Museum og kulturvern

Digital utvikling

Kulturrådet er koordinerer norske bidrag i Europeana, en felles europeisk kunst- og kulturutstilling på nett.
Europeana

Europeana er en felleseuropeisk åpen kunst- og kulturutstilling på nett og fungerer som et samlingspunkt for millioner av digitaliserte bøker, malerier, filmer, gjenstander og arkivmateriale fra hele Europa. Rundt 2200 europeiske institusjoner har bidratt til samlingen. Mona Lisa av Leonardo da Vinci, arbeidene til Charles Darwin og Isaac Newton og lyden av Wolfgang Amadeus Mozart er noen av høydepunktene i Europeana.

europeana

Prosjekt

Europeana

Europeana er EUs store satsing for å etablere en felleseuropeisk åpen kunst- og kulturutstilling på nett og har per i dag allerede samlet over 32 millioner objekter på sin portal.

 Europeana.eu fungerer som et grensesnitt til millioner av bøker, malerier, filmer, gjenstander og arkivmateriale fra hele Europa som har blitt digitalisert. Rundt 2300 europeiske institusjoner har bidratt til Europeana, alt fra store internasjonale navn som Rijksmuseum i Amsterdam, British Library og Louvre museet, til regionale arkiver og lokale museer. Mona Lisa av Leonardo da Vinci, arbeidene til Charles Darwin og Isaac Newton og lyden av Wolfgang Amadeus Mozart er noen av høydepunktene på Europeana.

Europeana er langt fra en statisk eksposisjon. Det også skaper mange muligheter for samarbeid, kreativitet og kunnskapsdeling. Tiltak som Hack4Europe, der deltakere oppfordres til kreativ gjenbruk av Europeana-innhold, eller grasrotprosjektet World War One (WW1), som samler anekdoter og suvenirer fra første verdenskrig fra vanlige mennesker, har blomstret ut fra nettverket.

Europeana er bygget opp av tre ulike nettsteder. Den generelle Europeana portalen, Europeana Pro som er rettet mot fagfolk og Europeana 1914-1918 som er en nettside dedikert til det sistnevnte prosjektet som fokuserer på 1.verdenskrig, lansert som et ledd opp mot hundreårs markeringen av krigen.

Funksjon

Europeana gir tilgang til ulike typer innhold fra ulike typer kulturminneinstitusjoner. De digitale objektene som brukere kan finne på Europeana lagres ikke på en sentral database. Europeana samler kontekstuell informasjon (metadata) om objektene, inkludert et lite frimerkebilde, men alt peker tilbake til bidragsyternes originale nettsider. Brukere kan søke opp informasjon på Europeana og når de finner det de leter etter kan de klikke seg frem til det opprinnelige nettstedet for å få tilgang til alt innhold om objektene. Her er et eksempel på et bilde fra Nord-Troms Museum som ligger hos Digitalt Museum, men vises på Europeana. Brukere kan også benytte seg av My Europeana til å lagre søk og merke sider. Her kan man også merke og legge innhold inn i egne mapper og dele funnene sine med andre, f.eks på Facebook eller Twitter.

Ulike typer kulturminneorganisasjoner katalogiserer sitt innhold på forskjellige måter og på ulike standarder. Katalogiseringen varierer også fra land til land. Europeana har imidlertid sørget for at informasjonen på portalen er søkbar med bruk av en felles standard for å levere metadata, kjent som Europeana Semantic Elements (ESE). For tiden jobber Europeana også med innføringen av en rikere metadata-standard, Europeana Data Model (EDM), som vil gjøre det mulig å gi mer og bedre informasjon om digitaliserte objekt.

Strategi

I Europeanas strategiske plan for 2011-2015 beskrives fire strategiske vinklinger som skal være med på å forme den videre utviklingen av kulturportalen:

  1. Aggregere - å bygge en åpen pålitelig kilde for Europas kultur- og vitenskapsarv.
  2. Tilrettelegge - støtte kultur- og vitenskaps-sektoren gjennom kunnskapsoverføring innovasjon
  3. Distribuere - gjøre kulturarv mer tilgjengelig for brukere hvor og når de vil.
  4. Engasjere - Skape nye måter for brukerne å delta i deres kulturelle og vitenskapelige arv.

Europeana og Norge

Europeana er ikke kun et nyttig verktøy for å finne kulturskatter fra andre land, det er også interessant fordi det gir et tilskudd til den norske kulturarven. Det er selvsagt at det kommer mye materiell om maleren Edvard Munch fra Norge, men det finnes også materiall om Munch i andre land. Gjennom Europeana kan man finne mange spennende samlinger i andre lands arkiver som er en viktig del av norsk kulturhistorie.

For tiden kommer 4 % av Europeanas innhold fra Norge. Kulturrådet er nasjonal aggregator for Norges innhold på Europeana og koordinerer Norges deltakelse i ulike Europeana-prosjekter. Som en aktiv partner i Europeana-prosjekter og nasjonal aggregator av norske data til Europeana-portalen er Kulturrådet en viktig og synlige aktør på den internasjonale digitale arena. Les mer om Kulturrådets deltakelse i nåværende prosjekt EAwareness under.

eawareness

Fakta

Eawareness

Fra Europeanas samling

Fra Europeanas samling "Leaving Europe: A New life in America exhibition" Foto: Fylkesarkivet i Møre og Romsdal

Kulturrådet var prosjektpartner i det europeiske prosjektet Europeana Awareness. EAwareness var et «best practice» nettverk med 48 partnere fra 29 ulike land. Prosjektet gikk over tre år, med oppstart i januar 2012 og det ble avsluttet ved utgangen av 2014.

Prosjektet kommer under Europeana paraplyen. Europeana er EUs store satsing for å etablere en felleseuropeisk åpen kunst- og kulturutstilling på nett og har per i dag allerede samlet over 31 millioner objekter på sin portal. Europeana.eu fungerer som et grensesnitt til millioner av bøker, malerier, filmer, gjenstander og arkivmateriale fra hele Europa som har blitt digitalisert. Rundt 2300 europeiske institusjoner har bidratt til Europeana, alt fra store internasjonale navn som Rijksmuseum i Amsterdam, British Library og Louvre museet, til regionale arkiver og lokale museer. Kulturrådet er nasjonal aggregator for Norges innhold på denne portalen. Som en aktiv partner i Europeana-prosjekter er Kulturrådet en viktig og synlige aktør på den internasjonale digitale arena.

Arbeidspakkene

Arbeidspakke 1 - Public Media Campaign

Ett av målene med prosjektet er å øke bevisstheten blant politikerne, institusjoner og brukere om Europeana som en inngangsport til Europas felles kulturarv, samt videreutvikle innhold og bruken av portalen. Som en del av arbeidet i arbeidspakke 1 skal hvert land gjennomføre en markedsføringskampanje som synliggjør Europeana i en nasjonal kontekst og oppfordre brukere og institusjoner både til å benytte seg av innholdet som er tilgjengelig gjennom portalen og til å bidra med innhold.

«Krigshistoriens sorte hull» er navnet på kampanjen som Kulturrådet skal lansere i løpet av våren 2014. Målet med den norske kampanjen er å få fram de ufortalte historiene 2. verdenskrig og inspirere folk til selv å formidle fortellinger fra krigen, bl.a. ved hjelp av kildemateriale fra Europeana.eu. Fortellingene skal publiseres på Digitalt fortalt, og sluses videre derfra tilbake til Europeana. Det er innledet samarbeid med Troms Fylkeskommune og Nord-Troms museum, samt Árran lulesamisk senter om noen krigsminneprosjekter der innsamling av ufortalte historier står sentralt: «Krigsminnelandskap Troms» og «Krigsminner i Nord-Salten» / «Grenselosprosjektet» (Árran). I nært samarbeid med disse skal det arrangeres workshops for å lage digitale fortellinger. I tillegg blir det en «åpen dag» hos noen utvalgte arkiver, der brukere som har materiale de ønsker å få digitalisert eller trenger hjelp til å lage digitale fortellinger, kan få hjelp til det. Disse aktivitetene skal være åpne for alle og det norske publikum er oppfordret til å delta på workshops og åpen dag, eller ved å publisere sine fortellinger direkte på Digitalt fortalt. Kampanjen blir et bidrag i Grunnlovsjubileet.

Les mer:

Krigsminnelandskap Troms

Krigsminner i Nord-Salten

Grenselosprosjektet

Vil fylle krigshistoriens sorte hull (artikkel, Kulturrådet)

Arbeidspakke 2 - End-user engagement

Bidrag fra brukere og bruker-generert innhold, personlige vinklinger på kultur (som digitale fortellinger og sosiale media) er et viktig element i prosjektet. EAwareness skal undersøke hvordan man fanger og formidler denne type informasjon, gjennom blant annet å utvikle en ny formidlingsplattform til bruker-genererte digitale fortellinger. Arbeidet inkluderer i tillegg temabasert tiltak som World War One (WW1), der flere «roadshows» skal arrangeres rundt omkring i Europa sammen med lokale institusjoner. Brukere er invitert til å komme med sine objekter (f.eks. krigsminner, brev, bilder) og sine historier, og prosjektpartnere digitaliserer materiale og laster det direkte opp i Europeana-portalen. Prosjektet skal også utvikle et samarbeid med Wikimedia for å oppsøke åpne lisensierte bidrag fra brukere gjennom initiativer som Wiki Loves Public Art konkurranser.

Arbeidspakke 3 - Developing new partnerships

EAwareness skal se nærmere på håndtering av brukergenerert innhold, forholdet mellom turistindustrien og kultursektoren, og hvordan man kan øke bidrag til Europeana fra underrepresenterte grupper som lokale og regionale arkiver. I det sistnevnte området har arbeidet innebæret, blant annet, å få oversikt over dagens situasjon, f.eks. hvor mye materiale disse institusjonene har, hvor mye som er digitalisert og hva slags støtte og rammeverk institusjonene trenger, slik at strategier kan lages for hvordan man best mulig kan få denne delen av kulturarven frem i lyset.  Som prosjektpartner har Kulturrådet hovedsakelig jobbet opp mot arkiver, men arbeidet i prosjektet har generelt stor overføringsverdi til andre områder av Kulturrådets arbeid. Herunder kan spesielt prosjektet Kultur- og naturreise, som er et samarbeid mellom Riksantikvaren, Statens kartverk, Direktoratet for naturforvaltning og Kulturrådet nevnes.

Arbeidspakke 4 - Connecting cultural content with the tourism

Et annet område som skal utforskes i EAwareness er forholdet mellom turistindustrien og kultursektoren. Prosjektet skal komme med konkrete forslag til hvordan disse to sektorene kan best mulig benytt seg av hverandre. Arbeidspakken 4 skal se nærmere på turistenes behov og interesser, i tillegg til å se på hvordan Europeanas innhold kan formidles slik at det skal være attraktivt for bruk av bedrifter og andre kommersielle aktører i turistsektoren.

Arbeidspakke 5 - Copyright and related rights framework

Opphavsrettigheter er et stort spørsmål som EAwareness også tar tak i. Dette er et spørsmål som er like aktuelle på et nasjonalt nivå som på et internasjonalt nivå. Europeana har tatt viktige steg på dette området ved å vise hvordan problemstillingen kan løses på et europeisk nivå. Portalen har blant annet introdusert sin avtale om datautveksling som sørger for at all data fra institusjoner rundt hele Europa nå er tilbudt under en CC0 lisens. Det betyr at Europeanas data, der 8 % av all data tilgjengelig på portalen kommer fra Norge, kan bli brukt i Linked Open Data utvikling. Europeana lanserte i september 2012 sin API for bruk, noe som innebærer at data til over 20 millioner objekter har blitt åpnet opp for bruk både for offentlige og kommersielle aktører.

Arbeidspakke 6 - Management and coordination

Denne arbeidspakke har ansvar for koordineringen og forvaltningen av hele prosjektet. Her er det Europeana Foundation som leder arbeidspakken.

Nasjonal infrastruktur

Norvegiana er den nasjonale infrastrukturen som Kulturrådet driver for å samle data om objekter fra ulike kilder rundt om i Norge, for tiden over 4 millioner, der 1,3 millioner objekter er videreført til Europeanaportalen. Norvegiana er det sentrale bindeleddet mellom institusjonenes data og det internasjonale miljøet. Infrastrukturen muliggjør Norges deltakelse i Europeana-prosjektene og er i tillegg brukt og bidratt til av andre prosjekter som er både er drevet av Kulturrådet og andre aktører.

Vil du bli med på den digitale dugnaden?

Ta kontakt med Kulturrådet hvis du vil vite mer om Europeana-satsingen eller Kulturrådets arbeid i EAwarenss prosjektet? Er din institusjon interessert i å bidra med innhold eller ta i bruk Europeanas og/eller Norvegianas API?