Museum og kulturvern

Våre oppgaver

Fakta

Våre oppgaver

Julemotiv fra 1954 funnet blant materiale fra Norges Kooperative Kvinneforbund. Foto: ukjent. Original: positiv s/h.

Julemotiv fra 1954 funnet blant materiale fra Norges Kooperative Kvinneforbund. Foto: ukjent. Original: positiv s/h.

Kulturrådet har et overordnet ansvar for koordinering og utvikling av fotobevaringsfeltet i Norge.

Fotografier spiller en like viktig rolle for samfunnets hukommelse som skriftlige kilder og gjenstander. Det arbeides derfor på nasjonalt plan for å ta vare på den fotografiske kulturarven. Fotografier finnes i både arkiv, bibliotek og museer, og fotobevaringsarbeidet i Norge inkluderer alle tre sektorer både organisatorisk og operativt. Begrepet fotobevaring dekker i denne sammenheng hele spekteret av oppgaver fra innsamling og sikring, til katalogisering og formidling.

Regionale ansvarsinstitusjoner

Hovedoppgaver

  • utvikle overordnede strategier for det organiserte fotobevaringsarbeidet
  • samordne og styrke det nasjonale og regionale nivået
  • stimulere faglig utvikling og kompetansebygging gjennom egeninitierte tiltak og støtte til eksterne utviklingsprosjekt
  • utvikle og implementere internasjonale og nasjonale standarder for fotobevaring
  • samordne fotobevaringsarbeidet mellom fagfeltene i abm-sektoren.

Landskonferanse for kulturhistorisk fotografi

Landskonferansen arrangeres årlig, og skal fungere som møteplass og arena for faglig oppdatering, diskusjon og inspirasjon. Konferansen samler først og fremst ansatte i arkiv, bibliotek og museum som jobber med fotografi, men også representanter fra forskningsmiljøer og andre interesserte.

Nasjonale kontaktmøter for fotobevaring

Et sentralt koordineringstiltak er Kontaktmøtet for fotobevaring, der alle de nasjonale ansvarsinstitusjonene er representert. Her diskuteres overordnede linjer for det nasjonale fotobevaringsarbeidet og konkrete saker av nasjonalt format og betydning. Kontaktmøtet arrangeres i hovedsak halvårlig.

Nasjonalt abm-nettverk for fotografi

De nasjonale og regionale ansvarsinstitusjonene for fotobevaring har i mange år utgjort et uformelt fotobevaringsnettverk. ABM-utvikling/Norsk kulturråd har gode erfaringer med flere formaliserte museums- og abm-nettverk, og initierte i 2007 et fotonettverk etter lignende mal med Preus museum som nettverksansvarlig institusjon. Det vises til Preus museum for nærmere info om nettverket. Se også fotonettverket på Facebook.

Regionale ansvarsinstitusjoner

Et viktig ledd i fotobevaringsarbeidet i Norge er de regionale ansvarsinstitusjonene. De skal fungere som bindeledd mellom nasjonale og lokale aktører, og tilby kompetanse og tjenester innen fotobevaring i sine regioner.

Regionale ansvarsinstitusjoner

Fotobevaring – diskusjonsliste for hele abm-sektoren

Norsk kulturråd administrerer en fotobevaringsliste. På denne listen vil bl.a. viktig informasjon om seminarer og konferanser legges ut. Listen er også en kanal for faglig erfaringsutveksling og debatt.

Alle kan lese innleggene som publiserers på listen, men for å publisere saker selv må du registrere deg som medlem.