Norsk kulturfond

Norsk kulturfond

Foto: Ilja Hendel

Norsk kulturfond

Rådet

Kulturfondet forvaltes av Rådet. Dette består av ti medlemmer, oppnevnt av Kulturdepartementet for fire år av gangen. Oppnevningen er rullerende, slik at halvparten av rådets medlemmer skiftes annet hvert år.

Les mer

Fagutvalg

Fagutvalgene oppnevnes av rådet for to år av gangen og har vanligvis et rådsmedlem som leder. Medlemmene oppnevnes ut fra fagkompetanse og sammensetningen skal ivareta hensyn til kjønnsmessig likevekt og geografisk spredning.

De fleste tildelingene skjer på utvalgsmøtene. De faglige utvalgene er gitt myndighet til, ved enstemmighet, å fatte vedtak i saker om tilskudd opp til 300 000 kroner. For faste ordninger hvor rådet har vedtatt egne tilskuddskriterier for ordningen, og hvor rådet gir slik fullmakt til utvalgene, kan utvalgene treffe vedtak også i saker hvor tilskudd overstiger 300 000 kroner. Utvalgene kan ikke treffe vedtak hvis saken er viktig eller prinsipiell i den forstand at den krever det brede skjønn som bare kan utøves av et samlet Kulturråd.

Rådet behandler saker av stor økonomisk eller prinsipiell verdi, og kan gjøre endringer i utvalgenes vedtak, men bare til fordel for søkeren. Et viktig prinsipp er armlengdes avstand. Tildelingene i Norsk kulturfond skal skje uavhengig av politiske eller andre hensyn, bare på grunnlag av kunst og kulturfaglig kompetanse.

Du kan foreslå utvalgsmedlemmer til Norsk kulturfond. Send inn navn med begrunnelse her.

Møtekalender, referater og sakspapirer

Rådets møtekalender 2017

Rådets møtekalender 2016

Rådets møtekalender 2015

Rådets møtekalender 2014

Rådets møtekalender 2013

Rådets møtekalender 2012

Referater fra Rådets møter i 2011