Museum og kulturvern

Museumsutvikling

Aktuelt

Museumsmøte med hurtigrapportering og diskusjon

Museum Vest presenterte Nettverket for fiskerihistorie og kystkultur på møtet. Bildet er fra en utstilling på Museum Vest, avd. Herdla museum. Foto: Museum Vest.

Museum Vest presenterte Nettverket for fiskerihistorie og kystkultur på møtet. Bildet er fra en utstilling på Museum Vest, avd. Herdla museum. Foto: Museum Vest.

I november 2014 arrangerte Kulturrådet et møte med de faglige museumsnettverkene. Representantene for de hovedansvarlige museene fikk noen få minutter hver til å presentere sine planer.

De fleste av landets museer er tilknyttet ett eller flere faglige museumsnettverk. I slike nettverk kan museene drive prosjekter samt utveksle erfaringer og kompetanse innen et tjuetalls ulike emner, fra arbeiderkultur til musikkinstrumenter.

Speed-rapportering

De 21 nettverkene som var til stede, fikk nøyaktig fire minutter hver til å presentere seg. Det foregår mye fagutvikling og -samarbeid mellom museene i nettverkene, selv om nettverkene er svært forskjellige. Mens noen har klare mål og driver prosjektarbeid, har andre løsere struktur og mer uklare planer. Noen vurderer nye måter å organisere seg på for å få mer energi inn i arbeidet, mens noen få er i tvil om nettverksarbeidet er hensiktsmessig.

Marie Skoie og Hans Philip Einarsen fra Kulturrådet ledet møtet.

Foruten denne effektive "speed-rapporteringen", fikk to nettverk anledning til å presentere seg mer inngående. Nettverket for fiskerihistorie og kystkultur har samarbeid med andre relevante miljøer og er til stede på aktuelle arenaer i Norge og i utlandet. Årstein Svihus fra Museum Vest understreket at samarbeid krevde betydelig egeninnsats og egeninteresse for å lykkes, og at flere av nettverksprosjektene også kunne ha vært bedre kjent blant andre museer enn de som er med i nettverket. Svein Gynnild fra Stiftelsen Lillehammer museum presenterte Samtidsnett, et nettverk som ble opprettet for å fremme museenes arbeid med samtidsdokumentasjon. Han understreket forståelsen for nettverkenes dynamikk, der forutsetninger og forventninger endrer seg, der det bør være lov å gjøre feil og at det viktigste er personlige møter for å danne faglige fellesskap. 

Suksesskriterier for nettverksarbeid

Det var også rom for å diskutere nettverksordningen i sin helhet. Suksesskriterier for videre nettverksarbeid, samt Kulturrådets rolle og virkemidler, var det som ble spesielt diskutert. Museene og Kulturrådet er positive til nettverksarbeidet, men det er viktig at museene avsetter tilstrekkelig med ressurser, at arbeidet blir prioritert, og at nettverkene har en klar målsetting med sin aktivitet. Velfungerende nettverk er gode arenaer for å drive kompetanseheving og kunnskapsproduksjon og mer effektivt enn når museene jobber hver for seg.

Liv Ramskjær fra Museumsforbundet rundet av dagen med omtale av andre relevante nettverk som museene deltar i eller i det minste forholder seg til, som seksjonene i Museumsforbundet. Det er viktig å tenke samarbeid også nettverkene i mellom for bedre ressursutnyttelse der det er hensiktsmessig.

Se listen over museumsnettverkene her.

Presentasjoner fra møtet


blog comments powered by Disqus