Årskonferanser

Årskonferansen 2010

Årskonferansen 2010

Kunst for alle? Om kunst og publikum

Publikum har i den senere tid blitt viet stor oppmerksomhet i kulturlivet. Norsk kulturråd ønsker å undersøke nærmere hva denne dreiningen i oppmerksomhet kan bety for kunsten og for publikum. Innebærer den økte interessen for publikum noe mer og noe annet enn det kjente kulturpolitiske målet om å sikre et godt kulturtilbud til alle? Vil en kulturpolitikk som i større grad retter sin oppmerksomhet mot publikums behov også utfordre kunstlivets tenkemåter?
Det finnes en rekke måter å forstå og forholde seg til relasjonen mellom kunst og publikum på. Noen kunstnere har mottakeren med som en tenkt aktør i produksjonen, mens andre har behov for å skille klart mellom den skapende prosessen og verkets møte med publikum. Formidlingsarenaene er mange, og publikum diskuteres ikke lenger som en ensartet gruppe. Men hva vet vi egentlig om publikum? Mye tyder på at kunstpublikummet øker, samtidig som befolkningen blir mer mangfoldig og sammensatt. Forblir kunstpublikummet kulturelt og sosialt sett smalt, eller nås nye grupper på en annen måte enn tidligere? Hvilke strategier bruker de ulike kunst- og kulturaktørene for å nå ut, og i så fall - til hvem?

Kunsttilbudet har økt på steder der denne typen tilbud tidligere ikke fantes, og flere mennesker har tilgang til et mangfold av kulturopplevelser. Kunsten beveger seg ut og inn av gallerier og konsertsaler, tas i bruk på nye måter i samfunnsutviklingen, og formidlingssituasjonen er i stadig endring. Økt bruk av digitale medier byr  eksempelvis på nye muligheter for produksjon, distribusjon og formidling, og grensen mellom kunst og omgivelser utfordres. Er det slik at disse endringene fører til at flere publikumsgrupper opplever kunst som relevant og aktuelt for sine liv? Og vil utviklingen skape et publikum som i økende grad forventer interaktivitet og delaktighet?

Kulturrådet spør: Hva betyr publikum for kunsten, og hva betyr kunsten for publikum?