Norsk kulturfond

Norsk kulturfond / fagområder

Fondets fagområder

Tverrfaglige tiltak

Fondets avsetning for tiltak som faller utenfor eller går på tvers av fagområdene visuell kunst, litteratur, musikk, scenekunst og kulturvern.

Områdeplan for tverrfaglige tiltak 2017

Beskrivelse av feltet

Alle kunst- og kulturfeltene har i dag skapende kunstnere, utøvere, produksjoner og verk som befinner seg i skjæringspunktene mellom ulike kunstarter og målgrupper. Flere tendenser i samtidskunsten går også i retning av oppløsning og overskridelse av tradisjonelle institusjonaliserte skiller, det være seg sosialt, kulturelt og mellom kunstnere, verk og publikum.

Kulturrådets ansvar og rolle på området

Rådet ser det som formålstjenlig at den enkelte fagavsetning har et helhetlig ansvar for og perspektiv på alle utviklingstendenser i de respektive feltene visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur og kulturvern. Fra 2016 er alle fagutvalg derfor i større grad enn tidligere forpliktet til å ivareta tverrkunstneriske praksiser, sjangeroverskridelser, ikke-institusjonaliserte uttrykk, arenautvikling og alle målgrupper innenfor sine støtteordninger. Enkelte tiltak vil likevel gå på tvers av etablerte fagområder. Rådet ser det som viktig å ivareta også disse prosjektene, og tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak er et sentralt virkemiddel i denne sammenhengen.

Det norske samfunn står overfor store endringer i tiden fremover, og norsk kulturliv skal spille en rolle i samfunnsmessige endringsprosesser. Tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak har en viktig funksjon i å legge til rette for at kulturlivet kan bidra til fornyelse i disse prosessene.

Hovedsatsinger

  • Bidra til strategiske, tidsavgrensede tverrfaglige satsinger som skal sikre nytenkning, utforskning og eksperimentering på tvers av feltene. Forsøksvirksomhet hvor aktører/arenaer/miljøer samarbeider seg i mellom og med det øvrige kunst- og kulturfeltet, både det frie feltet og institusjonene, vil prioriteres.
  • Bidra til å sikre en bredde av uttrykk, stemmer, sjangre og kunstneriske praksiser i hele landet, samt bred rekruttering til kunst- og kulturfeltet både på skaper/utøversiden, i arrangør- og formidlingsleddet og til publikum.
  • Bidra til å ivareta kunstnernes mulighet til å ytre seg fritt, at den offentlige samtalen om kunst og kultur holder høy kvalitet og at kunstens og kulturens betydning for enkeltmennesket og for samfunnet synliggjøres.
  • Legge til rette for at barn og unge over hele landet blir sett og møtt av kunst som er relevant for dem, både som publikum og medaktører i skapende prosesser. For å nå dette målet vil Kulturrådet særlig prioritere flerkunstneriske formidlingsprosjekter rettet mot et ungt publikum, samt styrke tverrfaglige arenaer/miljøer/aktører som arbeider med profesjonell kunst av høy kvalitet for et ungt publikum.

Virkemidler og støtteordninger

Med tilskuddsordningen for Tverrfaglige tiltak vil Kulturrådet gi tilskudd til kunst- og kulturrelaterte tiltak og prosjekter med forankring i eller innretning mot kunst- og kultursektoren og som har høy grad av tverrfaglighet. Tilskuddsordningen skal bidra til kompetansebygging og langsiktig utvikling på kunst- og kulturfeltet, men også til dynamikk, eksperimentering og fornyelse, slik at kunst og kultur av høy kvalitet kan skapes, utøves, formidles og oppleves i hele landet. Ordningen skal være en inngang hvor aktører i kunst- og kulturfeltet selv kan peke på og definere overordnede utfordringer, utviklings­tendenser og behov gjennom å søke om tilskudd til forprosjekter, utviklingstiltak, pilotvirksomhet, forsøksprosjekter og kompetansehevende tiltak som kommer flere kunst- eller kulturfelt til gode.

Tverrfaglighet kan anta ulike former og betegne ulike dimensjoner ved et prosjekt. I Kulturrådssammenheng skilles det mellom tverrfaglig, tverrkunstnerisk og flerkunstnerisk:

  • Tverrfaglig betegner prosjekter som ikke har kunstnerisk produksjon som formål og som har bidragsytere fra flere ulike kunstfelt, eller innebærer samarbeid på tvers av faggrenser og/eller med disipliner utenfor kunstfeltene. Dette kan være humanistiske, teknologiske, økonomiske fag, eller kulturelle fag som ikke faller innenfor Norsk kulturfonds portefølje.
  • Tverrkunstnerisk brukes hovedsakelig om produksjon som integrerer ulike kunstarter eller uttrykk fra ulike kunstfelt, både når verket har en enkeltstående opphaver eller det står en gruppe bak.
  • Flerkunstnerisk brukes i formidlingssammenheng om arrangementer som festivaler, mønstringer, kulturdager, arrangementsrekker og enkeltarrangementer hvor det vises og formidles ulike kunstarter og kunstneriske uttrykk.
  • Driftsstøtte: Formålet med ordningen er å sikre forutsigbare driftsrammer for virksomheter som har høyt kunst- og kulturfaglig kvalitetsnivå, langsiktige mål og betydning ut over sitt lokale nedslagsfelt.
  • Aspirantordningen: Ordningen skal sikre en mer mangfoldig rekruttering til kunst- og kulturrelaterte yrker. Profesjonelle kunst- og kulturvirksomheter av skapende, utøvende eller formidlende karakter innen alle kunst- og kulturformer kan søke om aspirantstillinger.

Fagutvalg og søknadsvurdering

Tilskuddsordningen forvaltes av Faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak. Fagutvalget består av seks medlemmer, og besitter både tverrfaglig og kunstfaglig kompetanse, samt en bred forståelse av kulturoffentlighet, kulturpolitikk, og kunnskap om den nasjonale og regionale kulturelle infrastrukturen. Medlemmene oppnevnes av rådet.

Mer informasjon

Strategi for Norsk kulturfond (pdf)