Museum og kulturvern

Museumsutvikling

Aktuelt

- Ikke bare opptatt av besøkstall

Fra utstillingen Homo Religiosus på Perspektivet Museum i Tromsø. Installasjonen er laget av billedkunstneren Lawrence Malstaf. Foto: Mari Hildung.

Fra utstillingen Homo Religiosus på Perspektivet Museum i Tromsø. Installasjonen er laget av billedkunstneren Lawrence Malstaf. Foto: Mari Hildung.

For andre gang legger Kulturrådet sine faglige vurderinger av museene åpent ut på nett. – Besøkstall er viktige, men prioritering av ressurser er det vi er mest opptatt av, sier fungerende seksjonsleder Marie Skoie.

- Det er tydelighet i prioritering og sammenheng i ressurstilgang og ressursbruk vi først og fremst ser etter i rapporteringen fra museene, ikke bare besøks- og økonomitall. Vi er på jakt etter en bevisst prioritering av ressurser og innsats i forhold til utfordringene på det enkelte museet. Utviklingen i museene må være planmessig og villet. Det kan vi ikke lese ut av løsrevede tall, men av tall og annen informasjon sett i sammenheng og over tid, sier Marie Skoie.

Museenes rapportering (budsjettsøknader og statistikk) gir et viktig kunnskapsgrunnlag for Kulturrådets arbeid som statlig rådgiver, forvalter og utviklingsaktør. Det er et mål at dette materialet skal være nyttig i dialog med departement og andre forvaltningsnivåer, og med museene og andre relevante aktører.

- Målet er et veldrevet, profesjonelt og relevant museumslandskap. Det krever at museene er mangfoldige, også seg i mellom, sier Skoie. - Men besøkstall er også en viktig indikator for om publikum opplever museenes tilbud som relevant, eller om museene klarer å nå ut med sitt tilbud.

 

Last ned Museene i 2016 - Kulturrådets vurderinger av museene i det nasjonale museumsnettverket

Åpenhet som viktig prinsipp

Det er de 71 museene som får driftsmidler på Kulturdepartementets budsjett som vurderes av Kulturrådet. Vurderingene bygger på museenes årlige rapportering på en rekke kvantitative og kvalitative spørsmål om både forvaltning av samlinger, forskning og formidling. I tillegg vurderes museene ut fra deres rapportering i budsjettsøknadene til departementet, som også behandles av Kulturrådet. Vurderingene har inntil i fjor kun vært et internt anliggende mellom Kulturrådet og Kulturdepartementet, og i direkte dialog med de enkelte museene. Nå får også offentligheten og museene selv innsyn i alle vurderingene.

Når Kulturrådet nå offentliggjør dette materialet, gir det museene et forhåpentlig kjærkomment innsyn i statens vurdering av dem. Åpenhet er et viktig prinsipp i all statlig forvaltning. Offentligheten skal ha innsyn i grunnlaget for disponeringen av offentlige midler. I tillegg vil innsyn i vurderingene gi museene mulighet til å korrigere eventuelle feil, og være til hjelp for museene i det videre rapporteringsarbeidet.

- Dette kan igjen gi Kulturrådet et bedre kunnskapsgrunnlag og bidra til treffsikre tiltak for å utvikle museumssektoren, sier Skoie.

Den nasjonale museumsstatistikken

Den nasjonale museumsstatistikken for 2016 inkluderer de øvrige museene, til sammen 109 museer i 2016. Denne er under arbeid og publiseres i starten av 2018. Utdrag er publisert på SSBs nettsider.

Kontakt

Marie Skoie, fungerende seksjonsleder, museumsseksjonen 21 04 59 49 / 970 64 249


blog comments powered by Disqus