Barn og unge

Barn og unge

Aktuelt

Øremerkede midler til musikkprosjekter for barn og ungdom

Foto: BIT20/Barn i Byen v/Siri Breistein

Foto: BIT20/Barn i Byen v/Siri Breistein

Kulturrådet etterlyser flere gode musikkprosjekter for barn og unge. Det øremerkes derfor 1,4 mill. kroner til prosjekter som er for eller med barn og unge.

Midlene er satt av på ordningene Andre musikktiltak - prosjektstøtte og Bestillingsverk og produksjonsstøtte, og må søkes til fristen 5. desember 2017.

 

Ramme og mål

Kulturrådet skal legge til rette for at barn og unge over hele landet får ta del i kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet, både som publikum og aktører. Musikere, komponister, ensembler og andre produsenter inviteres til å skape nye musikkproduksjoner som utfordrer tradisjonelle forståelser av hva musikk kan være og bety for barn og unge.  Det er et mål at prosjektene skal bidra til faglig og kunstnerisk utvikling på feltet. Det etterlyses derfor prosjekter som tenker nytt om metode, formidling og involvering av barn i lydbaserte uttrykk. Hva menes med musikk for barn og unge? Hva kan musikk bety i barns livsverden? Hva kjennetegner barns forhold til og responser på ulike typer musikk? Hvordan presenteres musikk for denne målgruppen vanligvis? Hvordan kan barns musikkpreferanser imøtekommes og brukes i skapende prosesser? Skal de imøtekommes?

I tillegg til høy musikkfaglig kvalitet ønsker øremerkingen å stimulere til refleksjon og praktisk utforsking omkring barn som publikum og/eller deltakere, og hva formidlingssituasjonen og det interaktive samspillet gir rent kunstnerisk.

Hva kan få støtte

1) Samarbeidsprosjekter

Prosjekter hvor profesjonelle kunstnere utforsker barn og unges potensiale til å være idérike, medskapende deltagere i kunstneriske prosesser. Det er positivt om prosjektet undersøker hvilken kunnskap og kompetanse det er nødvendig at profesjonelle kunstnere bidrar med for at barn og ungdom selv får mulighet til å bestemme over sitt eget uttrykk.

Aktuelle søknadsprosjekter:

 • Musikere/komponister som ønsker å skape nye verk i samarbeid med barn og unge, alene eller i kombinasjon med andre kunstretninger (litteratur, billedkunst, dans osv.)
 • Profesjonelle utøvere som ønsker å skape musikk sammen med barn og unge og utvikle et materiale for offentlige visninger

2) Musikkproduksjon

Prosjekter skapt av profesjonelle musikere og komponister der det musikalske materialet retter seg mot barn og unge. Med musikkproduksjon menes prosessen – det kunstneriske arbeidet med konseptutvikling, komponering, innøving og refleksjon - som kommer forut for en konsertsituasjon eller gjennomføring.

Aktuelle søknadsprosjekter:

 • Nye musikkverk skapt av musikere eller komponister med basis i barn og unges egne ytringer – i ord, bilder, gjennom musikk, film eller bevegelse
 • Prosjekter rettet mot barn og unge som involverer digitale formidlingskanaler/plattformer og sosiale verktøy i kombinasjon med profesjonelle musikere og/eller komponister
 • Tverrkunstneriske prosjekter som retter seg mot et ungt publikum der musikk inngår som bærende kunstnerisk element

Det gis ikke støtte til:

 • Rene opplæringstiltak, drift av fast kursvirksomhet og kurs/workshoper der målet er opplæring, konserttrening og lignende.
 • Fast drift av barne- og ungdomsensembler og kor
 • Musikkonkurranser
 • Student- og utdanningstiltak
 • Produksjon av undervisningsmateriell
 • Klasseturer og studiereiser
 • Manusutvikling
 • Innkjøp av utstyr
 • Innspillinger

Støtteordninger, retningslinjer og søknadsfrist

Aktuelle støtteordninger er Andre musikktiltak - prosjektstøtte og Bestillingsverk og produksjonsstøtte

Søknadsfrist for denne satsingen er 5. desember 2017, kl 13.00. Alle søknader må merkes med BU (barn og unge) i tittelfeltet. Søknadene må være godt begrunnet, med gode beskrivelser og refleksjoner omkring prosjektenes forhold til målgruppen barn og unge.

Søker er ansvarlig for å sette seg inn i retningslinjene til de aktuelle ordningene slik at søknaden kommer inn til rett ordning og at alle ordningens krav er fulgt.

Eksempler på musikkprosjekter fra Kunstløftet

Kunstløftet var et utviklingsprosjekt som varte fra 2008 til 2015. Målet var å støtte interessante kunstprosjekter for barn og ungdommer. Her er noen eksempler på musikkprosjekter som ble støttet:


blog comments powered by Disqus