Museum og kulturvern

Kulturvern

Rapport

Immateriell kulturarv i Norge

Last ned

Immateriell kulturarv i Norge

En utredning om UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven

I 2007 ratifiserte Norge UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven. Konvensjonens formål er å verne immaterielle kulturuttrykk, og med det synliggjøre og sikre respekt og anerkjennelse for berørte samfunns, gruppers og enkeltpersoners immaterielle kultur. Som et juridisk dokument på overnasjonalt nivå pålegger konvensjonen det norske samfunnet store forpliktelser knyttet til vern av immateriell kulturarv. Som et ledd i implementeringen av konvensjonen i Norge ga Kulturdepartementet ABM-utvikling i oppdrag å utrede området.

Utredningen Immateriell kulturarv i Norge. En utredning om UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven søker å besvare mandatets punkter og samtidig fortolke konvensjonen i lys av kulturen i Norge. I utredningen har det særlig blitt fokusert på urfolks og nasjonale minoriteters immaterielle kulturarv.

Utredningen ble overlevert til Kulturdepartementet 1. desember 2010.

Skriftserie: Rapport
Navn: Immateriell kulturarv i Norge
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: ABM-utvikling
Utgivelsesår: 2010
Emneord: kulturvern immateriell kulturarv