Museum og kulturvern

Museumsutvikling

Fakta

Utviklingsprogram for museum 2018-2020

Kulturrådet er en statlig utviklingsaktør på museumsfeltet. Et sentralt virkemiddel er en programbasert utlysning av prosjektmidler. Kulturrådet forvalter anslagsvis 15 mill. kroner årlig til dette formålet finansiert gjennom spillemidler fra Norsk Tipping AS.

Programmene skal stimulere til museenes utvikling gjennom prioritering, åpenhet, dialog og refleksjon. De skal videre bidra til kompetanseheving, samordning og samarbeid, og utvikling av verktøy og metodikk. 

Utviklingsprogrammer for perioden 2018-2020 er:

Programbaserte utviklingsmidler muliggjør oppfølging av tilskuddsmottakerne over tid for å bidra til overføringsverdi både mellom prosjektene og til sektoren for øvrig. Tilskuddsmottakere vil bli invitert til egne samlinger og andre oppfølgingstiltak gjennom programperioden.

Museumssektoren er endret etter flere års reform og institusjonsbygging, med utvikling av sterkere institusjoner og økt profesjonalitet. Det er imidlertid fortsatt store behov for utvikling og samordning av museumsfaglige oppgaver, og å styrke prioritering, dialog og kritisk refleksjon i museene. Programmene skal bidra til at museene har kompetanse, organisasjon, verktøy og arbeidsmetoder for å nå disse målene.

Prosjekter som har verdi utover egen virksomhet i form av kunnskap, metoder, modeller eller verktøy vil bli prioritert. Det oppfordres til en tverrfaglig tilnærming i prosjektene. Prosjekter som løper gjennom hele programperioden vil bli prioritert. Det legges ikke opp til flere programutlysninger i perioden.

Museumsprogram 2015-2017

Museumsprogrammene 2015 - 2017

Museumsprogrammene skal bidra til utvikling og samordning av museumsfaglige oppgaver, og å styrke museene som aktører der bevisste valg og prioriteringer gir grunnlag for dialog og refleksjon. Programmene skal bidra til at museene har kompetanse, organisasjon, verktøy og arbeidsmetoder for å nå disse målene.

Kulturrådets bidrar som strategisk utviklingsaktør på museumsfeltet, og et sentralt virkemiddel er en programbasert utlysning av prosjektmidler.

Museumssektoren er endret etter flere års reform og institusjonsbygging, med utvikling av sterkere institusjoner og økt profesjonalitet. Det er imidlertid fortsatt store behov for utvikling og samordning av museumsfaglige oppgaver, og å styrke museene som aktører der bevisste valg og prioriteringer gir grunnlag for dialog og refleksjon. Programmene skal bidra til at museene har kompetanse, organisasjon, verktøy og arbeidsmetoder for å nå disse målene.

I programperioden 2015 til 2017 har Kulturrådet følgende fire programmer:

Museene som får programtilskudd skal bidra aktivt inn i programmets aktiviteter, som koordineres av Kulturrådet. Prosjektene skal gjennomføres som åpne prosesser som kan stimulere til faglige diskusjoner og engasjement. Gjennom seminarer, informasjon og publikasjoner skal deltakerne i fellesskap bidra til kunnskapsutvikling- og utveksling, og bidra til at resultatene kommer museumssektoren til gode. Programmenes aktiviteter tilpasses de deltakende prosjekter og programmets karakter.

67 prosjekter er tildelt støtte for perioden.

Oversikt over alle tildelinger i 2015 og 2016 finner du her.