Norsk kulturfond

Norsk kulturfond

Norsk kulturfond

Rådet

Rådets hovedoppgave er å forvalte Norsk kulturfond. Rådet fordeler fondets midler ut fra faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med fondets formål.

Rådet har ti medlemmer, oppnevnt av Kulturdepartementet for fire år av gangen. Oppnevningen er tullerende, slik at halvparten av rådets medlemmer skiftes annet hvert år.

Mer om medlemmene, rådsmøter og sakspapirer

Bli kjent med rådsmedlemmene

Rådet oppnevnt fra 1. januar 2018:

Leder

 • Tone Hansen, Oslo (f. 1970). Direktør ved Henie Onstad Kunstsenter, kurator og kunstskribent.

Rådsmedlemmer

 • Martin Eia-Revheim, Oslo (f. 1973). Hussjef for Sparebankstiftelsen DNBs bygg i Kvadraturen.

 • Thorbjørn Gabrielsen, Stamsund/Lofoten (f. 1959). Kunstnerisk leder for Teater NOR og Stamsund Internasjonale Teaterfestival.

 • Deeyah Khan, London/Oslo (f. 1977). Plateprodusent, filmregissør og grunnlegger av produksjonsselskapet Fuuse.

 • Luba Kuzovnikova, Kirkenes (f. 1976). Kunstnerisk leder i kurator- og produsentkollektivet Pikene på Broen og leder av Barents Spektakel.

 • Anne Oterholm, Oslo (f. 1964), er forfatter og utdannet cand.philol. ved Universitetet i Oslo.

 • Jan Ole Otnæs, Oslo (f. 1951). Daglig leder i Nasjonal Jazzscene.

 • Sigurd Sverdrup Sandmo, Bergen (f. 1971). Direktør for KODEs komponisthjem.

 • Maria Utsi, Harstad (f. 1981). Direktør for Festspillene i Nord-Norge.

 • Jorunn Veiteberg, Bergen/København (f. 1955). Dr.philos. i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen.

Varamedlemmer

 • Sven Åge Birkeland, Bergen (f. 1960). Leder BIT Teatergarasjen, dansebiennalen Oktoberdans og teaterbiennalen Meteor.

 • Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, Oppegård (f. 1973). Komponist og musiker.

 • Helena Holmberg, Trondheim (f. 1959). Direktør i Kunsthall Trondheim.

 • Rami Maktabi, Fredrikstad (f. 1968). Ansatt i Østfold Kulturutvikling, som produsent for visuell kunst og film i Den kulturelle skolesekken.

Fagutvalg

Fagutvalgene oppnevnes av rådet for to år av gangen og har vanligvis et rådsmedlem som leder. Medlemmene oppnevnes ut fra fagkompetanse og sammensetningen skal ivareta hensyn til kjønnsmessig likevekt og geografisk spredning.

De fleste tildelingene skjer på utvalgsmøtene. De faglige utvalgene er gitt myndighet til, ved enstemmighet, å fatte vedtak i saker om tilskudd opp til 300 000 kroner. For faste ordninger hvor rådet har vedtatt egne tilskuddskriterier for ordningen, og hvor rådet gir slik fullmakt til utvalgene, kan utvalgene treffe vedtak også i saker hvor tilskudd overstiger 300 000 kroner. Utvalgene kan ikke treffe vedtak hvis saken er viktig eller prinsipiell i den forstand at den krever det brede skjønn som bare kan utøves av et samlet Kulturråd.

Rådet behandler saker av stor økonomisk eller prinsipiell verdi, og kan gjøre endringer i utvalgenes vedtak, men bare til fordel for søkeren. Et viktig prinsipp er armlengdes avstand. Tildelingene i Norsk kulturfond skal skje uavhengig av politiske eller andre hensyn, bare på grunnlag av kunst og kulturfaglig kompetanse.

Du kan foreslå utvalgsmedlemmer til Norsk kulturfond. Send inn navn med begrunnelse her.

Møtereferater og sakspapirer

2018

Rådsmøte 24. januar
Sakliste

Rådsmøte 22. februar
Sakliste

Rådsmøte 4. - 5. april

Rådsmøte 18. - 19. juni

Rådsmøte 25. - 26. september

Rådsmøte 30. oktober

Rådsmøte 12. - 13. desember

2017

Rådsmøte 7. februar
Sakliste
Referat
Vedlegg til referat, oppdatert fordelingsbudsjett

Rådsmøte 3-4. april
Sakliste 
Referat

Rådsmøte 12-13. juni
Sakliste 
Referat

Rådsmøte 20-21. september
Sakliste
Referat

Rådsmøte 26. oktober
Sakliste 

Rådsmøte 13-14. desember 
Sakliste

2016

Rådsmøte 26. januar:
Sakliste 
Referat

Rådsmøte 25. februar:
Sakliste 
Referat

Rådsmøte 4-5. april:
Sakliste 
Referat

Rådsmøte 14-15. juni
Sakliste  
Referat

Rådsmøte 22. september
Sakliste 
Referat

Rådsmøte 27. oktober
Sakliste 
Referat

Rådsmøte 14. desember
Sakliste 
Referat

2015

Rådsmøte 2. februar:
Sakliste 
Referat

Rådsmøte 17. og 18. mars
Sakliste 
Referat

Rådsmøte 9. juni
Sakliste 
Referat

Rådsmøte 24. september
Sakliste 
Referat

Rådmøte 29. oktober
Sakliste 
Referat

Rådsmøte 14. og 15. desember
Sakliste
Referat

2014

Rådsmøte 6. februar:
Sakliste
Referat

Rådsmøte 3. og 4. april:
Saksliste
Referat

Rådsmøte 4. og 5. juni:
Saksliste
Referat

Rådsmøte 25. september:
Sakliste 
Referat

Rådsmøte 9. og 10. desember:
Sakliste 
Referat

2013

Rådsmøte 5. og 6. februar:
Sakliste
Referat

Rådsmøte 20. og 21. mars:
Sakliste
Referat

Rådsmøte 6. og 7. juni:
Sakliste
Referat

Rådsmøte 26. september:
Sakliste
Referat

Rådsmøte 4. og 5. desember:
Sakliste
Referat

2012

Rådsmøte 24. januar:
Sakliste
Referat

Rådsmøte 21. februar
Saksliste
Referat

Rådsmøte 27. og 28. mars
Sakliste
Referat

Rådsmøte 6. og 7. juni
Sakliste
Referat

Rådsmøte 27. september
Sakliste
Referat

Rådsmøte 6. og 7. desember
Sakliste 
Referat

2011

Referat fra rådsmøtet 4. februar 

Referat fra rådsmøtet 29. og 30. mars

Referat fra rådsmøte 7. og 8. juni  

Referat fra rådsmøtet 27. september

Referat fra rådsmøte 1. og 2. desember