Museum og kulturvern

Kulturvern

Aktuelt

- Høy kvalitet på årets kulturvern-prosjekter

Stiftelsen Kulturkvartalet i Ålesund har fått støtte til transkribering av arkitekten Hans Backer Fürsts upubliserte selvbiografi. Foto: Arkivportalen

Stiftelsen Kulturkvartalet i Ålesund har fått støtte til transkribering av arkitekten Hans Backer Fürsts upubliserte selvbiografi. Foto: Arkivportalen

Det kom inn 24 søknader til årets satsing innen kulturvern, "transkribering og tilgjengeliggjøring av kilder". Fjorten av dem får støtte.

Faglig utvalg for kulturvern hadde i 2017 øremerket 2 millioner kroner til transkribering og tilgjengeliggjøring av kilder. 24 søknader kom inn til fristen 5. september, med en samlet søknadssum på 3 877 000 kr.

- Tatt i betraktning det relativt lave søknadstallet på transkriberingsprosjekter før denne utlysningen, vurderer Kulturrådet det slik at en respons på mer enn 20 søknader har vært god. Oppløftende er det også at mange av søknadene holder høy faglig kvalitet, sier utvalgsleder Anne Marit Noraker, og fortsetter:

- Det er tydelig at tematisk orienterte og spissede utlysninger jevnt over genererer bedre søknader enn i søknadsporteføljen forøvrig, noe som blir illustrert ved at Kulturrådet har gjort vedtak om bevilgninger til 14 av prosjektene.

Dette ugjør totalt kr 1 930 000, noe i underkant av summen som ble avsatt til satsingen.

Tiltakene har god dekning på de ulike prosjektkategoriene som ble framhevet i utlysningen.

Stort tematisk og kronologisk spenn

- Det aktuelle kildematerialet framviser en stor variasjon i format, innhold, geografisk nedslagsfelt og alder, der kilder til frikjøp av nordiske slaver i Nord-Afrika på 1600-tallet utgjør det eldste, sier Noraker.

I perioden ca. 1600-1800 havnet rundt 6000 skandinaver i gisselslaveri i de såkalte Barbareskstatene Algier, Tunis, Marokko og Tripolis. De fleste var sjømenn og ble fanget i Middehavet eller i Atlanterhavet utenfor Spania og Portugal. I noen tilfeller opererte nordafrikanske slaveskuter også i Nordsjøen og Nord-Atlanteren, og foretok raids inn på dansk territorium, bl.a. på Island i 1627 og på Færøyene i 1629. I dette prosjektet skal Torbjørn Ødegaard samle inn og transkribere kilder i Norge, Danmark og Nederland som kan belyse den dansk-norske utenriksadministrasjonens til dels vellykkede virksomhet for frikjøp i perioden ca. 1630-1650.

Blant prosjektene som har fått støtte forøvrig, er kilder/materiale som branntakster i Oslo fra sent 1700-tall, skriftlig materiale inklusive brev fra rundt 1800 etter Hans Nielsen Hauge og ordrebøker til Vadsø-fotografer fra perioden 1935-2007. 

Bodil Biørn og Karen Knudtzon

- Kulturrådet merker seg ellers at to av tiltakene er spesielt viktige sett fra et kvinnehistorisk perspektiv. I likhet med det omtalte slaveprosjektet, er de også vevd inn i en internasjonal kontekst, forklarer utvalgslederen.

Det ene er Wikimedia Norges prosjekt «Bodil Biørns fotoalbum fra Armenia», hvor 200 fotografier med tilhørende tekster etter misjonær, sykepleier og jordmor Bodil Biørn (1871-1960) blir digitalisert og transkribert.

Biørn misjonerte i Armenia i perioden 1907-35, og var vitne til massedrapene på armenere i Det osmanske riket under 1. verdenskrig. Materialet blir vurdert å være av klar nasjonal og internasjonal interesse, og det er oppløftende at det nå er igangsatt en prosess som bringer det fram i lyset.

Det er også gitt støtte til Sterke Ords prosjekt «Karen Knudtzons reisedagbok Trondheim-Nantes 1809-10».

- Det håndskrevne manuskriptet til kjøpmannsfrue Karen Knudtzon (1752-1818) er et tidlig eksempel på noen norske kvinners skriveferdighet, kulturelle ramme og interesseunivers, i en tid da de fleste kvinner her i landet knapt kunne skrive sitt eget navn, sier Noraker.

Reisen fra Trondheim gjennom Europa og til Nantes varte i 13 måneder, og dagboka gir innblikk i reisemåter, omgangsformer, matvaner og kulturelle/politiske forhold i Napoleonstiden. Målet er å få manuskriptet fram i lyset gjennom en kommentert og annotert papirutgave og/eller som søkbar nettutgivelse.

Tverrsektoriell satsing i Telemark

Foruten den tematiske, kronologiske og geografiske variasjonen illustrert over, framviser prosjektene også et spenn fra konkret arbeid med transkribering og tilgjengeliggjøring, til en større tverrsektoriell satsing hvor målet er en generell styrking av slikt arbeid. Norsk industriarbeidermuseums «Historisk og søkbart!» er et eksempel. Prosjektet har nedslagsfelt i hele Telemark, og involverer det frivillige kulturvernet både i utvikling og gjennomføring.

- Kulturrådet har lagt vekt på at «Historisk og søkbart!» vil gi et løft for arbeidet med privatarkiver og transkribering i et helt fylke, og merker seg at dimensjonene tverrsektoriell forankring, tverrfaglig samhandling og interaksjon mellom instistusjoner og det frivillige kulturvernet, gir prosjektet overføringsverdi til andre regioner/fylker med tilsvarende behov, sier utvalgsleder Anne Marit Noraker.

Kulturrådet har bevilget kr 400 000 for å sikre realisering og frivillige organisasjoners medvirkning.

Transkriberings- og tilgjengeliggjøringsprosjekter som fikk støtte:

Prosjekt Søker Sum
Transkribering og digitalisering av folkeminnemateriale fra Lofoten og Vesterålen RAGNHILD SANDØY 200 000
Transkribering og tilgjengeliggjøring av kilder - Hans Nielsen Hauge og haugianerne HAUGEINSTITUTTET 150 000
Bodil Biørns fotoalbum fra Armenia WIKIMEDIA NORGE 100 000
«Byens minnebank – digitalisering og transkribering av ordreprotokoller» VARANGER MUSEUM IKS 60 000
Bevaring og tilgjengeliggjøring av digitaliserte kilder i søkbar database SLEKT OG DATA 150 000
Transkribering og tilgjengeliggjøring av kilder DIS VEST-AGDER LOKALLAG 30 000
Historisk og søkbart! Transkribering og tilgjengeliggjøring av privatarkiv fra Telemark NORSK INDUSTRIARBEIDERMUSEUM 400 000
Transkribering av kommunale kilder FYLKESARKIVET 200 000
Transkribering av Charles Ravns fotologger Ivar Hans Meidar Skoglund 75 000
Kilder til frikjøp (1630-tallet) av nordiske slaver i Nord-Afrika i Riksarkivet i Oslo. Torbjørn Ødegaard 150 000
Karen Knudtzons reisedagbok Trondheim-Nantes 1809-10 STERKE ORD 90 000
Branntakster - Oslo 1766-1797 HISTORISK INFRASTRUKTUR AS 200 000
Ystad, Modalsli, Kydland (red.): Thaulow - Sang og dans i det unge Norge. Julebal 1819 DREYERS FORLAG OSLO AS 45 000
Transkribering av Hans Backer Fürsts selvbiografi STIFTELSEN KULTURKVARTALET 80 000

 

Se flere tildelinger til kulturvernsprosjekter i vedtakslistene

Håper på flere søkere

- Kulturrådet har håp om at satsingen i 2017 har gjort flere aktører i og utenfor kulturvernfeltet oppmerksomme på Kulturrådets støtteordninger til kulturvern, og at den genererer flere søknader på området i tiden som kommer, sier utvalgsleder Anne Marit Noraker.

Nye søknader om støtte til transkribering og tilgjengeliggjøring av kilder vil heretter bli behandlet innenfor ordinære frister på de aktuelle støtteordningene.

KONTAKT

Stig Johan Kalvatn, Seksjon for litteratur, kulturvern og allmenne kulturformål, tlf: 21 04 58 38