Norsk kulturfond

Norsk kulturfond / fagområder

Avsetningen for visuell kunst i 2017 på 118 millioner kroner.

Fondets fagområder

Visuell kunst

Kulturfondet skal styrke kvaliteten og mangfoldet i samtidskunsten, og styrke formidlingen av den slik at kunsten når et større publikum og får en tydeligere plass i samfunnet.

Områdeplan for visuell kunst 2017

Beskrivelse av feltet

Det visuelle kunstfeltet består av et stort mangfold kunstuttrykk som formidles på arenaer over hele landet.

Det visuelle kunstfeltet er komplekst og sammensatt, og i stadig utvikling. Feltet omfatter blant annet maleri, fotografi, tekstilkunst, smykkekunst, keramikk, glasskunst, tegning, grafikk, skulptur, video/film/dokumentar, installasjoner, stedsspesifikke og relasjonelle uttrykk, lydkunst, performance, nettkunst, streetart, grafitti, artists' books og fotobøker. Kunsten kan være gjenstandsbasert, eller ta form av handlinger, hendelser og situasjoner. Nye kunstuttrykk har ført til endrede produksjonsformer, metoder og organisering av det kunstneriske arbeidet. Vesentlige trekk er selvorganisering og tverrkunstnerisk samarbeid. Samarbeid ses også mellom kunstmiljøer og andre fag- og forskningsmiljøer.

Diskusjon og kunnskapsproduksjon spiller en sentral rolle i det visuelle kunstfeltet, både som egen kunstpraksis, men også i form av seminarer, diskursive programmer og publikasjoner. Det visuelle feltet vises og formidles på mange ulike typer arenaer: Museer, kunsthaller og kunstforeninger, kunstnerdrevne visningssteder, kunstsentre, kunstfestivaler/biennaler, kunstmesser, kommersielle gallerier, prosjektrom og i offentlige rom. I tillegg formidles kunsten gjennom ulike publikasjoner, tidsskrift og nettsteder.

Norsk kunst er del av en global kunstarena. Kunstens referanserammer og praksiser preges i stor grad av utveksling og samarbeid gjennom internasjonale formidlingsarenaer og distribusjonsnettverk, i form av workshops og utviklingsprosjekter, residency-ordninger og samproduksjon av utstillinger i Norge og utlandet.

På tross av stor aktivitet og høy kvalitet er det visuelle kunstfeltet preget av en svært stram økonomi, både når det gjelder de visuelle kunstnernes økonomiske situasjon, og institusjonenes ressurser til kunstnerhonorarer/vederlag, produksjon, innkjøp og formidling. Det er derfor et stort behov for mer kunnskap om det visuelle kunstfeltet, i form av utredninger, analyser og statistikk, noe som fordrer systematisk innhenting av tallmateriale på det visuelle kunstområdet. Ny kunnskap om kunstens publikum og ulike kunstoffentligheter, om de regionale kunstarenaene og om internasjonaliseringen av det visuelle kunstfeltet blir viktig.

Kulturrådets ansvar og rolle på området

Norsk kulturråd skal bidra til høy kvalitet og mangfold i samtidskunsten, og til en styrking av formidlingen slik at den profesjonelle kunsten får en tydeligere plass i samfunnet. Det skal tilrettelegge for refleksjon omkring kunstneriske og kulturelle endringsprosesser, samt utvikling av nye kunstneriske produksjonsmåter, samarbeidsformer og formidlingsstrategier for et sammensatt publikum i hele landet. Kulturrådet skal gjennom sin tildelingspraksis ivareta mangfold og representativitet i kunstfeltet.

Kulturrådet er statens viktigste forvalter av prosjektmidler til det frie kunstfeltet og av driftsmidler til en rekke arrangører og arenaer. Kulturrådets rolle på området har forandret seg og i løpet av de siste ti årene er antallet søknader til visuell kunst fordoblet og den samlede søknadssummen har økt med i overkant av 300 millioner kroner. Dette har, sammen med ansvaret for drift og etableringen av en arrangørstøtteordning for kunstnerdrevne visningssteder og kunstfestivaler, bidratt til at Kulturrådet i større grad enn tidligere har fått mulighet til å se arenaer, individuelle kunstnerskap og publikum i et helhetlig perspektiv. Kunstnernes og arenaenes økonomiske behov er store og Kulturrådet arbeider for tilskuddsordninger som tar hensyn til disse og en profesjonalisering av vilkårene på det visuelle kunstfeltet.

Kulturrådet har et spesielt fokus på profesjonelle kunstprosjekter som involverer eller retter seg mot barn og unge (0-18 år). Det skal gis særlig oppmerksomhet til prosjekter der de unge selv er deltakende premissleverandører i konseptutvikling og produksjon.

Andre aktører med tilgrensende ansvarsområder er Statens kunstnerstipend, Kunst i offentlige rom (KORO) og Office for Contemporary Art Norway (OCA).

Hovedsatsinger

  • Støtte kunstnere og kunstnergrupper i å bidra til høy kvalitet på verk og prosjekter og bedre de økonomiske vilkårene for større kunstproduksjoner gjennom flerårig støtte.
  • Bidra til å profesjonalisere kunstfeltet og styrke infrastrukturen gjennom langsiktig støtte til arrangører og arenaer over hele landet.
  • Bidra til nye formidlingsstrategier, kunnskapsproduksjon, diskusjon og kritisk refleksjon rundt den visuelle kunstens plass i offentligheten.
  • Støtte profesjonelle kunstprosjekter med barn og unge som målgruppe.
  • Støtte utforskende kunstneriske uttrykk som tematiserer teknologiutviklingens betydning for kunsten og samfunnet.

Virkemidler og støtteordninger

Kulturrådet bevilger støtte til prosjekter og virksomheter gjennom støtteordninger på området visuell kunst, det innhenter kunnskap om feltet, og tar initiativ til særlige satsinger.

Prosjektstøtte visuell kunst

Har som formål å styrke produksjon og formidling av samtidskunst.

Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling

Ordningen skal bidra til å styrke produksjon av publikasjoner som presenterer og/eller analyserer aktuelle problemstillinger innen samtidskunst og kunstteori.

Utstillingsstøtte for kunstnere i etableringsfasen

Ordningen har som formål å styrke vilkårene for kunstnere som har avsluttet sin kunstutdanning og er i startfasen av sin kunstnerkarriere.

Arrangørstøtte for kunstnerstyrte visningssteder og kunstfestivaler

Har som formål å styrke arrangører i det visuelle kunstfeltet utenfor de etablerte institusjonene.

Utstyrsstøtte til fellesverksteder

Har som formål å gi fellesverksteder for billedkunstnere, kunsthåndverkere og fotografer tilskudd til anskaffelse av felles produksjonsutstyr.

Driftsstøtte

Formålet med ordningen er å sikre forutsigbare driftsrammer for virksomheter som har høyt kunst- og kulturfaglig kvalitetsnivå, langsiktige mål og betydning ut over sitt lokale nedslagsfelt.

Kunst og teknologi

Formålet er å støtte utforskende kunstneriske uttrykk som skapes ved hjelp av teknologi, eller som på andre måter forholder seg til teknologiske metoder og kunnskap eller til teknologiutviklingens betydning for kunsten og samfunnet.

Kunstnerassistent

Kunstnerassistentordningen skal gi kunstnere i etableringsfasen anledning til å arbeide som assistent for en mer etablert kollega i en 50 prosent stilling i ett år. Ordningen skal bidra til erfarings- og kompetanseoverføring mellom etablerte og nyutdannede kunstnere, samt profesjonalisere og øke inntektsmulighetene for begge parter.

Fagutvalg og søknadsvurdering

Faglig utvalg for visuell kunst består av seks medlemmer og behandler søknader om prosjektstøtte, utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen, kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling. Utvalgets sammensetning skal sikre bredde og spisskompetanse innen ulike kunstuttrykk. Det blir lagt vekt på at utvalget skal ha en helhetlig oversikt over feltet. Sammensetningen skal ivareta kunnskap om kunstproduksjon, utstillingsproduksjon og ha kompetanse innen kuratering, kunsthistorie og tekstproduksjon.

Det nyopprettede Arrangørstøtteutvalget for visuell kunst består av seks medlemmer. Utvalget behandler søknadene fra arrangører og arenaer: Arrangørstøtte for kunstnerdrevne visningssteder og kunstfestivaler, driftsstøtte, utstyrsstøtte til fellesverksteder og prosjektstøttesøknader fra institusjoner. Utvalgets sammensetning skal sikre bredde og spisskompetanse når det gjelder dynamikken i det visuelle feltet og innen ulike kunstuttrykk. Det blir lagt vekt på at utvalget skal ha en helhetlig oversikt over feltet. Sammensetningen skal ivareta erfaring fra institusjonsvirksomhet, selvorganisering og kuratering.

Utvalget for kunst og teknologi består av fire medlemmer og behandler søknader til støtteordningen Kunst og teknologi. Dette utvalget er tverrfaglig sammensatt med kunstfaglig og teknologisk kompetanse innen visuell kunst, musikk, scenekunst og litteratur.

Medlemmer til samtlige fagutvalg oppnevnes av rådet.

MER INFORMASJON

Strategi for Norsk kulturfond (pdf)

Budsjett 2017

Avsetningen for visuell kunst er i 2017 på 118 millioner kroner. 

Midlene fordeles slik:

Ymse tiltak  23 mill. kr
Kunst og teknologi 1,5 mill. kr
Utstyrsstøtte til fellesverksteder 1,5 mill. kr
Utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen 3 mill. kr
Arrangørstøtte for kunstnerdrevne visningssteder og kunstfestivaler 15 mill. kr
Driftsstøtte - Visuell kunst 61,6 mill. kr
Overført knutepunktinstitusjon 7,1 mill. kr
Statens utstillingsstipend  5,2 mill. kr