Forskning

Forskning

Aktuelt

En fot på innsiden?

Romeo A. Brown var aspirant på Vest-Telemark museum i 2016. Her er han omviser i utstillingen. Foto: Vest-Telemark Museum.

Romeo A. Brown var aspirant på Vest-Telemark museum i 2016. Her er han omviser i utstillingen. Foto: Vest-Telemark Museum.

En ny evaluering viser at aspirantordningen har vært vellykket.

Mange med minoritetsbakgrunn har utfordringer med å få jobb i kunst- og kulturlivet i Norge fordi de mangler erfaring og kontakter. Problemstillingen ble beskrevet i stortingsmeldingen Kultur, inkludering og deltaking i 2012. Samme år ble aspirantordningen opprettet for å gi unge talenter med minoritetsbakgrunn mulighet til å utvikle seg faglig og profesjonelt ved en kulturinstitusjon.

Ordningen er nå evaluert og rapporten viser at den har vært vellykket:

«Aspirantordninga er vellykka både for aspirantane og for kunst- og kulturverksemdene. Dei fleste aspirantane har hatt godt fagleg og/eller nettverksrelatert utbyte. I kraft av dette har dei høgst sannsynleg styrka sine sjansar og sin posisjon i kultursektoren.»

Dette er en av hovedkonklusjonene i rapporten Foten innanfor?, som forskerne Merete Jonvik og Kari Anne Holte ved IRIS har gjennomført på oppdrag for Kulturrådet. I perioden 2012 til 2016 har det til sammen vært 32 aspiranter ved 34 ulike virksomheter som museer, orkestere, organisasjoner, kunstsentre, festivaler, kommuner og gallerier i Norge. Forskerne beskriver aspirantenes utbytte på denne måten:

«Samla sett er det ikkje tvil om at dei fleste av dei involverte har auka sin sosiale og kulturelle kapital i løpet av aspirantopphaldet, i tydinga vorte mindre framand i feltet og for feltet. Sagt med andre ord: at dei har utvida sine nettverk og si kontaktflate i kulturfeltet, som dei kan draga nytte av på ulike måtar ved seinare høve, og at dei har auka sin kompetanse, anten kunstnarisk, formidlingsmessig, organisatorisk eller andre.»

Last ned og les rapporten Foten innanfor? Evaluering av aspirantordninga 

Ny rekrutteringsprofil

Evalueringen viser også at ordningen har gitt viktg læring for institusjonene:

«Aspiranten har vært en viktig døråpner og ambassadør for integrering og dialog», sier en av informantene i evalueringen. I noen tilfeller har aspirantene vært med på å endre praksis der de har vært ansatt, enten ved at institusjonene har klart å gjøre seg relevante for nye grupper, at institusjonene får nye søkere på stillinger, eller at interne prosesser på arbeidsplassen har blitt endret eller tilpasset som følge av aspirantens nærvær og kompetanse.

Selv om ordningen kan sies å ha vært vellykket innenfor sine rammer, peker evalueringen likevel på at årsakene til at kultursektoren ikke rekrutterer bredere er komplekse. Utdanningsnivå, sosial bakgrunn, strukturelle barrierer og eksklusjonsmekanismer er forhold som påvirker rekrutteringen til feltet. Disse observasjonene bekrefter tidligere funn fra studier som Et skritt tilbake? (Vassenden og Bergsgard, 2011).

Hvem får være med?

Evalueringen av Aspirantordningen ble presentert på den nordiske kulturpolitiske konferansen Vem får vara med? der ny kunnskap om inkludering og integrering ble diskutert. Konferansen ble arrangert av Myndigheten för kulturanalys og Norsk kulturråd på Dansens hus i Stockholm, og ble åpnet av den svenske kulturministeren Alice Bah Kuhnke og påtroppende statsskretær i Kulturdepartementet Frida Blomgren.

I tillegg til rapporten om Aspirantordningen ble ulike studier om likestilling, integrering og inkludering lagt frem og diskutert. Kulturrådets prosjekt Inkluderende kulturliv i Norden ble presentert og man diskuterte blant annet hvilke initiativ som kreves for at framtidens kulturliv skal være inkluderende.

Inkluderende kulturliv i Norden

Aspirantordningen


blog comments powered by Disqus