Internasjonalt

Andre internasjonale oppgaver

Fakta

Andre internasjonale oppgaver

Spanske

Spanske "La Fura dels Baus" under Reykjavik Arts Festival. Foto SIg Holm

Det foregår utstrakt samarbeid mellom Norge og en rekke europeiske land på både program- og prosjektnivå. Her har Kulturrådet mange viktige oppgaver.

Det har i de siste årene skjedd en betydelig utvikling innenfor internasjonalt arbeid i Kulturrådet. Fra å være en aktør som bidrar med informasjon om ulike internasjonale initiativer og søknadshjelp til norske aktører, bidrar vi i dag til utviklingen av internasjonale samarbeidsrelasjoner på program- og prosjektnivå. Kulturrådet bidrar på ulike internasjonale arenaer, blant annet innenfor EUs kulturprogram, Kreativt Europa, EØS-midlene, Østersjøregionen og kulturarv og bistand, i tillegg til arbeid med internasjonale initiativer, nettverk og samarbeid. Det er dessuten en økende tendens til internasjonalt samarbeid blant aktørene i kunst- og kulturfeltet generelt.

Det er en av våre oppgaver å holde oss orientert om initiativer på kulturfeltet internasjonalt. I tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet for 2016 er Kulturrådets ansvar å legge til rette for internasjonalt samarbeid på kulturfeltet. 

Av tiltak og prosjekter utover EØS-midlene og EUs kulturprogram spesielt, kan nevnes Norsk-islandsk kultursamarbeid , deltakelse i  Europeana  , arbeidsgruppe om bistand og kulturarv, arbeid med immateriell kulturarv og Norsk-russisk kulturforum.  Kulturrådet er dessuten medlem av IFFACCA – the International Federation of Arts Councils and Culture and Culture Agencies, et internasjonalt nettverk for statlige kulturvirksomheter- og departementer verden over.

Se oversikt over internasjonale støtteordninger som Kulturrådet er med å forvalte her.