Forskning

Forskning / Prosjekter

Forskningsprosjekt

Forskning om museer og arkiv

Hva slags verdier og premisser er implisitt i museenes og arkivenes praksiser? Hvordan etableres museumskunnskap av tradisjoner og forventninger? Vil ungdommer lære mer om maritimhistorie ved å bruke MTV-språk og praktisk tilnærming enn ved en tradisjonell utstilling, og er det noe å lære av museumsarbeid og utstillingspraksis for 75 år siden?

Forskningssatsningen om forskning i museer og arkiv ble etablert i 2010 som et samarbeid mellom tidligere ABM-utvikling og Kulturrådet. Målet var å styrke den humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningen ved museer og arkiv ved å stimulere til forskningsaktivitet i institusjonene, til forskningssamarbeid og vitenskapelig publisering.

I oktober 2011 delte Kulturrådet ut 3,1 mill. kroner til 11 prosjekter. Miljøene skulle utforme prosjekter ut fra problemstillinger knyttet til museene og arkivenes samfunnsoppdrag. Særlig fire temaer pekte seg ut:

  • Museer og arkiv som dialoginstitusjoner og møter med publikum
  • Nyere innfallsvinkler til studier av materialitet
  • Utstillingsstudier
  • Museer og arkiv som kunnskapsprodusenter 

Arrangementer

Siden oppstart i 2010 har det vært gjennomført tre work shops med forskere fra delprosjektene og høsten 2012 ble konferansen Museale og arkivale praksiser arrangert i samarbeid med Universitetet i Oslo.

Publikasjoner

Samlingshistorier, Tidsskrift for kulturforskning vol 11, nr. 1, 2012

Evaluering

Våren 2013 ble Forskning om museer og arkiv evaluert av Hanne Heen og Robert Salomon fra Arbeidsforskningsinstituttet. Rapporten ble lansert 13. september 2013 på Museumsforsbundets landsmøte i Tromsø. Evalueringen kan bestilles hos forlaget eller lastes ned her:

Forskning om museer og arkiv. En evaluering av et forskningsprogram i regi av Kulturrådet.

Deltakere

Prosjektkoordinator: Inger Johanne Lyngø

Styringsgruppe: Odd Are Berkaak (styreleder), Brita Brenna (UiO), Roger Erlandsen (Akershusmuseet), Randi Ertesvåg (Kulturrådet), Marit Anne Auan (Tromsø Museum)

Grunnlagsdokumenter

Forskning om museer og arkiv