Museum og kulturvern

Museumsutvikling

FORK

St. Jørgen kirke etter istandsettingen som følge av brannen i april 2013.  Foto: Bymuseet i Bergen v/ Anne Bjørke

St. Jørgen kirke etter istandsettingen som følge av brannen i april 2013. Foto: Bymuseet i Bergen v/ Anne Bjørke

FORK er forkortelse for "Nasjonalt forum for kriseberedskap og restverdiredning", et forum som skal bidra til bevaring av nasjonale, regionale og lokale kunst og kulturhistoriske verdier ved krisehendelser.

Forum for kriseberedskap og restverdiredning av kunst- og kulturminner (FORK) består av representanter fra Riksantikvaren, Kulturrådet, Kunst i offentlig rom (KORO), KA, Nordisk Konservator Forbund – Norge (NKF-N), Riksarkivet og RVR (Finans Norge). FORK skal bidra til bevaring av nasjonale, regionale og lokale kunst- og kulturhistoriske verdier ved krisehendelser.

Kompetansen og bevisstheten rundt krisehåndtering for kunst- og kulturminner må økes, både hos redningsvesen, forsikringsselskaper, eiere og forvaltere. FORK skal fremme viktigheten av en strategisk og bevisst tilnærming til feltet, og jobbe for at de nødvendige støttefunksjonene er på plass i alle deler av landet. 

Konkrete tiltak

  • fremme regionalt samarbeid mellom ulike institusjoner som forvalter kunst og kulturhistoriske verdier og det lokale brannvesen
  • avdekke mangler og behov i dagens rutiner og tjenester, gjennom informasjonsinnhenting fra eiere som har erfart kriser
  • definere kompetansebehov hos forsikringsselskaper, forvaltere og redningstjeneste
  • oppdatere RVR's kontaktliste for konserveringskompetanse i hele landet
  • undersøke muligheten for å arrangere felles praktisk kurs for redningstjeneste, konservatorer og forvaltere av kulturminner

KRISEBEREDSKAP OG RESTVERDIREDNING

En krise kan defineres som en hendelse som krever umiddelbar respons. Mange assosierer ordet krise med store hendelser som brann, ras og storflom, men det kan også være mindre hendelser som hærverk, tyveri eller kollaps i tekniske installasjoner i et bygg.

Hva er kriseberedskap?

Kriseberedskap omfatter all sikring, forebyggende og aktiv, for å forhindre og redusere omfanget av en krise.

En detaljert risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er helt essensielt for god kriseberedskap. Dette er et kontinuerlig arbeid med jevnlig oppfølging av organisatoriske tiltak og oppdatering av planverk (sikringsplaner).
 
Hva er restverdiredning? 
Restverdiredning er de tiltakene som iverksettes for  å redusere og begrense skadene i forbindelse med en inntruffen krise. 

Presentasjon av representanters organisasjoner

Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Klima- og miljødepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken. Riksantikvaren har også ansvar for at den statlige kulturminnepolitikken blir gjennomført og har et overordnet faglig ansvar for fylkeskommunenes og Sametingets arbeid med kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Mange av Norges 6000 fredete bygg bør sikres bedre mot kriser. Riksantikvaren jobber aktivt for å bedre brannsikkerheten i kirker og tette trehusmiljøer.
 
Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Kulturrådets oppgaver på museumsfeltet strekker seg over ulike aspekter innenfor museumsdrift og utvikling. Kulturrådet forvalter to sikringsordninger. Sikringsmidlene som skal finansiere tiltak som kan forebygge og redusere omfanget av ødelegging i sammenheng med brann, tjuveri, ran, hærverk, naturskade og Statlig forsikring av gjenstander som lånes fra utlandet til utstillinger i Norge.
 
Kunst i offentlige rom – KORO er statens fagorgan for kunst i offentlige bygg og miljøer.KORO skal legge til rette for, og stimulere til at kunst blir et vesentlig element i offentlige bygg og rom. Gjennom kunstproduksjon, kunstformidling, kunstforvaltning og som kompetansesenter skal KORO stimulere til økt interesse for kunst i offentlige rom. KORO forvalter norges største samling av samtidskunst.

KA er en arbeidsgiverorganisasjon for de kirkelige fellesrådene i Norge. De kirkelige fellesrådene har ansvaret for å forvalte landets kirker og har derfor en sentral rolle innenfor det norske kulturminnevernet. KA har en egen ansatt som jobber med brann- og tyverisikring. Gjennom mange år er det arbeidet med å veilede og motivere kirkeforvalterne til å øke kompetansen om brann- og tyverisikring. Kurs, utvikling av ressursmateriale og rådgivning er viktige kanaler i dette arbeidet, så vel som å jobbe mot de politiske myndighetene og komme med innspill til tiltak som kan bedre brann- og tyverisikkerheten i norske kirkebygg.
 
Nordisk Konservator Forbund - Norge (NKF-N) er den faglige sammenslutningen av konservatorer med profesjonell konserveringskompetanse i Norge. De arbeider med konservering og restaurering av objekter av kunstnerisk og kulturhistorisk verdi. NKF-Ns formål er å fremme tiltak som bidrar til å verne om kunst- og kulturhistoriske gjenstander. NKF-N retter seg etter internasjonale standarder. Utad arbeider NKF-N for at offentlige og private eiere blir oppmerksomme på nødvendigheten av forsvarlig konserveringsmessig tilsyn av kunst- og kulturhistoriske gjenstander i museer og arkiv, vernete bygg og kjøretøy med mer.
 
RVR (restverdiredning) er et samarbeid mellom brann- og redningsenhetene og forsikringsnæringen. Formåler er å begrense følgeskader etter brann- og vannskader samt andre hendelser. RVR-tjenesten ledes og finaniseres av Finans Norge gjennom selskapet FNO Skadedrift restverdiredning.
 
Riksarkivet representerer arkivverket inkludert åtte statsarkiv, Samisk Arkiv og Helsearkivet. Arkiver består av dokumenter som har blitt til, mottatt eller produsert, i løpet av et offentlig organs, en organisasjons eller et individs "livstid". I tillegg kommer dokumenter som beskriver og dokumenterer hendelser i tiden. Arkivene er derfor av ubeskrivelig verdi både på individnivå og nasjonalt nivå, og binder fortidens, nåtidens og fremtidens generasjoner sammen. Riksarkivet arbeider kontinuerlig med å forebygge at skader skjer, og bedre beredskapen i forhold til berging av arkivmaterial, i tilfelle en krisesituasjon skulle oppstå.
 
 

Om Nasjonalt forum for kriseberedskap og restverdivurdering (pdf)