbeidet? 
 
– En sentral utfordring blir å se hvordan langtidsvirkningene av ordningen blir. Håpet mitt er at de periodene arbeidet gjennomføres skal legge grunnlaget for å spre interessen og etterspørselen etter kunst på en slik måte at ulike tilbud i større grad enn før ordningen ble igangsatt vil bli gitt uten at dette kanaliseres gjennom en kulturrådsordning. Da kan vi virkelig slå fast at dette har vært en suksess, men samtidig er det vanskelig å spå nøyaktig hvor lang tid dette vil ta. Vi må uansett forsøke å unngå en situasjon der interessen etter hvert stagnerer før den blir høy nok til å drive etterspørselen etter slike tilbud, slik at ordningen til slutt ikke lenger blir tidsavgrenset. 
 
Har du noen visjoner for feltet generelt de neste årene? 
 
– Jeg har flere visjoner for barne- og ungdomsfeltet! Fremskrittspartiet har nettopp dette som et av våre hovedsatsningsområder i kulturbudsjettet, og mener at helheten vil støtte opp under arbeidet for å øke engasjementet rundt kunst og kultur hos yngre mennesker. Uten å gå veldig i detalj kan jeg nevne noen tiltak som vi går inn for, og som alle vil bidra til at vi skal nå vårt mål om enda bredere deltakelse, sterkere frivillige organisasjoner og en friere og mer uavhengig kulturelite. Vi ønsker, som eneste parti på Stortinget, å etablere en egen tilskuddsordning for frivillig virksomhet med hovedfokus på nettopp barn og unge. Denne potten er på 100 millioner, og noen av midlene kan for eksempel i en mellomfase brukes til prosjekter i forlengelsen av Kunstløftet. 
 
– På den mer generelle siden ønsker vi å øke grensene for hvor mye en kan donere til kulturen før det må betales skatt. Dette er ikke målrettet inn mot barn og unge, men kommer hele kulturfeltet – inkludert de unge – til gode. Vi har også foreslått å gjøre inngripende endringer i Kulturrådet, slik at aktiviteten i større grad rettes inn mot tiltak som for eksempel Kunstløftet. Vi ønsker å avvikle rådet i sin nåværende form, og erstatte det med et råd for et levende kulturliv. Det er viktig at det brukes kulturmidler inn mot bredden og de unge, hvor ressursene gjerne er færre enn i mer robuste organisasjoner og hos profesjonelle med vesentlige lønns-, salgsinntekter osv. 
 
– Til sammen mener vi at dette er viktige tiltak for å skape grobunn for en enda mer levende barne- og ungdomskultur, og hvor det blir et enda sterkere grunnlag for å utvikle interessen og lidenskapen for kunst allerede i ung alder! 
 

blog comments powered by Disqus

eksternt

Nettsted for anmeldelser av den viktigste skjønn- og faglitteraturen for barn og unge som utgis av norske forlag. 
gå til >>

 

Nettidsskrift for kritikk av profesjonell
kunst for barn og unge.
gå til >>