Museum og kulturvern

Museumsutvikling

Bygningsvern

Stålekleivloftet (Vindlausloftet) på Vest-Telemark Museum er Norges eldste profane bygning. Dendrokronologisk datering viser at loftet ble oppført  et par år etter 1167. Foto: Christine Lier.

Stålekleivloftet (Vindlausloftet) på Vest-Telemark Museum er Norges eldste profane bygning. Dendrokronologisk datering viser at loftet ble oppført et par år etter 1167. Foto: Christine Lier.

Kulturrådet vil styrke arbeidet med bygningsvern i museumssektoren. God dokumentasjon er et viktig grunnlag for riktig forvaltning av museumsbygninger og -anlegg.

Norske museer forvalter i alt 5500 bygninger. I følge museumsstatistikken er rundt 4800 av disse kulturhistoriske bygninger. Dette er en viktig del av landets bygningsarv, noe som også gjenspeiles i at og mange av bygningene er fredet etter kulturminneloven som bygninger av nasjonal verdi. De mange lokale og regionale bygningssamlingene representerer forskjellige bygningstradisjoner i ulike distrikter og viser til sammen et mangfoldig bilde av norsk byggeskikk, fra middelalderen og fram til i dag. En viktig utfordring for museene er å ivareta disse bygningene som del av museenes samlinger, og å tilgjengeliggjøre bygningene og kunnskap om dem til publikum.

Se museumsstatistikken.

Bygningsvern i museene handler imidlertid ikke bare om bygningssamlingene, men også om å bevare immaterielle verdier knyttet til bygningsarven.  I dette inngår ivaretakelse av handlingsbåren tradisjonskunnskap, slik Norge har forpliktet seg til gjennom ratifisering av UNESCO-konvensjonen om immateriell kulturarv. Dette innebærer både å hente fram, dokumentere og videreføre kunnskap. 

Mange museer har egne museumshåndverkere og konservatorer med spisskompetanse på vedlikehold og pleie av kulturhistoriske bygninger, og det drives praktisk-teoretisk forskning på feltet. En rekke museer driver også rådgivning innen antikvarisk restaurering samt kursvirksomhet både for privatpersoner, skoleelever og yrkesutøvere. Enkelte museer blir videre engasjert som rådgivere i spørsmål som gjelder verneverdig bebyggelse og lokal stedsutvikling, eller de tar selv opp aktuelle temaer på området i sitt formidlingarbeid.

Bygningsvern er et felt der museene samarbeider med næringslivet, utdanningssektoren, kommunale og fylkeskommunale myndigheter, Riksantikvaren og statlige etater  som etatsmuseene. Det foregår også internasjonalt samarbeid på feltet.

Aktuelle prosjekter

Kulturrådets bygningsvernprosjekt 

Kulturrådet hadde i 2012-14 en to-årig satsing på bygningsvern. Prosjektet er nå avsluttet. Satsingen har blant annet resultert i publikasjonen «Prioritering i bygningssamlinger» .

Prioritering i bygningssamlinger

Kulturrådet har utviklet en metode for prioritering i bygningssamlinger. Metoden finner du her.

Se også Anno museums prosjektbloggfra deres arbeid med prioritering i bygningssamlingen. Anno museums (tidligere Hedmark fylkesmuseum)  prioriteringsprosjekt startet i 2011 og er støttet av Kulturrådet. 

Primus bygningsmodul 

Kulturrådet har gitt økonomisk støtte til utvikling av en FDV-modul for bygninger, integrert med Primus. En første versjon skal i følge systemutvikleren KulturIT være klar ved årsskiftet 2014/15. Modulen er finansiert og utviklet i samarbeid med Akershusmuseet, Anno Museum, Jærmuseet, Lillehammer museum, MiST, Norsk Folkemuseum, Ryfylkemuseet og Sunnmøre Museum.  Kontaktperson:  Tove Wefald Pedersen, prosjektleder i KulturIT.

Bygningsvernkongressen 

Kulturrådet støttet Bygningsvernkongressen 2014 som gikk av stabelen på Norsk Folkemuseum 3.-5.september, og bidro også på programsiden. Arrangementet samlet over 350 deltakere til et variert program der håndverket sto i sentrum. Parallelle sesjoner ga opplæring i og demonstrasjon av en rekke ulike håndverksteknikker. Tilsvarende var det et bredt tilbud av teorisesjoner med foredrag og fagdiskusjoner, foruten plenumsforedrag. På nettsidene til kongressen ligger det mye informasjon, blant annet er foredrag fra flere av teorisesjonene tilgjengelig. Bygningsvernkongressen var inspirert av  Byggnadsvårdskonventet i Mariestad. Dette foregår annethvert år. Museumsnettverket Handverksnett som var arrangør, ønsker at disse to arrangementene skal gå i motfase annenhver gang, og har allerede startet planlegging av neste Bygningsvernkongress i 2016.

Museumsnettverk

Tre av de nasjonale museumsnettverkene arbeider med bygningsvern. Dette er:

De to museumsnettverkene Handverksnett og Byggnettverket planlegger en felles nettverkssamling i 2015. 

BYGNINGSVERNARBEID

Internasjonalt bygningsvernarbeid

Viktige internasjonale organisasjoner på bygningsvernfeltet er ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) og ICOM (International Council of Museums) der underkomiteen for historiske hus DEMHIST har et særlig fokus på museumsbygninger. 

EØS-midlene skal bidra til å fremme kulturell dialog og europeisk identitet. Dokumentasjon av kulturhistorie er et aktuelt samarbeidsområde, og flere museer deltar i internasjonale bygningsvern/restaureringsprosjekter.

Her finner du Kulturrådets informasjonsbrosjyre om EØS-midleneSe også informasjon om EØS-samarbeid på Riksantikvarens hjemmesider. På Riksantikvarens nettsider finner du også oppdaterte lenker til internasjonale konvensjoner på kulturminnefeltet. 

Fartøyvern

Fartøyvern er et beslektet fagfelt som du finner mer informasjon om på følgende nettsteder: