Museum og kulturvern

Museumsutvikling

Utviklings- og forvaltningsoppgaver på museumsfeltet

Kulturrådet arbeider med utvikling av museumssektoren og er rådgiver for Kulturdepartementet i museumssaker.  Sentrale virkemidler i museumsarbeidet om omfatter blant annet utvikling av faglige standarder for museene, museumsstatistikk, kompetanseheving og digital tilgang til samlingene gjennom plattformer som Digitalt Museum.

Mål- og resultatstyring er sentralt i Kulturrådets forvaltning av museumsfeltet. Dette innebærer bl.a. å bidra til å utvikle en god målstruktur og hensiktsmessige resultatindikatorer, samt utarbeide tilstandsrapporter og forslag til tiltak for bedre måloppnåelse i museumssektoren.

Et sentralt virkemiddel i Kulturrådets rolle som strategisk utviklingsaktør på museumsfeltet er programbasert utlysning av prosjektmidler. Kulturrådets søkbare museumsprogrammer er finansiert av spillemidlene til Norsk tipping. Midlene får til utviklingsprosjekter i norske museer og sikringsmidler.

Kulturrådets oppgaver på museumsfeltet er nærmere beskrevet i tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet. (PDF