Kreativ næring

Kreativ næring

Kulturrådets oppgaver innen kulturell og kreativ næring

Kulturrådet skal bidra til at norske kunstnere og kulturaktører oppnår økte inntekter gjennom kunstnerisk virksomhet. Dette gjør vi gjennom rådgivning og prosjektstøtte.

Regjeringen iverksetter i 2017 en større satsing på kulturell og kreativ næring. Satsingen skal bidra til vekst, verdiskaping og arbeidsplasser via økt investering i og omsetning av kunst- og kulturproduksjoner.

Hva er kreativ næring?

Målgruppen for satsingen på kulturell og kreativ næring er kunstnere og mindre virksomheter som jobber med distribusjon, formidling, markedsføring eller salg av kulturelle uttrykk, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse.
Kreativ næring omfatter i Kulturrådets satsing disse bransjene:

  • Arkitektur
  • Dataspill
  • Design
  • Film
  • Litteratur
  • Musikk
  • Visuell kunst
  • Scenekunst
  • Kulturarv

Søk støtte til krativ næring

Kulturrådet har to støtteordninger for kulturell og kreativ næring. Midlene skal bidra til økte inntekter, bl.a. gjennom et større publikum, og til regional bransjeutvikling.  Formålet med ordningene er å forsterke støtteapparatet rundt kunstnere og de regionale miljøene utenfor det etablerte institusjonsfeltet. Det langsiktige målet er at økt forretningskompetanse, entreprenørskap og nytenkning skal bedre kunstnerøkonomien og gjøre det mulig for flere å livnære seg av kunstnerisk virksomhet.

Det er samlet bevilget 17,5 mill. kroner til satsingen. 10,1 mill. kroner er avsatt til regional bransjeutvikling gjennom økt kompetanse og bedre tjenester. Midlene skal fordeles likt mellom Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. 

7,4 mill. kroner er avsatt til tiltak som bidrar til næringsutvikling gjennom å styrke distribusjon, formidling, markedsføring og salg.

Støtteordning for Kreativ næring - Næringsutvikling

Støtteordning for Kreativ næring - Regional bransjeutvikling

Søknadsfrist for ordningene i 2017 er 5. september kl 13.

Kulturrådets kontor i Trondheim

Som en del av regjeringens satsing skal Kulturrådet i 2017 etablere nasjonalt kontor for kulturell og kreativ næring i Trondheim. Kontoret skal tilby rådgivning, koordinering og økonomiske virkemidler. Kontoret i Trondheim skal også huse forvaltningen av Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde.

Statlig samarbeid

Kulturrådet utvikler arbeidet med kulturell og kreativ næring i dialog med Innovasjon Norge og Norwegian Arts Abroad. Målet er en koordinert statlig innsats på området. Innovasjon Norge retter sine tiltak mot bedrifter med vekstambisjoner og potensial, mens Norwegian Arts Abroad skal bidra til styrket markedsføring og salg av norsk kunst og kultur internasjonalt.

Se Innovasjon Norges satsing på kreativ næring

Publikasjoner


Bakgrunnsbilde: Kontinuum 1 av Christian Montarou / BONO 2010. Montarou er innehaver av Garantiintekten fra Statens kunstnerstipend og driver sin virksomhet fra Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter, som ble tildelt midler fra Kulturdepartementet for kulturnæringer i 2012.
blog comments powered by Disqus