Museum og kulturvern

Utviklingsprogram for museene

Museumsprogram

Museenes samfunnsrolle

Museenes samfunnsrolle; demokrati, menneskerettigheter og refleksjon er et museumsprogram som skal bidra til å gjøre museene mer relevante og inkluderende.

Museene har gode forutsetninger for å fremme diskusjon gjennom å være en møteplass, et sted for ytringer, tilhørighet og sosialt fellesskap. Både samlet og hver for seg har museene store og varierte samlinger innenfor kunst-, kultur- og naturhistorie. Hvert år lager de norske museene i underkant av tusen nye utstillinger, og de har til sammen nærmere 11 millioner besøkende. Museene velger selv hvilke historier de vil fortelle. I siste Stortingsmelding som omhandler museene kan vi lese følgende:

 Utfordringene i et slikt seleksjonsregime er å være bevisst tendenser til henholdsvis hegemonisering og marginalisering av kulturuttrykk […] Det er derfor en konstant faglig og kulturpolitisk utfordring å arbeide for at den seleksjonen som museumsinstitusjonene samlet sett gjør, gir et så dekkende og balansert bilde som mulig av det mangfoldet som utgjør norsk samfunnsliv opp gjennom tidene. (St.meld.nr. 49 (2008-2009)Framtidas museum s. 123)

Hvordan svarer museene på disse utfordringene? Hvilke fortellinger blir fortalt og hvordan fortelles de? Programmet Museenes samfunnsrolle består av et stort knippe prosjekter med inntil tre års varighet som vil belyse denne typen problemstilinger. Prosjektene bidrar til å gjøre museene mer relevante og inkluderende gjennom temaer og vinklinger som viser mangfoldet i det sammensatte samfunnet.

Se utlysningen for programmet (pdf)

Følgende prosjekter har fått støtte fra programmet i 2015: 

Prosjektsøknad (pdf)

Museum

Kontaktpersoner

Mer informasjon

Rapporter 

Prosjetets varighet

Fornying og formidling Latjo drom

Anno Museum

Mari Møystad

 

Sluttrapport - Fornying og formidling Latjo drom

2016

51,2 mill. + 

Anno Museum

Anne Strømmen

 

 

2015

Nettverk for arbeid med likestilling i kunstmuseen

Det humanistiske fakultet, NTNU

Ulla Angkjær Jørgensen

 

 

2016

Demokratilæring for barn og unge

Eidsvoll 1814, Norsk Folkemuseum

Anne Løvås

 

 

2017

Grønsvik ‐ mellom varm og kald krig

Helgeland Museum

Håvard J. Nilsen

 

 

2016

Museum som minnepolitiske aktørar

Litteraturnettverket

Ottar Grepstad

 

 

2017

Det relevante museum

Museene i Sør Trøndelag

Hanna Mellemsether

 

Sluttrapport - Det relevante museum

2016

Min by, din by, kulturmøter før og nå

Norsk Bergverksmuseum

Tina Rigby 

  Sluttrapport - Min by, din by 2016

Bååstede ‐ Fellesamlinger og sluttkonferanse

Norsk Folkemuseum

Karen Elle Gaup     2017

Tingenes metode

Norsk Teknisk Museum Henrik Treimo     2017

Oss og de andre ‐ rasisme og fordommer i dagens

Oslo Museum

Anders Bettum

    2017

Minoriteter og inkludering

Mangfoldsnettverket

Anders Betum

    2016

Barn i bygda

Ryfylkemuseet

Sveinung Søyland Moen

    2016

Ordet fanger

Stiftelsen Buskerudmuseene Avd Portåsen

Jon Mihle   Sluttrapport - Ordet fanger 2016

Manifest 

Valdresmusea

Ole Aastad Bråten

    2017

Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement

Vardobaiki samisk senter

Marit Myrvoll

    2018

Samfunnsaktør i teori og praksis 

Vest-Agder-museet

Kathrin Pabst

    2018

Det angår også deg

Demokrati og menneskerettigheter i Vestfold
Vestfoldmuseene

Ane Ringheim Eriksen

    2016

 

 

Les mer om museenes samfunnsrolle.