Årskonferanser

Årskonferansen 2013

Kulturrådets årskonferanse 2013

Enn om Dovre faller? – kultur, demokrati og medborgerskap

Program for årskonferansen.

Med forbehold om endringer.

Dag 1: 13. november

11.00 Registrering og lett lunsj

12.00 Kunstnerisk innslag

Carte Blanche, duett fra forestillingen Not here / Not ever av Sang Jija

12.10–12.40 Velkomst- og åpningstaler

12.10 Velkomsthilsen ved direktør Anne Aasheim og rådsleder Yngve Slettholm
12.20 Åpningstale fra kulturminister Thorhild Widvey

12.40–13.50 Tema: Kultur på liv og død?

I mange samfunn risikerer kulturinstitusjoner og kunstnere å bli kneblet, svartelistet eller arrestert som følge av forskjellige typer undertrykkende og diskriminerende politikk. Folks rett til tilgang på kulturopplevelser begrenses også når ytringsfriheten innskrenkes. I denne delen av programmet ønsker vi å sette lys på det arbeidet som skjer for å sikre det demokratiske handlingsrommet for kunstnere og kulturinstitusjoner.

Fra 1950 til murens fall samlet den østtyske sikkerhetstjenesten (Stasi) inn enorme mengder overvåkningsmateriale om landets befolkning. I dag arbeider Stasi-arkivet med å sikre borgerne fullt innsyn i dette materialet som en del av institusjonens samfunnsrolle.

Freemuse har siden 2000 arbeidet for å forsvare musikeres og komponisters ytringsfrihet. I 2012 arrangerte de sammen med Fritt Ord verdens første konferanse om sensur og overgrep på kunstnere over hele verden.

Regissøren og musikeren Deeyah vant i høst Emmy for beste internasjonale dokumentarfilm med sin Banaz – A Love Story, en sterk skildring av et æresdrap. Deeyah har også selv erfart trakassering og forsøk på knebling i sitt kunstneriske arbeid.

12.40 Yngve Slettholm

13.00 Innlegg av Karsten Jedlitschka (Stasi-arkivet).

13.30 Samtale mellom Ole Reitov (Freemuse) og Deeyah.

14.00 Pause

14.20–15.10 Tema: Deltakelse, medborgerskap og fellesskap

Medborgerskap handler om å være medlem av et fellesskap, både som borger og som menneske. Men ikke alle opplever en slik tilhørighet – ulike barrierer bestemmer om man er utenfor eller innenfor. Bidrar kunst- og kultursektoren til å skape og opprettholde slike barrierer? Hva mener vi med medborgerskap? Hva slags rolle kan kunst og kultur spille når det gjelder å styrke folks opplevelse av medborgerskap?

Olga Dysthe har gjort en forskningsstudie på hvordan museer kan fremme medborgerskap gjennom formidling og undervisning. Dysthes innlegg blir etterfulgt av en samtale mellom mellom henne, Aslam Ahsan, Mala Wang-Naveen og Didrik Søderlind der innlegget blir satt i spill opp mot andre tanker rundt innenforskap og utenforskap.

14.20 Innlegg av Olga Dysthe

14.40 Samtale mellom Mala Wang-Naveen, Didrik Søderlind og Olga Dysthe. Samtaleleder: Cathrine Sandnes.

15.10 Kunstnerisk innslag

Veronika Akselsen, utdrag fra skolesekkproduksjonen «Til ettertanke»

15.25–15.45 Pause

15.45–17.30 Parallellsesjon 1: Gater, kunst og gatekunst: Hvem har retten til de offentlige byrommene?

Bergen kommune avbrøt i 2005 avtalen med Clear Channel om reklamefinansierte busskur og sykler, etter massive protester fra byens borgere. Nylig har kommunen utarbeidet en handlingsplan for graffiti og gatekunst. Kunst i offentlige rom (KORO)s nye direktør er opptatt av å diskutere hvordan kunsten i det offentlige rom er omgitt av flere motstridende interesser og synsmåter.

Med dette som bakteppe ønsker vi å stille spørsmål som: Hvem har rett til å ytre seg i det offentlige byrom, og hvem representerer meningsytringene? Kan det offentlige fellesrom brukes til åpen samtale, kritikk – uenighetsfellesskap, eller er det blitt et gjennomregulert, sensurert eller privatisert rom? Er det mulig å skape kunst i det offentlige rom som er fellesskapsdannende og kritisk på samme tid? Hvordan er forholdet mellom de planlagte og institusjonelle ytringene og enkeltmenneskenes og motstemmenes mulighet til å uttrykke seg? Undergraves undergrunnsuttrykkenes kritiske potensiale i den offentlige diskursen når de tas inn i varmen? Hva er forskjellen mellom temporære og varige ytringer?

Samtale mellom Charlotte Spurkeland (fraksjonsleder for Høyre i kulturkomiteen i Bergen kommune), Svein Bjørkås (KORO), Martin Berdahl Amundsen og billedkunstner Vanessa Baird

Samtaleleder: Ida Habbestad

15.45–17.30 Parallellsesjon 2: Grunnlovsjubileet 2014 – mer enn feiring og flagg?

Grunnlovsjubileet har som mål å bygge kunnskap om Grunnloven og dens betydning, skape økt deltagelse og engasjement i demokratiske prosesser og skal være en bred og inkluderende folkefest i hele landet. Hvordan framstilles vår historie gjennom de siste 200 år? Er det mulig å få til både feiring og debatt under samme fane? Hva er demokratiets utfordringer i Norge i dag? Hvilke utfordringer gir feiringen til kunst- og kultursektoren?

Innlegg fra og samtale mellom Knut Kjeldstadli, Olaf Aagedal og Sara Azmeh Rasmussen

Samtaleleder: Andreas Hompland

15.45–17.30 Parallellsesjon 3: Inkludering, medvirkning og uortodokse samarbeid

De siste årene har flere kulturpolitiske dokumenter (Meld. St. 10 ‘Kultur, inkludering og deltaking', Kulturutredningen 2014 og Kulturløftet III) lagt stor vekt på det demokratiske aspektet ved kultur. Kultursektoren skal i større grad arbeide for å nå og inkludere personer og grupper som i dag står utenfor kulturlivet, heter det. Men hva betyr egentlig dette i praksis? Hven skal inkluderes? Alle? Hele tiden? Hvordan? Tenk om de ikke vil? I denne sesjonen utforsker vi nærmere ulike erfaringer med inkludering, medvirkning og samarbeid med uortodokse partnere i Norden.

Innsatte ved Hustad fengsel er nå i gang med å registrere og dokumentere museumsgjenstander knyttet til gamle Molde fengsel, i et samarbeid med Romsdalsmuseet, mens Oslo byarkiv arbeider sammen med brukerne av Fattighuset om dokumentasjon og formidling av materiale fra Fattigvesenet.

Nordisk kulturfond vil fortelle om deres satsing på mangfold, inkludering og medvirkning i nordisk sammenheng.

Innlegg fra Karen Bue (Nordisk kulturfond), Hilde Stenmark (Romsdalsmuseet) og Unn Hovdhaugen (Oslo byarkiv)

15.45–17.30 Parallellsesjon 4: «Å, nå telte han deg også!» - om måling, styring og profesjonalisering i institusjonene

Kunst- og kulturfeltet blir stadig mer profesjonalisert. Så vel små som store institusjoner skal nå helst være godt fremme i skoene når det gjelder begreper som strategi, posisjonering, målstyring, publikumsutvikling, markedsføring og involvering. Utviklingen drives så vel innenfra, gjennom institusjonenes ønske om å være relevante, som utenfra, gjennom bevilgninger og rammevilkår og gjennom publikums og omverdenens forventninger.

Konsekvensene for institusjonene ligger på mange plan, fra programmering og kuratering til produksjonsvilkår og interne prioriteringer. Her ligger det utfordringer, men også muligheter. Hvordan sikrer man hensynet til kvaliteten i det kunstneriske innholdet så man kan jobbe med, i stedet for mot, utviklingen?

Samtale mellom Karin Hindsbo (direktør Sørlandets kunstmuseum / SKUM, påtroppende direktør KODE Bergen), Ingrid Røynesdal (Oslo-Filharmonien), Anne Szefer Karlsen (Hordaland kunstsenter) og musiker Bjørnar Habbestad

Samtaleleder: Kristin Danielsen

NB! Denne parallellsesjonen vil vises direkte på videooverføring på Kulturrådets nettsider.

19.30 Mottakelse og middag i Grieghallen.

Kunstnerisk innslag: «Drum Spirituals» v/Perkusjonsensemble fra Griegakademiet

Dag 2: 14. november

08.50 Kunstnerisk innslag

Pierre Lionel Matte, «Per Spelemann / Pierre le Ménetrier»

09.00-10.00 Å transformere museet  fra ‘kjekt å ha' til ‘livsviktig'

Museer hviler på den ene siden tungt i rollen som kulturbærende institusjoner i samfunnet. Likevel kan det synes som om offentligheten på mange måter tar dem for gitt. En del institusjoner ser også ut til å ta sitt publikum for gitt. Hva kan institusjonene gjøre for å få folk til å oppfatte dem som viktige og relevante? Museenes samfunnsoppdrag krever at de har et aktivt forhold til publikum og målgrupper, men hvordan skal dette balanseres med hensynet til kunstens og kulturens selvstendige verdi?

I denne bolken får vi perspektiver på disse problemstillingene fra to ledende internasjonale praktikere innen museumsfeltet.

Elaine Heumann Gurian. Senior museum consultant/advisor, US (Smithsonian, Holocaust Memorial museum, Boston children's museum)

Nick Winterbotham, Chairman of GEM (the Group for Education in Museums), UK

10.00 Kunstnerisk innslag

Dror Feiler

10.30 Tema: Koryfé, urokråke, eremitt – om kunstnerrollen og samfunnet

Hva er kunstnerens oppgave i demokratiet? Å rette søkelyset mot usynliggjorte mennesker, grupper og saker og bidra til et romsligere fellesskap? Å være opprører, rebell, subversiv? Å konsentrere seg om eget uttrykk og form? Å delta i samfunnsdebatten eller være et alternativ til den? Finnes det et skille mellom privatpersonen, kunstneren og kunstverket når vi snakker om politisk engasjement – eller er det uvesentlig? Når er noe kunst og når er det politisk aktivisme? Hvem ytrer kunstneren seg på vegne av? Har kunstnerisk kvalitet politisk kraft i seg selv?

Vi har utfordret et knippe kunstnere fra forskjellige kunstarter og sjangere til i kortform å tone flagg i spørsmål som dette.

Innslag fra: Tore Vagn Lid, Tomas Espedal, Ivar Bjørnson, Mia Habib, Hannah Kvam og, Knut Åsdam.

11.30 Pause

12.00 Museet som aktiv samfunnsaktør

Jamtlimuseet ble nylig utnevnt til Årets museum 2013 i Sverige. Museet belønnes for sin evne til stadig fornyelse og har gjennom nyskapende metoder blitt en motor for regionen og en inspirasjonskilde for museene generelt. I innstillingen fra ICOM Sverige og Riksförbundet Sveriges museer heter det at museet våger å utfordre gamle vante mønstre og konvensjoner gjennom nye metoder, finansieringsformer og samarbeid. Langsiktig satsing, ulike former for samarbeid og mot til å gå nye, uprøvde veier er noen av faktorene som bidrar til Jamtlimuseets sterke posisjon i regionen og lokalsamfunnet. Hvordan kom det hele i stand? Hva slags utfordringer har museet møtt langs veien og hvordan har man løst disse? Hva slags relasjoner bygger museet til sine ulike medborgere? Og hvordan ser veien fremover ut?

Henrik Zipsane, direktør Jamtlimuseet, SE

12.30 Kunst, kultur, digitalisering og demokrati

Den teknologiske utviklingen og de samfunnsmessige endringene som følger i kjølvannet av denne utviklingen har satt både kunstfeltets og kulturinstitusjonenes roller i spill. Mønstrene for dialog, kommunikasjon og medvirkning er i omskiftning, og stadig økende mengder med digitalt innhold blir stadig mer delbart. Denne utviklingen åpner også for nye former for samspill mellom publikum, institusjoner, fagpersoner og kunstnere. Hvilke muligheter og utfordringer bringer dette med seg?

Michael Edson, Director of Web and New Media Strategy for the Smithsonian Institution, US

13.00 Kunstnerisk innslag

Nils Økland

13.10 Avslutning

13.15–14.00 Lunsj

les og last ned programheftet