Museum og kulturvern

Museumutvikling

Fakta

Statlig forsikring

Utstillingen Van Gogh + Munch på Munchmuseet i Oslo ble forsikret gjennom ordningen for statlig forsikring av gjenstander som lålnes fra utlandet til utstillinger i Norge. Foto: Børre Høstland / Nasjonalmuseet

Utstillingen Van Gogh + Munch på Munchmuseet i Oslo ble forsikret gjennom ordningen for statlig forsikring av gjenstander som lålnes fra utlandet til utstillinger i Norge. Foto: Børre Høstland / Nasjonalmuseet

I forbindelse med større utstillinger fra utlandet kan Kongen i statsråd inngå avtaler om forsikringsansvar av gjenstander som lånes inn fra utlandet og som skal vises på utstillinger i Norge

Gjenstandene må være i offentlig eller privat eie,  befinne seg i utlandet og  ha en samlet forsikringsverdi på minimum 10 millioner norske kroner. Det er er utarbeidet et eget regelverk som angir forsikringsvilkårene, søknadskrav og erstatningsansvar. Forsikringsordningens totale ramme fastsettes i det årlige statsbudsjettet. Kulturrådet forvalter ordningen som gir norske museer og gallerier mulighet til å vise utenlandske utstillinger av høy kvalitet. 

ENDRINGER I REGELVERKET 2016

De siste årene har arbeidet med statlig forsikring av innlån av verdifulle verk fra utlandet til større utstillinger i Norge avdekket et behov for å presisere og tydeliggjøre enkelte av bestemmelsene i departementets Regelverk for statlig forsikring av gjenstander som lånes fra utlandet til utstillinger i Norge. Med unntak av en mindre språklig justering i 2013 har eksisterende regelverk vært uendret siden 2007. Mens verdien av inngåtte forsikringsavtaler i disse årene har økt betydelig, har institusjonenes egenandel og minimumsverdier for å kunne søke statlig forsikring blitt holdt på samme nivå. Det reviderte regelverket innebærer bl.a. en heving av de verdigrensene som er satt for å kunne søke om statlig forsikring, heving av søkers egenandel ved eventuelt forsikringstilfelle, samt økt maksimumsverdi for forsikringsavtaler som kan avgjøres i Kulturdepartementet uten å måtte forelegges regjeringen som Kgl.res.

Se Kulturdepartementets regelverk for statlig forsikring.