Kunstløftet

Kunstløftet / Artikler og debatt

Utlysning

Mønstring av kunst for unge i 2016

Fra kunstbiennalen Baku på Barnas kulturhus i 2009. Biennalen mottok støtte fra Kunstløftet.

Fra kunstbiennalen Baku på Barnas kulturhus i 2009. Biennalen mottok støtte fra Kunstløftet.

Kulturrådet lyser ut 5 mill kroner til en mønstring av kunst for barn og ungdommer i 2016. Formålet er å vise engasjerende kunst som griper inn i og aktualiserer etiske, kunstneriske og samfunnsmessige grenseoppganger mot det unge publikummet. Søknadsfristen er 3. mars 2015.

Kulturrådets tiltak Kunstløftet avsluttes i 2015, og i den anledning utlyses midler til en ny mønstring av kunst for det unge publikummet. Mønstringen skal kunne skape debatt og utfordre begreper og forståelser av kunst for unge.

Gå direkte til:

Bakgrunn

Formålet med mønstringen

Om tiltaket Mønstring 2016

Målgruppe

Krav til søknad

Søknadsskjema

Saksbehandling og beslutning

Om Kunstløftet

Kontaktperson

Bakgrunn

Det er Kulturrådets erfaring at mye av kunsten som tilbys barn og unge mennesker er preget av historisk og normativ tenkning om oppdragelse, unges livsverden og hva som er etisk og pedagogisk riktig og forsvarlig. Grenser som følger av dette ekskluderer barn og ungdommer fra visse erfaringer, opplevelser og refleksjonsmuligheter i møte med kunst. Dermed oppstår også et skille mellom unges estetiske forutsetninger, deres egne livserfaringer, og samfunnets utviklingstrekk og utfordringer. Kunstens samfunnsrolle blir en annen for unge, enn for voksne.

Hvor går skillet mellom barndom, ungdomstid, oppvekst – og livet som voksen? Hva skal unge beskyttes og skjermes fra versus hva de allerede ser, vet eller opplever? Tradisjonelle holdninger om oppdragelse settes i spill, og kanskje særlig unge menneskers bruk av internett og sosiale medier påvirker debatten om grenseoppganger.

Kulturrådet ønsker at midlene som her utlyses til en mønstring kan bidra til ny erfaring og debatt om både normer og muligheter i barn og unges møte med ulike nåtidige kunstuttrykk.  Kulturrådet gir støtte til prosjekter av kunstnere for barn og ungdommer og registrerer at unge i stadig større grad medvirker i profesjonelle kunstneriske prosesser. Dette er både kunstfaglig og samfunnsmessig en interessant utvikling.

Formålet med mønstringen

Formålet med tiltaket Mønstring 2016 er:

 • Å mønstre engasjerende kunst som griper inn i og aktualiserer etiske, kunstneriske og samfunnsmessige grenseoppganger mot det unge publikummet.  Det er ønskelig at mønstringen kan bidra til å utvikle og heve statusen til kunst for unge.
 • Å mønstre nye (bestilte) og/eller eksisterende nasjonalt eller internasjonalt tilgjengelige verk i alle kunstformer: Scenekunst, visuell kunst, litteratur og musikk – også tverrfaglige eller sjangeroverskridende arbeider.
 • Å gi det unge publikummet nye erfaringer om og opplevelser av hva kunst kan være.
 • Å finne løsninger med et geografisk hensyn, som gir så mange som mulig i skole- og barnehagealder tilgang til mønstringen.
 • Å bidra til ny kunnskap om og forståelse av, møte mellom kunst og unge mennesker
 • Å generere materiale og erfaringer for mulig etterbruk.
 • Å fremme debatt om kunst og estetikk i unges livsverden.

Tiltaket – Mønstring 2016

Kulturrådet og Kunstløftet utlyser med dette kr 5 000 000 til å programmere og gjennomføre Mønstring 2016. Tiltaket skal være ferdig gjennomført før sommeren 2016.

Konstellasjoner av uavhengige kuratorer og/eller arrangører inviteres, på fritt og kunstnerisk grunnlag, å søke om ett samlet prosjekt for hele mønstringen.

Søkere står fritt i å finne egen tittel på mønstringen.

Kulturrådet er ansvarlig eier av prosjektet.

Last ned hele utlysningsteksten her. (pdf)

Målgruppe

 • Målgruppen for tiltaket og mønstringen er det unge publikummet (barn og ungdommer).
 • Målgruppen for utlysningen er konstellasjoner av uavhengige kuratorer og/eller arrangører som vil påta seg et faglig og administrativt ansvar for å programmere og gjennomføre mønstringen.

I denne utlysningen brukes flere målgruppebegrep: «barn og unge», «unge mennesker», og «det unge publikummet». Kulturrådet overlater til søkere på denne utlysningen å oversette ulike målgruppeforståelser til et operativt programtilbud.

Krav til søknad

Søknaden består av to deler:

 • En fritekstbasert søknad som, etter søkers egne disposisjoner og begrunnelser, forholder seg til utlysningens formål og veiledende spørsmål.
 • Dokumentasjon; budsjett, CV for sentrale og ansvarlige fagpersoner – eventuelt supplerende informasjon.

Les veiledende spørsmål og krav til dokumentasjon (pdf).

Søknadsskjema og søknadsfrist

Søk med elektronisk søknadsskjema

 

Fristen for søknader til denne utlysningen er tirsdag 3. mars 2015.

Saksbehandling og beslutning

I anledning denne utlysningen er det nedsatt et underutvalg med representanter fra alle fagutvalg som står bak bevilgningen og tiltaket: Faglig utvalg billedkunst og kunsthåndverk, Musikkutvalget for utøver- og produksjonsstøtte, Faglig utvalg for scenekunst, Faglig utvalg for litteratur, Faglig utvalg for barne- og ungdomskultur og Faglig utvalg for rom for kunst og andre formål.

Dette underutvalget vil behandle innkomne søknader og fremme innstilling til det kollegiale rådets møte i mars 2015.

Om Kunstløftet

Norsk kulturråd har som mål å fremme interesse, anerkjennelsen for og kvaliteten på kunst og kultur for barn og ungdom. For å nå dette målet igangsatte Norsk kulturråd i 2008 Kunstløftet som tidsavgrenset utviklingsprosjekt. Kunstløftet vil i løpet av prosjektperioden 2008 – 2015, i tillegg til å ha gitt støtte til en lang rekke kunstprosjekter, ha tatt initiativ til og gjennomført:

 • Utlyst Idékonkurransen – En kunstarena for unge (høsten 2011)
 • Avholdt konferansen «Vi prøver å planlegge det helt perfekt» (sommeren 2011)
 • Evaluering av Kunstløftets første prosjektperiode (2008 – 2011) – Gi meg en K (Telemarksforskning)
 • Utlyst midler til en plattform for kunstkritikk – kunst for unge (Periskop 2013-2015)
 • Utlyst midler til unges respons på kunst (2014)
 • Publisert prosjektmateriale og en rekke fagrelaterte artikler på egen nettside - www.kunstløftet.no
 • Flere temaspesifikke seminarer
 • Utgitt publikasjonen/rapporten Begreper om barn og kunst
 • Publisert 6 aviser (2 i 2015) – hvorav to temanumre (lek og deltagelse, og formidling)
 • Gjennomført 4 erfaringskonferanser i samarbeid med aktører i feltet (2015)
 • Evaluering av Kunstløftets andre prosjektperiode (2012 – 2015) – i utlysning

Kontaktperson

Rolf Engelsen, telefon 21 04 59 55, rolf.engelsen@kulturradet.no
 


blog comments powered by Disqus

eksternt

Nettsted for anmeldelser av den viktigste skjønn- og faglitteraturen for barn og unge som utgis av norske forlag. 
gå til >>

 

Nettidsskrift for kritikk av profesjonell
kunst for barn og unge.
gå til >>