Norsk kulturfond

Norsk kulturfond / fagområder

Det er avsatt 358 millioner kroner til musikk i 2017.

Fondets hovedfordeling

Musikk

Tilskuddsordninger for det prosjektbaserte musikklivet er fondets viktigste oppgave på musikkområdet.

OMRÅDEPLAN FOR MUSIKK 2017

Beskrivelse av feltet

Det frie, profesjonelle musikklivet er stort og sammensatt og kjennetegnes av betydelig spennvidde i form, uttrykk, aktører og markedsbetingelser. En stor andel av den mest interessante og nyskapende musikkproduksjonen finner i dag sted utenfor institusjonene, drevet frem av utøvere og komponister på svært høyt nivå innenfor et stort sjangermangfold. Små og store arrangører og festivaler sørger for en omfattende konsertvirksomhet over hele landet. Bransjen er profesjonell og godt organisert med etablerte systemer og aktører innen distribusjon, formidling, konsertvirksomhet, forlagsvirksomhet og medier. 

Norsk musikkliv har de senere årene hatt sterk vekst, og samspillet mellom virkemidler, støtteapparat og infrastruktur stimulerer til stadig nyskaping og nyetableringer. Med en økende profesjonalisering i det frie musikklivet følger behov for profesjonelle produksjonsforhold og arbeidsvilkår. En rask bransjeutvikling på flere områder eksempelvis innen digitalisering av musikkdistribusjonen, nye pengestrømmer og markedstilpasninger, stiller nye krav til Kulturrådets virkemidler og en aktiv forvaltning. 

Kulturrådets ansvar og rolle på fagområdet

Kulturrådet forvalter flere store støtteordninger på musikkområdet. I tråd med et overordnet kulturpolitisk ansvar, skal Kulturrådet på musikkområdet bidra til at et mangfold av musikkuttrykk av høy kvalitet blir skapt og formidlet til flest mulig. Finansieringen følger et prinsipp om sjangerfrihet og skal fremme aktivitet, utvikling og handlingsrom til å produsere musikk i det frie feltet på profesjonelle betingelser. Kulturrådet har ansvar for at ordningene er utviklet og tilpasset feltets behov og at tilskuddene bidrar til å styrke kunstnernes økonomi og arbeidsforhold.

Musikkproduksjon 

Kunstnernes skapende virksomhet ligger til grunn for all innholdsproduksjon. Kulturrådet har et stort ansvar for at det gis rom for utvikling av nye musikkverk, og at det lages musikkproduksjoner på høyt profesjonelt nivå som henvender seg til arrangører, festivaler og annen infrastruktur som kulturhus og større konsertscener i regionene. Kulturrådet skal bidra til at kunstnerisk produksjon i det frie feltet blir utnyttet best mulig, og skal gi utøvere, ensembler og grupper mulighet til konsertvirksomhet og turnéproduksjoner. Kulturrådet skal også identifisere og stimulere til nye formidlings- og distribusjonsformer, forsøksvirksomhet, vesentlig debatt og kritikk, nye medier og arenaer, samt endrede bransjevilkår. Det er også et mål å bidra til dokumentasjon av utøvertradisjoner, musikkarv og nykomponert musikk gjennom tilskudd til innspilling, og bearbeiding, edisjon og digitalisering av materiale som kan gjøres tilgjengelig for offentligheten.

Konsertprogram 

Kulturrådets ansvar på arrangør- og festivalfeltet har utviklet seg de senere årene med en betydelig økning i midler til programmering, sist med overføringen av knutepunktfestivalene i 2016. Kulturrådet har en viktig rolle i å utvikle arrangørene og festivalene slik at musikk i alle sjangre kan møte et stort publikum over hele landet og få betydning for enkeltmennesker og samfunn. I tråd med Kulturrådets satsing på infrastruktur, arenaer og formidling, skal man på musikkområdet se hele arrangørfeltet i sammenheng og bidra til at ulike typer arrangører og festivaler får mulighet til å utvikle og profilere seg med programmering på et høyt nivå. Kulturrådet vil prioritere helårsarrangører og andre med stort konsertomfang, men det er samtidig et mål å fremme utvikling av mangfoldet gjennom tilskudd til nye arrangører og arrangører på mindre steder. 

Drift

Kulturrådet har også fått et økt ansvar for forvaltning av virksomhets- og driftsstilskudd til en rekke organisasjoner og virksomheter på musikkfeltet. Kulturrådet skal aktivt følge opp at driftsstøttemottakerne utvikler virksomhetene i tråd med deres faglige målsetninger.

Barn og unge

Musikkproduksjon og innspillingsprosjekter for barn og unge er et satsingsområde på musikkfeltet. Musikk har en stor uttrykksmessig og kulturell spennvidde og tar stor plass i barn og unges kultur og livsverden. Ett av formålene med tilskudd til musikkprosjekter er at det blir produsert og formidlet musikk med høy kvalitet til barn og unge. Det må gis særlig oppmerksomhet til ulike og nye måter barn og unge kan involveres som subjekter i skapende musikalsk produksjon og musikkformidling i samarbeid med profesjonelle kunstnere. Kulturrådet vil se spesielt på behovet for at musikkarrangementer og arenaer er åpne for og tar et faglig ansvar for barn og unge. I tillegg til en egen avsetning øremerket prosjekter til barn og unge, er satsingen nedfelt i alle ordninger på musikkfeltet.

Profesjonelle vilkår

Tilskuddene fra Kulturrådet skal styrke mulighetene for at kunstnerne på musikkfeltet får profesjonelle produksjonsbetingelser og gode økonomiske rammevilkår. Det er et mål å gi tilstrekkelig finansiering til prosjektene som støttes, slik at de honorerer kunstnere på et profesjonelt nivå.

Kunnskap 

Kulturrådets rolle og innsats på musikkområdet er basert på et godt kunnskapsgrunnlag. For å innrette støtteordningene riktig skal Kulturrådet ha dialog med aktørene i musikkfeltet og legge forskningsmateriale og evalueringer til grunn. Kulturrådet har behov for mer forskningsbasert kunnskap om bransjen og hvordan tilskuddene virker på utvikling av økonomien og på feltet. Det gjelder særlig kunnskap om arrangørfeltet og om publisering og distribusjon av innspilt musikk. Kulturrådet initierer et utredningsprosjekt om arrangørfeltet i 2017 og skal også undersøke behovene for å utrede endringer i platebransjen og vilkårene for innspilling og distribusjon av innspilt musikk. Kulturrådet skal også følge opp Telemarkforsknings rapport om kirkemusikkordningen fra 2016 med tanke på videre innretning.

Hovedsatsinger

  • Større musikkproduksjoner 
  • Helårsarrangører
  • Produksjon og formidling av musikk av høy kvalitet til barn og unge
  • Styrket kunnskap om utviklingen i musikkfeltet

Virkemidler og støtteordninger 

Kulturrådet bidrar med tilskudd til både produksjons-, formidlings- og bevaringssiden i musikkfeltet. 

Bestillingsverk og produksjonsstøtte

Tilskudd til honorar og kostnader til komponister og utøvere av verk og musikkproduksjoner. Ordningen er utvidet slik at den er bedre tilpasset dagens ulike måter å produsere og formidle musikk på, i spennet mellom rene bestillingsverk og større, skapende musikkproduksjoner.

Innspilling

Tilskudd til innspilling av ny komponert musikk, orkesterverk og elektroakustiske verk av komponister i Norge, kvalitetsproduksjoner for barn og unge, innspillinger som dokumenterer utøvertradisjoner, samt innspillinger som dokumenterer et kulturelt mangfold i Norge. 

Publiseringsstøtte for musikkutgivelser

Tilskudd til produksjon og distribusjon av kvalitetsfonogrammer på alle plattformer med utgangspunkt i musikk skapt av opphavere i Norge.

Andre musikktiltak

Tilskudd til prosjekter som faller utenfor Kulturrådets øvrige støtteordninger, herunder forsøksvirksomhet, dokumentasjons- og formidlingsprosjekter, seminarvirksomhet, verksteder og noterestaurering. Ordningen har en øremerket avsetning til barn- og unge.

Musiker- og ensemblestøtte

Tilskudd til produksjon og framføring av utøvere, grupper, orkestre, kor og vokalensembler. To tidligere ordninger er slått sammen for å lage en mer helhetlig og dynamisk ordning. 

Arrangørstøtte

Tilskudd til arrangører over hele landet med et offentlig konserttilbud. Tilskudd skal bidra til at ulike typer arrangører får mulighet til å utvikle og profilere seg med program på høyt nivå. Det gis prioritet til helårsarrangører og andre med stort konsertomfang. 

Festivalstøtte

Tilskudd til musikkfestivaler i Norge med offentlige konserter som sitt primære virkeområde, som arrangeres årlig eller annethvert år og varer i minst to dager. Det gis prioritet til festivaler som mottar offentlige tilskudd fra egen region. 

Kirkemusikk

Tilskudd som bidrar til å utvikle kirken som konsertarena og fornye musikkarbeidet i kirken. 

Driftsstøtte

Kulturrådet gir tilskudd til drift av organisasjoner, faste virksomheter og samarbeidsnettverk. 

Fagutvalg og søknadsvurdering

Kulturrådet har fire musikkutvalg. Utvalgene er sammensatt slik at hvert utvalg har kompetanse innenfor alle sjangerområder og de gjeldende bransjeforholdene for hver av ordningene: 

Faglig utvalg for musikk

Utvalget har ansvar for overordnede saker som områdeplaner, fordelingsbudsjett og retningslinjer for tilskuddsordningene. Det behandler søknadene til ordningene for bestillingsverk og musikkproduksjon, andre musikktiltak, samt driftstøttesøknadene for musikkvirksomhetene i Kulturfondet.

Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte

Utvalget behandler søknadene til ordningen for musiker- og ensemblestøtte. 

Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte

Utvalget behandler søknader til ordningene for musikkfestivaler, arrangører og kirkemusikk. 

Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte

Utvalget behandler søknader til ordningen for publiseringsstøtte og søknader om innspilling.

Medlemmer av samtlige fagutvalg oppnevnes av rådet. 

 

MER INFORMASJON

Strategi for Norsk kulturfond (pdf)

 

 

Budsjett 2017

Avsetningen for musikk er i 2017 på 358 millioner kroner. 

Midlene fordeles slik:

Ymse tiltak  33,8 mill. kr
Tilskuddsordningen for musikkfestivaler  55,3 mill. kr
Tidligere knutepunktinstitusjoner 83,7 mill. kr
Tilskuddsordning for musikkarrangører 29,1 mill. kr
Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger  23 mill. kr
Tilskuddsordning for musikere og musikkensembler 65,2 mill. kr
Tilskuddsordning for kirkemusikk 8,3 mill. kr
Driftsstøtte - Musikkformål 59,5 mill. kr