Museum og kulturvern

Museumsutvikling

Museer skal inspirere og engasjere. Her studeres en spekkhogger-hodeskalle på Hvalfangstmuseet i Sandefjord, en del av Vestfoldmuseene. Foto: Cedric Archer.
Museums-utvikling

Kulturrådet er rådgivende organ overfor Kulturdepartementet i saker som knytter seg til museumssektoren. En annen hovedoppgave er å sørge for at museer som mottar støtte fra Kulturdepartementet praktiserer og utvikler seg i tråd med vedtatt politikk på feltet.

Les mer

styringsdokumenter

Stortingsmeldinger på museumsfeltet

Framtidas museum

I St.meld. nr. 49 (2008-2009) Framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling, fornying presenteres en statusrapport for det nasjonale museumsnettverket.

Stortingsmeldingen inneholder en detaljert gjennomgang av reformperioden 2001-2008 med strukturelle endringer i museumslandskapet, de enkelte museumsnettverkene, økonomisk utvikling og faglig aktivitet i perioden.

Det vises blant annet til at formidlingsaktiviteten har økt betydelig og at antall besøkende har økt med 30 prosent til 5,9 millioner i 2008. Antall årsverk har økt med over 20 prosent og et flertall melder om økt profesjonalisering av de administrative funksjonene. De konsoliderte enhetene har med større faglig tyngde kunnet prioritere forskning og inngå i forskningssamarbeid med aktører utenfor museumsfeltet.

Museene står imidlertid fortsatt overfor store utfordringer. Det er stort etterslep innen samlingsforvaltningen; 55 prosent av gjenstandssamlingene er vurdert å være i "ikke tilfredsstillende" eller "dårlig" stand. Det er et stort behov for bedre magasiner og utbygging av konserveringstjenester. Når det gjelder fysiske rammevilkår generelt, melder 95 prosent av museene om store behov for rehabilitering og nye bygninger.

Meldingens overordnede mål er å styrke museenes faglige profil. Et overordnet perspektiv er også utviklingen av museenes samfunnsrolle. Det legges til grunn at museene selv har hovedansvaret for å styrke den faglige aktiviteten og utvikle sin samfunnsrolle. Fra statlig side vil det bli lagt vekt på tiltak som styrker samarbeid mellom institusjonene. ABM-utvikling vil ha en aktiv rolle som samordner og pådriver. ABM-utvikling skal blant annet initiere kompetanseprogram, evalueringer og samordning av fellestiltak. Videre utvikling av digital samlingsforvaltning og digital formidling vil stå sentralt, og de faglige nettverkene vil være viktige plattformer for samordning og videre utvikling.

Meldingen ble behandlet i Stortinget 2. mars 2010.

Sentrale dokumenter: