Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde

Pressemelding

- Regjeringens kulturnæringssatsing svekker produksjonsleddet

Styremedlemmene i Fond for lyd og bilde er ikke imponerte over at regjeringen prioriterer kreativ næring fremfor kunstproduksjon i forslaget til statsbudsjett.

Styremedlemmene i Fond for lyd og bilde er ikke imponerte over at regjeringen prioriterer kreativ næring fremfor kunstproduksjon i forslaget til statsbudsjett.

- Regjeringen vil legge til rette for at flere kunstnere skal kunne leve av det de skaper. Det er en prisverdig målsetting. Det de imidlertid ser ut til å ha oversett i forslaget til kulturbudsjett, er produksjonsleddet, sier styreleder i Fond for lyd og bilde, Stein Bjelland.

I forslaget til statsbudsjettet for 2017 er det foreslått en knapp økning på 1,7 prosent til Fond for lyd og bilde. Regjeringen foreslår også å samlokalisere sekretariatene for Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend med det nye kontoret for kulturnæring som planlegges lokalisert utenfor Oslo.

Styret i Fond for lyd og bilde, som består av  representanter for produsent-, utøver- og opphavsrettsorganisasjoner, er samstemte i sin bekymring for utviklingen.
- Igjen blir vi stående på stedet hvil, sier Bjelland med henvisning til at forslag til bevilgning økes med 1,7 prosent. – Dette er ikke en gang nok til å kompensere for lønns- og prisvekst. I realiteten innebærer forslaget en reduksjon i fondet. Vi ser den samme tendensen i Norsk kulturfond og Statens kunstnerstipend, påpeker han.

Styret er positive til at det satses på kreative næringer, og mener at etableringen av et eget kontor under Kulturrådet som skal ha ansvaret for kunstneres egeninntekter og markedsarbeid er riktig vei å gå for å styrke økonomien og synliggjøringen av norske kunstnere nasjonalt og internasjonalt. 
- Det er i høyeste grad behov for å styrke dette leddet i verdikjeden, understreker Bjelland. - Det vi reagerer på er at det gjøres samtidig som at en svekker produksjonsleddet. Økt finansiering av kunstproduksjonen er en forutsetning for å sikre høy kvalitet, lengre levetid og tilstrekkelig inntjening for kunstnerne. Et ensporet fokus på kreative næringer kan bidra til å minske kunstnernes muligheter til faglig fordypning, som igjen kan svekke bredden og kvaliteten i kunstnerisk produksjon.

Behov for midler til markedsføring

Styret for Fond for lyd og bilde tildeler i 2016 37,4 mill. kroner til produksjon og formidling av  kunst innenfor musikk, scene, film og billedkunst. Av disse midlene er ca. 3,3 mill. kroner satt av til markedsføringstiltak.

I 2015 ble kun 19,7 prosent av søknadene innvilget, noe som viser at det er et stort press på både produksjonsstøtten og markedsføringsstøtten. Det er et stort gap mellom samlet søknadssum og de midlene som er stilt til disposisjon for fondet.

Styret i Fond for lyd og bilde har selv tatt til orde for en styrking av markedsrettede tiltak gjennom egne ordninger, og har på bakgrunn av dette søkt om en økning av fondets avsetning for 2017. I budsjettsøknaden gir styret uttrykk for at «markedsføring og spredning av norske kunstprosjekter er avgjørende for at norske rettighetshavere skal kunne markere seg på det internasjonale markedet og for å kunne øke enkeltkunstnernes egeninntekter». Men når bevilgningen nå i praksis er foreslått redusert blir det vanskelig å avsette nok midler til markedsføring uten at det går på bekostning av midlene til produksjon.

Feilprioritering å flytte arbeidsplasser

Styret mener videre at regjeringen prioriterer feil når det gjelder forslaget om å flytte deler av Kulturrådets administrasjon ut av Oslo.
- Det er kostbart å dele opp administrasjonen, og en utflytting vil etter vårt syn ikke ha noen effekt på kunstnernes økonomi. Det er vanskelig å se for seg at dette er en fornuftig bruk av statens kulturmidler, sier Bjelland.
- For øvrig kan det være med på å svekke kompetansen. Kulturrådets fagadministrasjon er bredt sammensatt og har stor kunst- og forvaltningsfaglig kompetanse. Det er viktig at styrets sekretariat er tett forankret i dette fagmiljøet for å sikre et godt grunnlag for styrets arbeid, sier Bjelland.

Styret kan heller ikke se gevinstene ved å samlokalisere Fond for lyd og bilde med det nye kontoret for kreative næringer. Selv om fondet har et fokus på viktigheten av markedsføring og kunstformidling, ligger tyngden av fondets tildelinger likevel på produksjonsdelen av kunstprosjektene.
- Opprettelsen av et nytt kontor for kreative næringer er et bra tiltak, men relevansen av å samlokalisere Fond for lyd og bilde med dette kontoret er ikke tydeliggjort godt nok i statsbudsjettet, mener Bjelland.

Styret peker videre på at en utflytting av sekretariatsfunksjonen ikke vil ha noen innvirkning på den geografiske fordelingen av midlene. Både fagutvalgene og styret er sammensatt av representanter fra hele landet, noe som bidrar til god geografisk spredning av midlene.
- Det er fagutvalgene og styret som behandler søknadene og avgjør hvilke prosjekter som mottar penger. Det vil ikke føre til større regional fordeling om sekretariatet blir lokalisert til et annet sted i landet, avslutter Bjelland.


blog comments powered by Disqus