Musikk

Musikk

Aktuelt

Flere musikksentre får økt driftsstøtte

Tempo er et av de syv regionale kompetansesentrene for musikk som har fått mer i driftstøtte i denne runden.

Tempo er et av de syv regionale kompetansesentrene for musikk som har fått mer i driftstøtte i denne runden.

Tidsskriftet Ballade, fire nasjonale musikkorganisasjoner, seks jazz- og folkemusikksentre og syv regionale kompetansesentre for musikk er blant dem som får driftsstøtte i 2018.

Driftsstøtteordningen i Kulturfondet skal sikre gode driftsvilkår til virksomheter, organisasjoner og mindre institusjoner som bidrar til bred formidling av kunst og kultur, mangfold og faglig utvikling. Det er Faglig utvalg for musikk som har behandlet tilskuddene på musikkområdet, som ble endelig vedtatt på rådsmøtet 13. desember.

Se listen med alle tildelingene til driftsstøtte

Styrking av de regionale kompetansesentrene for musikk

De regionale kompetansesentrene for musikk i Kristiansand (Sørf), Stavanger (STAR), Bergen (Brak), Trondheim (Tempo), Bodø/Tromsø/Målselv (RYK), Drammen (ØKS) og Oslo (MØST) er styrket med til sammen 5,6 mill. kroner. Sentrene vil med dette få mulighet å ta et utvidet regionalt ansvar og bli åpne og relevante for aktører innenfor hele bredden av sjangre, musikkuttrykk og bransjesegmenter. Det forventes at sentrene vil gå inn i en ny fase og få et mer helhetlig ansvar for utvikling og profesjonalisering av musikkfeltet etter at de i mange år har bidratt til rekruttering og kompetanseutvikling i musikkbransjemiljøer i regionene.

Tildelingen kommer som resultat av at Kulturrådet i 2016 fikk i oppdrag fra Stortinget å utvikle ny struktur for de regionale sentrene for musikk. I juni 2017 ble nye retningslinjer for sentrene vedtatt, og de tidligere regionale kompetansenettverkene lagt ned. Les mer om dette her.

Disse midlene er nå fordelt og skal bidra til å styrke sentrenes regionale posisjon som kompetansesentre for hele det profesjonelle musikklivet.

Sentre for musikk

Kulturrådet gir driftsstøtte til en rekke produserende og formidlende musikksentre som jazzsentre, folkemusikksentre og andre sjangersentre. Blant disse har Folkemusikk Nord fått en økning fra kr 511 000 i 2017 til kr 750 000 i 2018. Folkemusikk Nord har etablert et godt tilbud med tiltak for utøvere og arrangører, og har bidratt til en god utvikling av folkemusikkfeltet i Nord-Norge.

Ballade

Nettavisen Ballade.no mottar kr 1,1 mill. i driftsstøtte for 2018, og får med dette en økning på kr 400 000 fra 2017. Ballade har over tid vist seg å være en viktig, uavhengig arena for informasjon, kritikk og debatt i musikklivet. Et økonomisk løft vil kunne bidra til å styrke den kritiske og kulturpolitiske musikkjournalistikken, gi mulighet til redaksjonelt strategiarbeid og å utvikle musikkskribenter. Kulturrådet ser at kunstkritikken er under press i flere typer medier, og ønsker i lys av dette å styrke tidsskriftene på kunstfeltet.

Nasjonale musikkorganisasjoner

Kulturrådet har ansvar for å forvalte de nasjonale musikkorganisasjonene og gjør dette  innenfor en faglig og musikkpolitisk ramme. Det er gjort en mindre utjevning av tilskuddene mellom Norske Konsertarrangører og arrangørforeningen Klassisk. Det er i dag omfattende parallell organisering i musikklivet i Norge. Kulturrådet ønsker å se på mulighetene for en bedre og mer effektiv bruk av tilskuddene i retning av økt samarbeid og mulig felles organisering av arbeidet.

Kulturrådet ønsker videre å prioritere støtte til musikkarrangører og andre viktige aktører i musikklivet som skaper og formidler musikk. Særlig er utvalg og råd opptatt av å styrke helårsarrangørene. Kulturrådet har prioritert å ikke gi prisjusteringstillegg til de nasjonale musikkorganisasjonene for 2018, og overfører tilleggene til arrangørstøtteordningen på musikk (se også øvrig økning til arrangørstøtte nedenfor).

Økning til arrangørstøtte for musikk

Da rådet vedtok rammen for driftsstøtten for 2018 satt det samtidig av kr 1 778 000 til å øke arrangørstøtteordningen for 2018. I tillegg har Stortinget vedtatt å styrke festival- og arrangørstøtten for musikk i Kulturrådet med 10 mill. kroner. 7 mill. kroner av disse er allerede fordelt til musikkfestivalene for 2018 (se egen sak om tildelingene til musikkfestivaler), mens resten vil bli fordelt av rådet på budsjettet for Kulturfondet for 2018. Parallelt foregår det en utflytting av mindre festivaler fra arrangørordningen til festivalordningen. I 2018 får 26 festivaler som før har fått støtte fra arrangørordningen sine tilskudd fra festivalordningen. Til sammen ligger det derfor an til en betydelig økning av støtte til musikkarrangørene for 2018.

Se listen med alle tildelingene til driftsstøtte

Kontaktperson

Hilde Sørnæs, 455 03 992

Preben von der Lippe,  959 99 169


blog comments powered by Disqus