Inkludering

Inkludering

Hvordan arbeider Kulturrådet med inkludering?

Inverted North av Olga Robayo.

Inverted North av Olga Robayo.

Kulturrådet har gjennom ulike ordninger og fagfelt satset på å styrke mangfoldet i kunst- og kulturlivet. Tiltak og prosjekter har vært utviklet og støttet i samarbeid med blant annet det samiske urfolket, de nasjonale minoritetene (romanifolket/taterne, rom, jøder, skogfinner og kvener), nye minoriteter og andre grupper.

Kulturrådet arbeider med denne tematikken gjennom følgende fagområder og prosjekter:

Inkluderende kulturliv i Norden

Kulturrådet er prosjektleder for det nordiske prosjektet Inkluderende kulturliv i Norden som skal omhandle kulturlivets rolle i arbeidet med integrering og inkludering av flyktninger og nye nordboere. Prosjektet varer i tre år fra 2017-2019 og er en del av Norges hovedsatsinger i forbindelse med formannskapet i Nordisk ministerråd.

Kulturrådet skal i prosjektet jobbe med nordiske utfordringer og løsninger for inkludering og prosjektet skal dekke både det profesjonelle og frivillige kulturlivet. I løpet av prosjektperioden skal nordiske aktører dele kunnskap og erfaringer, og utvikle kunnskap. I en tid hvor befolkningssammensetningene i Norden endrer seg er det viktig å ta i bruk innsikt fra alle land for å legge til rette for at alle kan delta, påvirke og bli en del av kulturen og samfunnslivet.

Les mer om prosjektet her.

Museenes arbeid med mangfold

Museene er geografiske spredte kulturelle møteplasser, og er svært velegnede regionale aktører i mangfold- og integreringsarbeidet. Flere museer har etablert samarbeid med asylmottak og norskopplæringstilbud og mange har igangsatt prosjekter som relaterer seg til mangfold/ minoriteter/ integrering. I 2015 lyste Kulturrådet ut prosjektmidler til museumssektoren innenfor fire satsingsområder, blant dem var Program for museenes samfunnsrolle; demokrati, menneskerettigheter og refleksjon. Programmet går fram til 2018. Blant programmets 18 prosjekter er det flere som reflekterer rundt temaer knyttet til migrasjon, medborgerskap, inkludering og ekskludering.

Museenes samfunnsrolle; demokrati, menneskerettigheter og refleksjon er et museumsprogram som skal bidra til å gjøre museene mer relevante og inkluderende.

Les mer om museumsprogrammet her.

Aspirantordningen

Kulturrådet har ansvar for en aspirantordning på kunst- og kulturfeltet, jf. Meld. St. nr. 10 (2011- 2012) Kultur, inkludering og deltaking. Profesjonelle kunst- og kulturvirksomheter kan etter søknad få tilskudd til å ansette nyutdannede kunstnere/kulturarbeidere med minoritetsbakgrunn i en aspirantstilling for ett år. Formålet er å bidra til at kunst- og kulturvirksomhetene speiler mangfoldet i befolkningen ved i større grad å rekruttere kandidater med variert kulturell og sosial bakgrunn. Ordningen gir aspiranten mulighet til å utvikle seg, mulighet til å lære hvordan virksomheten arbeider og tilgang til viktige kontakter og nettverk. I tillegg drar virksomhetene nytte av aspirantenes kunnskap og erfaringer. Aspirantordningen evalueres i 2017.

Les mer om støtteordningen og søk her.

Immateriell kulturarv

Kulturrådet har ansvar for implementering av UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven av 2003 i Norge. Kulturrådet har særlig fokus på urfolks og nasjonale minoriteters immaterielle kulturarv, og arbeidet er i stor grad integreringsfremmende. Konvensjonen handler i stort om å verdsette egen og andres kultur, og bidra til samhandling både i landet og på tvers av landegrenser. Kulturrådet samarbeider med ulike aktører på feltet.

Immateriell kulturarv handler om kunnskap, praksiser og ferdigheter knyttet til dagliglivets kultur og er spesielt viktig for nye innvandrere som i liten grad relaterer sin identitet til materielle gjenstander. Deres erfaringer og perspektiver er verdifull kompetanse i det videre arbeidet på feltet.

Les mer om dette arbeidet her.

Kunst- og kulturlivet

I tillegg til arbeidet i Kulturrådet er det svært mange aktører i kunst- og kulturlivet som gjør en viktig innsats for å fremme god hverdagsintegrering. Kulturdepartementet inviterte høsten 2016 norske kunst- og kulturinstitusjoner til å beskrive tiltak som bidra til mer mangfold og økt integrering. Over 60 institusjoner bidro i dette arbeidet.

Oversikt over disse høringssvarene finnes her.