Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde

Fakta

Om Fond for lyd og bilde

Avsetningen til Fond for lyd og bilde er på 38 million kroner i 2017.

Avsetningen til Fond for lyd og bilde er på 38 million kroner i 2017.

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak. Midlene som er avsatt i Fond for lyd og bilde fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film.

Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk.

Hoveddelen av fondet er satt av til projektstøtte innenfor fondets formål. I tillegg til prosjektstøtten er det egne ordninger for tilskudd til markedsføring av fonogrammer og kortfilm/dokumentarfilm samt gjenopptakelse av sceneforestillinger.

Det kan søkes om støtte til produksjon og formidling av lydopptak, konsertvirksomhet, komponering, produksjon og formidling av scenekunstforestillinger, manusutarbeidelse og andre former for tekstproduksjon, produksjon og formidling av kortfilm og dokumentarfilm, produksjon og formidling av foto og billedkunst og sammensatte prosjekter som faller innenfor kategoriene ovenfor.

Tildelingene bygger på en helhetsvurdering av de innkomne søknadene. Kvalitetsmessige kriterier skal legges til grunn for vedtaket. Det skal blant annet legges vekt på følgende momenter:

  • Vurderingene skal være basert på kunstnerisk skjønn
  • Midlene skal komme særlig de grupper til gode som er utsatt for privatkopiering
  • Støtten skal være prosjektorientert
  • Støtten skal fremme ny norsk produksjon og fremførelse
  • Det skal søkes oppnådd en geografisk og genremessig spredning av støtten

historikk

Norsk Kassettavgiftsfond ble opprettet av staten i 1982. Formålet med fondet var å fordele en avgift på salg av uinnspilte kassetter og videoer. I vedtektene fra for kassettavgiftsfondet heter det:

Fondet er opprettet for å gi rimelig godtgjørelse til rettighetshavere som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge for den lovlige kopiering til privat bruk som skjer fra videogrammer og fonogrammer, og for å fremme produksjon og formidling av innspillinger i lyd og/eller bilde foretatt i Norge av produsent som hovedsakelig har sitt virke i Norge.

Fondets midler skal nyttes til beste for norske rettighetshavere og utøvende kunstnere som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge, og til støtte til produksjon og formidling av fonogrammer (grammofonplater og lydkassetter) og videogrammer (videokassetter og videoplater) innspilt i Norge fortrinnsvis med utøvende kunstner som nevnt ovenfor og/eller produsent som hovedsakelig har sitt virke i Norge.

Etter hvert som kassetter og videoer forsvant fra markedet ble navnet en anakronisme. Logoen, som hadde en kassett i seg, måtte byttes ut og det samme skjedde med navnet. Fondet ble omdøpt til Fond for lyd og bilde i 2000. En vesentlig endring var at avgiften forsvant og midlene i fondet nå ble bevilget direkte fra Staten.