Museum og kulturvern

Digital utvikling

Aktuelt

Digitalt fortalt fases ut

Innholdet på Digitaltfortalt.no blir overført til DigitaltMuseum.no fra 2016.

Innholdet på Digitaltfortalt.no blir overført til DigitaltMuseum.no fra 2016.

1. januar 2016 overføres innholdet på Digitaltfortalt.no til DigitaltMuseum.no. Det blir ikke lenger mulig å redigere eksisterende fortellinger, og nye fortellinger må publiseres i andre systemer.

Påbegynte, men upubliserte fortellinger må fullføres og publiseres før Digitalt fortalt tas ned som eget system. Kulturrådet beklager det korte varselet i denne saken og de problemene dette kan medføre for brukerne.

Digitalt fortalt har bl.a. vært en formidlingsportal som er åpen for alle typer bidragsytere, fra store institusjoner til enkeltpersoner og frivillige. Kulturrådet overlater nå til museene og andre kulturarvsinstitusjoner å vurdere videreføring av denne typen åpne formidlingstjenester. Kulturdepartementet og Kulturrådets samarbeidspartnere er orientert om saken. Videre har Kulturrådet, siden beslutningen først ble kommunisert i slutten av november, hatt direkte dialog med flere av de mest berørte aktørene.

- Digitalt fortalt har vært et viktig prosjekt som blant annet har gjort digital fortellerteknikk kjent som metode. Vi vil takke alle som har bidratt til Digitalt fortalt og ønske lykke til videre i arbeidet med å holde kulturarven levende ved å lage, bruke og dele de gode fortellingene, sier Espen Hernes, fungerende avdelingsdirektør i Kulturavdelingen.

Formidlingstjenesten Digitalt fortalt ble etablert i Kulturminneåret 2009 for å stimulere til bruk av digitale fortellinger som formidlingsform og metode i formidlingen av kulturarv. Det er samlet rundt 4.600 fortellinger på Digitalt fortalt. Tjenesten har vært eid av Kulturrådet og driftet av KulturIT.

Det er viktig å understreke at Kulturrådet sammen med KulturIT har sikret at alt eksisterende innhold i Digitalt fortalt blir bevart, og at det fortsatt er tilgjengelig og søkbart som del av DigitaltMuseum. Eksisterende innhold vil fortsatt være tilgjengelig via den digitale infrastrukturen Norvegiana, og dermed også Europeana. Lenker, QR-koder og API-er til eksisterende innhold videreføres som i dag.

Kulturrådet er i dialog med KulturIT om nye løsninger som er under utvikling, som KulturPunkt og Minner. Sammen vil disse kunne tilby mange av funksjonene Digitalt fortalt har i dag. Målgruppen for KulturPunkt og Minner er i første rekke museer og kulturarvsinstitusjoner. Vi ser at omleggingen kan medføre ulemper for aktører utenfor institusjonene, men håper at dialog og samarbeid kan bidra til løsninger når andre tjenester ikke kan brukes. Kontakt KulturIT for mer informasjon om KulturPunkt og Minner.

Kulturrådet vil i 2016 delta i etatssamarbeidet mellom Riksantikvaren, Riksarkivet og Statens kartverk om åpne data, digital tilgjengeliggjøring og datadeling. Kulturrådet viderefører arbeidet med Norvegiana og som norsk kontakt og nasjonal aggregator for Europeana.

Gjennom Museumsprogrammet for digital utvikling (2015-2017) har Kulturrådet fordelt 6,4 mill. kroner første året til 16 prosjekter.

Se omtale av museumsprogrammet her. (pdf)


blog comments powered by Disqus