Forskning

Forskning / Prosjekter

Forskning

Kunst, kultur og kvalitet

Kunst, kultur og kvalitet er et forskningsprogram fra Norsk kulturråd som skal gi kunnskap om og bidra til refleksjon rundt kvalitet, kvalitetsforståelser og det grunnlaget kvalitetsdommer felles på i samtiden.

Prosjektet har egne nettsider: www.kulturradet.no/kvalitet

Spørsmål om kunstnerisk og kulturell kvalitet har i de senere årene fått fornyet oppmerksomhet både i kulturpolitikken og den bredere kulturelle offentligheten. På den ene siden handler det om kvalitet som et kulturpolitisk mål, og som et redskap i fordelingen av offentlige midler. På den andre siden handler det om kvalitetsbegrepets betydning i en tid da viktige kulturelle og samfunnsmessige endringer bidrar til å sette etablerte forståelser av kunst og kultur i bevegelse. Samtidig som kvalitet blir fremhevet som et verktøy for vurdering av kulturelle ytringer, blir det altså stadig vanskeligere å definere på hvilket grunnlag kvalitetsdommene felles. Kvalitetsforståelsene er selv i forandring. «Kunst, kultur og kvalitet» vil bidra til å undersøke hva som ligger i den fornyede interessen for kunstnerisk og kulturell kvalitet, og hva som står på spill når begrepet brukes innenfor dagens kulturelle og kulturpolitiske kontekst.

Det utføres kvalitetsvurderinger i alle deler kunst- og kulturlivet. Det kan være som en del av den kunstneriske produksjonsprosessen, innenfor den kritiske virksomheten, eller i råd- og utvalgsarbeid når midler skal fordeles. Men det er ikke nødvendigvis den samme kvalitetsforståelsen som gjør seg gjeldende innenfor alle de forskjellige vurderingssituasjonene. Tvert imot kan man se at begrepet lades med ulike betydninger i ulike kontekster. En viktig ambisjon med forskningsprogrammet er å bidra til en bevisstgjøring av hvordan kvalitet blir forstått og forvaltet innenfor henholdsvis kulturpolitikken, kulturforvaltningen, kunstkritikken, den kunstvitenskapelige eller estetiske forskningen, og blant skapende og utøvende kunstnere.

En bestemmelse av kvalitet i kunsten og kulturen innebærer en hierarkisering av de uttrykkene som vurderes. Dermed kan man også spørre hvordan forståelser og vurderinger av kvalitet virker tilbake på de kunstneriske og kulturelle uttrykksformene. For «Kunst, kultur og kvalitet» er det interessant både å undersøke hva kvalitetsbegrepet bidrar til å beskrive eller bestemme, og å forstå hvordan kvalitetsbegrepet virker.

Mål

Med «Kunst, kultur og kvalitet» ønsker Norsk kulturråd å bidra til en styrking av begrepsdannelsen og til refleksjon rundt kvalitetsforståelser og det grunnlaget kvalitetsdommer felles på i samtiden. Forskningsprogrammet retter seg primært inn mot de deler av kunsten og kulturen som faller inn under Norsk kulturråds ansvarsområde. 

Aktiviteter

«Kunst, kultur og kvalitet» ble igangsatt høsten 2014, og forskningsperioden strekker seg frem til høsten 2017. Forskningsprogrammet har tre delprosjekter.

  • Utlysning av forskningsmidler. En viktig del av forskningsprogrammet er en åpen utlysning av midler til en rekke mindre forskningsprosjekter. Midlene utlyses sommeren 2015, og resultatene fra de igangsatte forskningsprosjektene vil bli publisert høsten 2017.
  • Artikkelsamling. Høsten 2015 vil det bli publisert en artikkelsamling med bidrag fra en gruppe inviterte forskere fra Norge, Danmark og Sverige.
  • Nettpubliserte essay. På forskningssatsningens hjemmeside vil det gjennom hele prosjektperioden bli publisert tekster fra personer som i sitt daglige virke befatter seg med kvalitet og kvalitetsvurderinger, det vil si fra kunstnere, kulturprodusenter, kritikere, utvalgsmedlemmer, saksbehandlere i kulturforvaltningen og andre.

Styringsgruppe

Norsk kulturråds FoU-utvalg er styringsgruppe for forskningssatsningen.

Finansiering

Forskningssatsningen er finansiert med midler fra Kulturfondets forskningsavsetning.

Kontakt

Prosjektleder Øyvind Prytz