Museum og kulturvern

Museumsutvikling

Nasjonale museumsnettverk

Pixabay CC0 Public Domain

Pixabay CC0 Public Domain

De nasjonale museumsnettverkene er et bærende element i utviklingen og styrkingen av det faglige arbeidet i museene.

Det er et overordnet mål at alle museer som mottar statlig driftsstøtte skal delta i utvikling og drift av nasjonale nettverk. I St.meld.nr. 49 (2008-2009) Framtidas museum kan vi blant annet lese at:

Museumsnettverkene skal bidra til at museene blir bedre egnet til å fylle rollene som samfunnsinstitusjoner med et kritisk blikk på egen rolle og virksomhet. Målet er at museene skal utvikle samarbeid og arbeidsdeling, sikre faglig sammenheng og god ressursutnyttelse samt utvikle kompetanse og ny kunnskap.          

 (St.meld.nr. 49 (2008-2009) Framtidas museum s 73)

 

FAGLIG ARBEID

Det er i dag etablert 24 faglige museumsnettverk. Nettverkene varierer i størrelse, tematikk og arbeidsform, men felles for alle er at de drives av et hovedansvarlig museum med ansvar for å sikre kvalitet og kontinuitet i arbeidet. Nettverkene  arbeider med prosjekter innen forskning, formidling og forvaltning, og arrangerer seminarer og kurs innen de ulike fagområdene. Alle som deltar i nettverkene skal bidra til utvikling av prosjekter og aktiviteter og dele sin kompetanse med andre museer.

KULTURRÅDETS ROLLE

Kulturrådet har en koordinerende rolle i utviklingen av nasjonale nettverk og følger opp avtaler og rapportering fra ansvarsinstitusjonene. I 2016 gjennomførte Kulturrådet samtaler med museer med ansvar for faglige nettverk for å kartlegge og analysere nettverkenes status, mål og aktivitet. Samtalene dannet grunnlaget for Kulturrådets videre strategi for utviklingen av de faglige nettverkene. 

Rapporten De faglige museumsnettverkene kan lastes ned her.

Nettverkene og ansvarlige museer

Info om nettverket

Hovedansvarlig museum 

Nettsted for nettverket

Arbeiderkultur

Norsk Industriarbeidermuseum

Nasjonalt nettverk for arbeiderkultur

Bergverksnettverket

Norsk Bergverksmuseum

Nettsted for Bergverksnettverket

Botaniske hager

Naturhistorisk museum  

Drakt og tekstil

Valdresmusea

Nettsted for drakt og tekstilnettverket

Fiskerihistorie og kystkultur

Museum Vest

 

Herregårdsnettverket

Østfoldmuseene

Nettsted for herregårdsnettverket

Kulturlandskap

Musea i Sogn og Fjordane

Nettsted for kulturlandskapnettverket

Kunstnettverket

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

 

Kvinnehistorie

Anno museum

Nettsted for nettverket for kvinnehistorie

Litteraturnettverket

Aust-Agder Museum

 

Luftfart

Norsk Luftfartsmuseum

 

Medisinsk historie

Norsk Teknisk Museum

 

Minoriteter og kulturelt mangfold

Oslo museum

Nettsted for mangfoldsnettverket

Musikk og musikkinstrumenter

Museene i Sør-Trøndelag

Nettsted for musikknettverket

Nasjonalt samisk museumsnettverk

RiddoDuottarMuseat

 

Nettverk for demokrati og menneskerettigheter

Norsk Folkemuseum v. Eidsvoll 1814 Nettsted for demokratinettverket

Samtidsnett

Stiftelsen Lillehammer museum

Nettsted for samtidsnett

Sjøfartsnettverket

Norsk Maritimt Museum

Nettsted for sjøfartsnettverket

Skognettverket

Anno museum

Nettsted for skognettverket

Teknologi- og industrihistorie

Norsk Teknisk Museum

 

Tradisjonshåndverk og bygningsvern

Norsk Folkemuseum Facebookside for nettverket

Nettverk for fotografi

Preus museum   

 

Les mer om de nasjonale nettverkene her: 

De faglige museumsnettverkene (rapport)

Artikkel om de faglige museumsnettverkene.

Rammenotatet om nasjonale nettverk gir en innføring i tankegangen rundt dette.

Vurdering av faglige museumsnettverk, 2011

Nettverksmøte februar 2013

Nettverksmøte november 2014