Musikk

Musikk

Aktuelt

Nye retningslinjer for Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger

Ordningen er revidert og de nye retningslinjene gjelder fra 2018.

Publiseringsstøtten for musikkinnspillinger i Kulturfondet skal øke kjennskapen til og formidlingen av musikk fra Norge, samt bidra til å opprettholde en bred produksjon av utgivelser av høy kvalitet. Etter seks år er ordningen revidert, og nye retningslinjer gjelder fra 2018.

I 2017 foretok musikkseksjonen i Kulturrådet en intern gjennomgang av ordningen i samarbeid med Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte. Da hadde ordningen eksistert siden 2012 uten vesentlige endringer, og administrasjonen ville undersøke om det var behov for justeringer.

Kulturrådet inviterte ulike aktører i feltet, deriblant utgivere, musikere og interesseorganisasjoner, til å delta i prosessen gjennom et åpent innspillsmøte høsten 2017. Administrasjonen hadde i tillegg møter med søkere til ordningen, som representerte utgivere med ulik profil, størrelse, geografisk tilknytning og uttelling på ordningen.  

Mange innspill vitnet om at ordningen fungerer godt og etter hensikten. Publiseringsstøtten oppfattes som viktig, ved at den bidrar til å opprettholde bredden i produksjonen av gode utgivelser på musikkfeltet. Men tilbakemeldingene viser også særlig et behov for tydeliggjøring av retningslinjene. Alle innspill og tilbakemeldinger har blitt vurdert og diskutert, men det har ikke vært mulig å imøtekomme alle endringsforslag. På bakgrunn av gjennomgangen og de erfaringene administrasjonen og utvalget har gjort seg, er ordningen justert noe.

Hva er endret?

De nye retningslinjene for publiseringsstøtten inneholder endringer som har vært etterspurt av feltet, og nødvendige justeringer av mer administrativ karakter, som skal sikre likebehandling. Samtidig er både ordningens formål og mye av den praktiske innretningen beholdt.

De viktigste endringene som er foretatt er:

  • Tydeliggjøring av hva som må til for å kunne søke, hvilke kriterier søknadene blir vurdert etter og vilkårene for tildelingene
  • Reguleringer og innstramminger, blant annet når det gjelder hvem som kan søke og hva som ikke kan få støtte
  • Opprydding, modernisering og språklige endringer

Hvem kan søke og forutsetninger for å kunne søke:

Det stilles nå krav til at utgiver er søker til ordningen. Med utgiver menes aktøren som står for utgivelsen. Samtidig er det viktig å ivareta sentrale aktører tilknyttet en musikkutgivelse, særlig artistene og mastereierne. Det er derfor innført en opplysningsplikt for utgiver overfor mastereier og/eller artist. I tillegg settes det spesifikt krav til avtale mellom mastereier og utgiver i de tilfellene der utgiver ikke eier masteren.

Hva kan få tilskudd? – Hva kan ikke få tilskudd?

Kriteriene som må oppfylles for å kunne søke er i hovedsak de samme som før.

Kravet om at publiserte utgivelser skal ligge til grunn for å søke, er beholdt. Det er også krav om varighet på minimum 25 minutter. For å kunne vurdere utgivelsene på likt grunnlag, er det satt krav til at søknaden skal sendes umiddelbart etter utgivelse og senest innen seks måneder fra utgivelsesdato. Dette definerer dermed hva som menes med en «ny utgivelse». Det stilles konkrete krav til tidsrommet søkerne må forholde seg til for hver utgivelse, samtidig som søknadene sendes inn fortløpende.

Det vil ikke være mulig å søke på bakgrunn av ordinære samleutgivelser eller gjenutgivelser av allerede tilgjengelig materiale. Slike utgivelser har sjelden blitt prioritert, da det ofte ikke dreier seg om utgivelse av «ny musikk». Det vil være mulig å søke støtte for samleutgivelser som inneholder vesentlig nytt materiale og gjenutgivelser av utilgjengelig materiale.

Vurderingskriterier

Vurderingskriteriene er oppdatert og noe utvidet. Kunstnerisk kvalitet beholdes som det viktigste kriteriet, sammen med teknisk- og produksjonsmessig kvalitet og profesjonalitet i innspilling, utgivelse og formidling. Med det nye sistnevnte vurderingskriteriet vektlegges profesjonaliteten i de ulike leddene av utgivelsen.

I den samlede prioriteringen av søknadene legges det også vekt på mangfold i sjanger og uttrykk og bredde blant utgiverne. Norske utgivere blir prioritert.

Tilskudd og rapportering

Det er lagt til en egen paragraf som omtaler tilskuddet og hvordan midlene fra ordningen skal benyttes. Man søker ikke om en spesifikk sum, men om et flatt beløp som er øremerket den aktuelle utgivelsen. Utgiver er ansvarlig for håndtering av tilskudd og rapportering, men det forutsettes at det skjer i samarbeid med mastereier og artist.

Rapportkravet er et fullstendig regnskap for utgivelsen, som skal leveres 12 måneder etter utgivelsesdato. Tilskuddet skal inngå som en inntekt på lik linje med andre inntekter til utgivelsen og fordeles etter gjeldende avtaler. Konkrete krav til regnskapet vil fremkomme av kontrakten som blir sendt tilskuddsmottakerne.

Retningslinjene i sin helhet finner du her.

Nytt søknadsskjema vil bli tilgjengelig ca. 12 februar.


blog comments powered by Disqus