Museum og kulturvern

Museumsutvikling

Aktuelt

Ønsker debatt om museenes samlinger

Vibeke Mohr argumentere i denne kommentaren for at museene må se hele driften i sammenheng før de kan bestemme hva som skal bevares eller avhendes i museumssamlingene. Foto: Ilja Hendel

Vibeke Mohr argumentere i denne kommentaren for at museene må se hele driften i sammenheng før de kan bestemme hva som skal bevares eller avhendes i museumssamlingene. Foto: Ilja Hendel

De siste ukene har forvaltning av museenes samlinger vært på dagsorden. Fungerende direktør for Kulturrådet, Vibeke Mohr, argumenterer i denne kommentaren for at museene må se hele driften i sammenheng før de kan bestemme hva som skal bevares eller avhendes i museumssamlingene.

Kan vi kvitte oss med objekter fra museumssamlingene? For for de aller fleste museene er svaret på dette ja. Men for å svare på hva som bør bevares og hva som kan tas ut av museumssamlingene, avhendes, må hele museumsdriften ses i sammenheng. Arbeidet med samlingene er en kjerneaktivitet som innebærer å ha god kontroll og oversikt.

Artikkelen følger opp tråden fra museumsdirektør Karin Hindsbo og kulturminister Linda Hofstad Hellelands tidligere innlegg om emnet.

Museumssektoren er stor og mangfoldig. Totalt rapporterte museene for 2014 om mer enn 21,3 millioner kunst-, natur- og kulturhistoriske gjenstander, i tillegg til nærmere 32 millioner fotografier. Det krever betydelige ressurser å bevare, forske på og formidle samlingene. Rapporteringen fra museene, som Kulturrådet årlig samler inn, støtter museumsdirektør Karin Hindsbos utsagn om at «magasinene rundt omkring er stappfulle, og at museene ikke har ikke nok ressurser til å ivareta alle gjenstandene». Situasjonen tvinger fram en økt bevissthet om prioritering av ressurser. Vi ser en positiv utvikling der mange museer lager gode  rutiner for inntak av nye gjenstander, prioriterer bedre i samlingene og  avhender  materiale som ikke har tilstrekkelig verdi for forskning og formidling. I 2014 rapporterte museene for første gang både om hvor mye som avhendes og om oppbevaringsforhold. Til sammen 24 406 gjenstander, 602 fotografier, 21 kulturhistoriske bygninger og to farkoster ble avhendet. Likevel ser vi at samlingene bare blir større. Samlet viser rapporteringen at museene kan bli bedre til å prioritere.

Kulturrådet har i dialog med museene satt i gang flere tiltak for å øke bevisstheten rundt samlingsarbeidet, for en mer bærekraftig forvaltning av samlingene. Etablering av retningslinjer og felles standarder for dokumentasjon, kulturhistoriske verdivurderinger og avhending  gir museene bedre oversikt og verktøy for å prioritere. Publikasjonene «Retningslinjer for avhending – prioritering, avhending og kassasjon» (2015) og «Prioriteringer i bygningssamlingene» (2014) er eksempler.

Museumssektoren forvalter viktige samlinger av stor interesse for befolkningen. Museene har som oppdrag å fornye og utvikle sin virksomhet innenfor samlingsforvaltning, formidling og forskning. Det forventes at museene tar en aktiv samfunnsrolle, der disponering av ressurser og hensiktsmessige grep gir en god balanse mellom bevaring og formidling. Museene har kunnskap og kompetanse til å ta bevisste valg og gjøre prioriteringer som gir grunnlag for dialog og refleksjon. Kulturrådet ser at det er behov for en økt bevissthet rundt hva som skal bevares for ettertiden og ønsker en forsterket debatt om museenes samlinger velkommen.

Aktuelle publikasjoner og nettsteder

Statistikk for museum 2014

Retningslinjer for avhending

Prioriteringer i bygningssamlinger

Benchmarks for bevaring av samlinger

Spectrum - anefalt standard for samlingsforvaltning

Icoms museumsetiske regelverk

 


blog comments powered by Disqus