Museum og kulturvern

Museumsutvikling

Museumsstatistikk

Kulturrådet samler inn, bearbeider og publiserer statistikk fra museer. Det er et nært samarbeid med Statistisk sentralbyrå, og statistikken inngår i Norges offisielle statistikk.

I 2015 omfattet museumsstatistikken 116 museer. Av disse fikk 71 driftstilskudd fra Kulturdepartementet. De øvrige museene er blant annet private museer, kommunale museer, universitetsmuseer eller museer under andre departementer.

Publikasjonen Statistikk for museum 2015 kan lastes ned fra Kulturrådets nettsider. Tallene er i tillegg tilgjengelige i et eget regneark (excel) (open document).

KRITERIER FOR Å BLI INKLUDERT I STATISTIKKEN

Utgangspunkt for å avlevere statistikk til Kulturrådet er at museet har en kultur-, natur- eller kunsthistorisk samling som de forvalter, formidler og forsker på. Videre må museet ha minst ett fast årsverk og det være åpent for publikum.

Kulturrådet viser for øvrig til ICOMs (International Council of Museums) definisjon av museum:

«Et museum er en permanent, allmennyttig institusjon i samfunnets og samfunnsutviklingens tjeneste som er åpen for publikum. Et museum samler inn, konserverer, forsker og formidler og stiller ut materielle og immaterielle kilder til kunnskap om mennesker og miljø for studieformål, utdanning og underholdning» (ordliste, ICOMs museumsetiske regelverk, 2011)