Museum og kulturvern

Museumsutvikling

Aktuelt

Hvordan forvalte museumsbygninger?

Gamle Bergen. Bymuseet i Bergen.  Foto: Bymuseet / GS

Gamle Bergen. Bymuseet i Bergen. Foto: Bymuseet / GS

Museene i Norge forvalter rundt 5 000 kulturhistoriske bygninger og anlegg. Nå kommer det en veileder som skal styrke og inspirere museene i arbeidet med disse.

- De kulturhistoriske bygningene representerer et unikt grunnlag for kunnskap og formidling, men er også krevende å forvalte på en god og bærekraftig måte, sier Espen Hernes, leder for Kulturrådets museumsseksjon. - Et mildere og fuktigere klima vil også bidra til utfordringene. Kulturrådet har derfor, i samarbeid med Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), laget en veileder i bygningsvern for å avhjelpe situasjonen.

 

 

Last ned: Forvaltning av museumsbygninger. Bygningsvern i museer. (PDF)

Kulturrådet gjennomførte i 2013-14 et prosjekt om bygningsvern i museene, ledet av sivilarkitekt Siv Leden. Et hovedmål for prosjektet var å se nærmere på museenes håndtering av de kulturhistoriske bygningene, med vekt på prioritering. Et resultat av prosjektet var at Kulturrådet i 2014 ga ut publikasjonen Prioriteringer i bygningssamlinger. Ambisjonen var primært å belyse spørsmålet om hvilke bygninger museet skal forvalte, og hvilke prinsipper og metoder som bør ligge til grunn for vurderingene. Publikasjonen har gitt utgangspunkt for viktige prosjekter ved flere museer, og er et sentralt element i Kulturrådets program for samlingsforvaltning 2015-17.

Behov for en håndbok

Kulturrådet erfarte i arbeidet med Prioriteringer i bygningssamlinger at det var behov for en kortfattet og oversiktlig publikasjon om hvordan museene skal forvalte bygningene. På bakgrunn av kunnskap og erfaringer fra Kulturrådets prosjekt 2013-14 fikk derfor Siv Leden, som i dag arbeider i NIKU, oppdraget med utforming av en ny veiledning. Målsettingen har vært en enkel håndbok med prinsipper, metoder og anbefalinger for bedre bevaring og istandsetting av museenes kulturhistoriske bygninger, som grunnlag for økt kunnskap og bedre forvaltning og formidling.

- Det finnes få standardløsninger når det gjelder bygningsvern, sier Hernes. - Valg av tiltak krever en totalvurdering av lokale forhold, ressurser og prioriteringer.

Veiledningen peker derfor mer på overordnede prinsipper og prosedyrer, enn på konkrete standarder. Planmessighet, dokumentasjon, tverrfaglighet og forankring er viktige stikkord. «Hver sak må vurderes for seg og valgene må begrunnes», som det heter i veiledningen.

Siv Leden har under arbeidet hatt dialog med museumsmiljøer og NIKU, og publikasjonen er utarbeidet i samarbeid med Kulturrådets museumsseksjon.

- Vi mener denne håndboken gir et godt grunnlag for styrket bygningsvern ved museene, og vi takker Siv Leden for et verdifullt arbeid og samarbeid, seier Hernes.

Byggnettverket sentralt

Kulturrådet vil også trekke frem det gode og viktige arbeidet som foregår i mange museer, og spesielt i Byggnettverket, hvor en rekke museer deler erfaring og kompetanse med viktige aktører som Fortidsminneforeningen, Riksantikvaren og NIKU.

Et resultat av nettverksarbeidet er en aktuell publikasjon om bygningsvern og klimaendringer:Varmare, våtare, villare – Rapport om museas møte med klimautfordringane, Byggnettverket og Håndverksnett, 2017.

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Espen Hernes

Seniorrådgiver Per Olav Torgnesskar


blog comments powered by Disqus