Litteratur

Litteratur / tidsskrift

Fakta

støtte til kulturtidsskrift

Kulturfondet har to støtteordninger for allmenne kulturtidsskrift.

Det finnes to støtteordninger for allmenne kulturtidsskrift i Norsk kulturfond – innkjøpsordningen for allmenne kulturtidsskrift og produksjonsstøtteordningen for allmenne kulturtidsskrift. Under begge ordningene gis det bevilgninger til hele årganger, og det er kun mulig å motta tilskudd under én av disse ordningene for en gitt årgang.

Innkjøpsordningen for allmenne kulturtidsskrift

Produksjonsstøtte til kulturtidsskrift

Det er mulig å søke om oppstartsstøtte under produksjonsstøtteordningen. I tillegg er det mulig for publikasjoner som i særlig grad dekker Kulturrådets fagområder (litteratur, musikk, scenekunst, visuell kunst, kulturvern) å søke om særskilt støtte til temanummer, satsningsområder el.l. som er spesifikt knyttet til disse feltene. Søknaden skal da sendes til den respektive fagseksjon – ta kontakt med disse ved spørsmål.

Ordningene gjelder for allmenne kulturtidsskrift, definert som «norske utgivelser i papirversjon eller elektronisk versjon (eller en kombinasjon) som ønsker å nå et allment publikum med informasjon om og refleksjon over kultur- og samfunnsspørsmål.» Hovedspråk i utgivelsene må være norsk, og utgiver må være norsk. Tidsskrift utgitt av norske utgivere med mer enn 75 % annet språk og som dekker kulturelle, økonomiske og sosiale tema fra et minoritetsperspektiv, kan søke produksjonsstøtte under litteraturavsetningens støtteordning for litteraturprosjekt. Støtteordning for litteraturprosjekt

Trykte og digitale tidsskrift

  • Allmenne kulturtidsskrift som utgis på papir og med minst 4 utgaver i året og minst 32 sider pr utgivelse, kan søke om innkjøpsstøtte.
  • Allmenne kulturtidsskrift, på papir eller på nett, med minst 2 utgaver i året og 100 normalsider årlig, kan søke om produksjonssstøtte.

Søknadsfrister

  • Det er én søknadsfrist pr år for innkjøpsordningen – i begynnelsen av juni, som gjelder for påfølgende tilskuddsår. Innkjøpsordningen har kun 15 bevilgninger til rådighet pr år, og det anbefales at søkere som tilfredsstiller kriteriene på begge ordningene søker om produksjonsstøtte samtidig som de søker om innkjøpsstøtte.
  • Produksjonsstøtteordningen har to søknadsfrister i året – én samtidig som innkjøpsordningen i begynnelsen av juni, og én i begynnelsen av september. Tidsskrift som ikke tilfredsstiller kriteriene for å søke innkjøpsstøtte, anbefales å søke produksjonsstøtte til fristen i begynnelsen av september.

Alle produksjonsstøttesøknadene – både de som kom inn i juni og de som kommer inn i september – behandles samtidig av vurderingsutvalget for tidsskrift og faglig utvalg for litteratur, innenfor samme budsjettramme. Svar på disse søknadene vil foreligge i slutten av november.

Innkjøpsstøtten blir vedtatt i begynnelsen av september hvert år, mens produksjonsstøtten vedtas i november. Søknader om produksjonsstøtte som sendes inn i begynnelsen av juni, vil altså ikke behandles før i oktober/november. Dersom tidsskriftet tilfredsstiller kriteriene på begge ordningene, anbefales det at det sendes inn søknad til begge ordninger i begynnelsen av juni. De obligatoriske vedleggene med fysiske sett av tidsskriftene kan da sendes i kun ett sett, og vil gjelde for begge søknadene.