Inkludering

Inkludering

Prosjekt

Kulturrådet satser på inkluderende kulturliv

Kulturrådet er prosjektledere for et nordisk prosjekt som skal omhandle kulturlivets rolle i arbeidet med integrering og inkludering av flyktninger og nye nordboere.

Satsingen varer til 2019 og har fått navnet «Inkluderende kulturliv i Norden». Prosjektet er en del av Norges hovedsatsinger i forbindelse med formannskapet i Nordisk ministerråd.

Kulturrådet skal i prosjektet jobbe med nordiske utfordringer og løsninger for inkludering og prosjektet skal dekke både det profesjonelle og frivillige kulturlivet. I løpet av prosjektperioden skal nordiske aktører dele kunnskap og erfaringer, initiere prosjekter og utvikle kunnskap. I en tid hvor befolkningssamennsetningene i Norden endrer seg er det viktig å ta i bruk innsikt fra alle land for å legge til rette for at alle kan delta, påvirke og bli en del av kulturen og samfunnslivet.

Prosjektet skal:

 • gi kulturinstitusjoner kunnskap, verktøy og metoder i arbeidet med å inkludere nye grupper
 • utforske kulturens og frivillighetens rolle i inkludering i lokalsamfunnet
 • sette søkelyset på strukturelle barrierer for inkludering i kulturlivet og utforske hvordan disse kan brytes ned.

Prosjektet vil bygge på eksisterende nettverk, strukturer og samarbeid og både løfte frem det gode arbeidet som gjøres og samtidig stimulere til nye partnerskap og innovasjon. Visjonen er at Norden skal kunne nyttegjøre seg av alle ressurser og kompetanse i byggingen av et nyskapende kulturliv og gode lokalsamfunn. 

Arbeidsgruppe

Som en del av arbeidet med prosjektet er det satt saman en nordisk arbeidsgruppe som vil bistå prosjektledelsen med utforming og gjennomføring av prosjektet. Denne består av representanter fra kulturrådene, og tilsvarende forvaltningsnivåer fra alle de nordiske landene og selvstyreområdene. Per 1. august 2017 er følgende medlem av arbeidsgruppen:

 • Finland: Eva-Maria Hakola, Art Promotion Centre Finland
 • Island: Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir, Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet
 • Sverige: Simon Strömberg, Statens kulturråd
 • Danmark: Inger Frydendahl, Slots- og Kulturstyrelsen
 • Åland: museichef Annika Dahlblom
 • Grønland: Mika Lyberth, Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke
 • Færøyene:  Jørgen Meitilberg, fullmektig Kulturministeriet
 • Norge: Silje Eikemo Sande, prosjektleder i Norsk kulturråd

Økonomi

Dette prosjektet er finansiert av Nordisk ministerråd med 6 millioner danske kroner over en treårsperiode. I tillegg vil Kulturdepartementet i Norge bidra inn i prosjektet over statsbudsjettet. For 2017 ble det bevilget 2 millioner norske kroner.

Kontakt oss

Ønsker du å dele din erfaring med oss?

Kontakt er: Silje Eikemo Sande, prosjektleder, mob: +47 48 31 20 22