Norsk kulturfond

Norsk kulturfond / fagområder

Avsetningen til forskning og utvikling er på 3 million kroner i 2017.

Fondets fagområder

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling gir rådet konkret kunnskap om resultater og erfaringer fra de virksomhetene fondet har vært med å finansiere.

Områdeplan for forskning og utvikling 2017

Beskrivelse av feltet

Kunst- og kulturlivet spiller en viktig rolle i samfunnslivet og tillegges stor betydning for oppnåelsen av sentrale politiske mål om deltagelse, kritisk refleksjon og andre forutsetninger for et åpent og inkluderende demokratisk samfunn. Kunst- og kulturlivet er i stadig utvikling knyttet til endringer på andre samfunnsområder og til nye vilkår for produksjon, formidling og bevaring av kunst- og kulturuttrykk. Kunst- og kulturlivets bruk av ulike digitale teknologier, nye kommunikasjonsformer og medier er med på å påvirke det som skapes og formidlingen av det. Endrede økonomiske, politiske og sosiale forhold gir nye betingelser – og nye muligheter – til aktørene innenfor feltet.

Det er behov for kunnskaper om ulike sider av utviklingen innenfor kunstfeltene og på kultursektoren for øvrig. Flere utredninger og rapporter i de siste årene har identifisert behov for mer kulturpolitisk forskning og mer kunnskap om utviklingen innenfor kunst- og kulturlivet, jf. Grund-utvalgets utredning En kunnskapsbasert kulturpolitikk (2011), Kulturutredningen 2014 og Kunstens autonomi og kunstens økonomi (2015). Det pekes på et behov for mer overgripende analyser av kulturpolitiske mål, virkemidler og tiltak, samt av hvilken effekt de har. Det etterspørres mer kunnskap om nye kunstuttrykk, om produksjons- og formidlingsformer, om skjønnsutøvelse og kvalitetsforståelser, om kulturinstitusjonenes samfunnsrolle og om ulike økonomiske/næringsmessige aspekter.

Kulturrådets ansvar og rolle på området

I rådets strategi legges det til grunn at Kulturrådet skal være et kjernemiljø for kultursektorforskning og formidling av denne forskningen. Kulturrådet skal til enhver tid fremskaffe relevant kunnskap om tendenser i feltet og skal gjennom datainnsamling, utvikling av statistikk, evalueringer, utredninger, forskning og aktiv formidling bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for kulturlivet, kulturpolitikken og utviklingen av Kulturfondets støtteordninger.

FoU-virksomheten er rettet inn mot de feltene som dekkes av tilskudd fra Kulturfondet, mot Kulturrådets øvrige virksomhetsområder og mot kunst- og kulturlivet i bred forstand. Virksomheten skal være relevant og nyttig for aktører på feltet, for Kulturrådet og den øvrige forvaltningen og for det politiske nivået. Den skal bygge på allmennvitenskapelige normer, være av høy faglig kvalitet og åpen for ulike perspektiver og fagtradisjoner.

Kulturrådet er rådgiver og samarbeidspartner for Kulturdepartementet i FoU-spørsmål. Kulturrådets posisjon som et armlengdes avstand-organ fra departementet og politikken danner et godt utgangspunkt for at FoU-virksomheten kan fylle en viktig rolle innenfor kultursektoren.

Kulturrådet tar initiativ til forskningsprosjekter, utredninger og produksjon av statistikk. Kulturrådet er også bestiller av evalueringer av forsøksprosjekter og utviklingstiltak i Kulturfondet. Evalueringene inngår i kunnskapsgrunnlaget for utviklingen av tilskuddsordningene og er nyttige for aktører i kunst- og kulturlivet. Flere evalueringer og utredninger vil bli utviklet, utført og publisert/formidlet i 2017. Kulturrådet er oppdragsgiver for utarbeidelsen av bransjestatistikk. Statistikken gir oversikt over sammensetning, størrelse og utviklingen av omsetningen innenfor de ulike kunstområdene. I 2017 vil scenekunst bli inkludert i statistikken, som også omfatter musikk, litteratur og visuell kunst.

Hovedsatsinger

  • Forskningssatsingen «Kunst, kultur og kvalitet» (2014–2017). Det er igangsatt ca. 15 forskningsprosjekter hvor resultatene vil bli publisert høsten 2017 i forbindelse med en større avslutningskonferanse. Flere publikasjoner er under utarbeidelse.
  • Forskningssatsingen «Barn og unge, kunst og kultur». Utlysning av midler sommeren 2017. Planlagt prosjektstart i løpet av vinteren 2017/2018.
  • Forskningssatsing «Kunst, kultur og digitalisering». Forskningssatsingen skal belyse hvordan teknologiutvikling og digital mediekultur setter spor etter seg i de kunstneriske uttrykkene. Den skal undersøke hvordan publikums møter med og opplevelse av kunsten er i forandring, og den skal bidra til forståelsen av ulike kulturelle og samfunnsmessig aspekter ved digitaliseringen. Prosjektets innretning vil bli avklart nærmere i forbindelse med utlysning og tildeling av forskningsmidler. Utlysning av midler vil finne sted i løpet av høsten 2017, prosjektstart vinteren 2017/2018. Forskningssatsingen er støttet av Kulturdepartementet.
  • Forprosjekt: Kunnskapsgrunnlag om det frivillige kulturvernfeltet.
  • Inkludering av scenekunst i bransjestatistikken (Kunst i tall).

Virkemidler og støtteordninger

Aktiviteten finansieres av FoU-avsetningen og ulike fagavsetninger i Kulturfondet. Noen av prosjektene mottar også tilskudd fra Kulturdepartementet over andre budsjettposter. FoU-prosjektene utføres av eksterne oppdragstagere etter utlysning.

Fagutvalg og søknadsvurdering

Rådet oppnevner fem av FoU-utvalgets seks medlemmer som rekrutteres fra forskermiljøer med relevans for Kulturrådets fagområder. Forskningsrådet oppnevner ett av medlemmene og er også representert ved en observatør. Utvalget gir råd om Kulturrådets forsknings- og evalueringsvirksomhet og gjør tilrådninger og bevilger midler fra FoU-avsetningen i Kulturfondet.

MER INFORMASJON

Strategi for Norsk kulturfond (pdf)