Norsk kulturfond

Norsk kulturfond / fagområder

Det er avsatt 148 millioner kroner til scenekunst i 2017.

Fondets fagområder

Scenekunst

Fondet har som mål å legge til rette for eksperimentering, utforsking, nyfortolkning og samarbeid på tvers av uttrykksformer og sjangrer.

Områdeplan for scenekunst 2017

Beskrivelse av feltet

Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler samtidens strømninger og er i kontinuerlig utvikling og forandring.

Fri scenekunst preges av kunstnerskap med en særegen signatur – og et særegent uttrykk. Parallelt med dette vokser det stadig fram nye idealer, spesielt blant yngre generasjoner som medvirker i kollektiv med flatere struktur, der de veksler mellom skapende og utøvende roller. De senere årene har eksempelvis både tradisjonskultur og urban gatekultur fått større legitimitet som kunstnerisk materiale.

Scenekunsten kjennetegnes av sjangeroverskridelse og tverrfaglighet, som når etablerte formspråk som dans, teater og performance møtes – eller når scenekunst møter andre fagområder som språk, forskning, politikk, arkitektur, billedkunst, film eller musikk. Parallelt med sjangeroverskridende tilnærminger utvikles sjangerspesifikke praksiser som leder til mer tradisjonelle sceniske uttrykk.

Ofte utforskes mulighetene som ligger i scenekunstens evne til å bringe mennesker sammen i delt tid og rom. Dette er særlig framtredende når publikumsmedvirkning trekkes inn i den kunstneriske strategien, eller den dramaturgiske tilnærmingen skaper nye muligheter for samhandling mellom utøvere og publikum. Mange er opptatt av hvordan man kan gi publikum nye estetiske erfaringer ved å vri på forventninger og vante perspektiver, slik at scenekunstens grunnelementer i seg selv blir gjenstand for kunstnerisk undersøkelse.

Økningen i antallet teatre, festivaler og andre arenaer, gir publikum bedre tilgang til samtidens scenekunst. De økonomiske vilkårene for kunstnerisk programmering er gjennom arrangørstøtteordningen styrket rundt om i landet, noe som har gitt grunnlag for en framvekst av flere regionale aktører, særlig innenfor dansekunsten. Vilkårene for lokalforankret arbeid varierer imidlertid sterkt. Erfaringen viser at frie arrangører har stor betydning for etterspørselen etter forestillinger, noe som igjen gir produksjonene høyere publikumstall og lengre levetid.

Et økende antall kunstnere kan gjennom flerårig støtte vise til langsiktighet og kontinuitet i sitt arbeid, noe som har ført til en merkbar styrking av kunstnerisk kvalitet. Samtidig synliggjøres behov for flere produksjonslokaler, spesielt i de største byene. Produksjonssamarbeid med institusjonsteatre er et nyere utviklingstrekk som åpner for nye kunstneriske muligheter og ressursmessige synergieffekter både nasjonalt og regionalt.

Norsk scenekunst er en del av en global scenekunstarena. Mange aktører inngår i internasjonale sammenhenger gjennom produksjonssamarbeid, formidlingssamarbeid eller gjesteopphold. Programmerende scener og festivaler er ofte sentrale aktører i utviklingsarbeidet på dette området.

Kulturrådets ansvar og rolle

Kulturrådet forvalter noen av de mest sentrale tilskuddsordningene for fri scenekunst. Disse ordningene bidrar til at scenekunst på høyt kunstnerisk nivå utvikles, skapes og formidles. Gjennom tildelinger basert på fagkunnskap og kunstnerisk skjønn skal Kulturrådet bidra til en dynamisk og nyansert forståelse av hvordan kunstnerisk kvalitet kan oppstå i samspillet mellom nyskaping, kontinuitet og kontekst.

Kulturrådet skal bidra til å gjøre samtidens frie scenekunst tilgjengelig for flest mulig og er opptatt av å rekruttere nye arrangører og styrke infrastrukturen for visning av scenekunst rundt om i landet. Samtidig er Kulturrådet opptatt av at norsk scenekunst av høy kvalitet vises på internasjonale arenaer.

Flere frie scenekunstaktører enn tidligere produserer scenekunst for barn og unge. Kulturrådet har imidlertid registrert at det er få som produserer scenekunst for de aller yngste. Vi vurderer tiltak som kan bidra til at også denne publikumsgruppen får et større scenekunsttilbud av høy kvalitet.

Når det gjelder samarbeid mellom frie scenekunstkonstellasjoner og nasjonale eller regionale institusjoner, er Kulturrådet opptatt av at gruppene skal sikres kunstnerisk eierskap til produksjonene, og at vilkårene for samarbeidet skal ivareta gruppens kunstneriske og økonomiske integritet.

Kulturrådet ønsker å bidra til at den faglige utviklingen på scenekunstområdet styrkes og formidles. I en tid der den offentlige diskursen om scenekunst mister terreng, er det viktig å imøtekomme initiativ som retter oppmerksomheten mot historiske, estetiske og kritiske perspektiver på samtidens scenekunst.

Kulturrådet skal ha et våkent blikk for hvordan støtteordningene fungerer i forhold til kunstformen og kunstfeltet de skal støtte. Innføringen av felles ordninger for arrangørstøtte og forprosjektstøtte på tvers av scenekunstens sjangre, er to eksempler på hvordan ordninger endres over tid for å holde tritt med utviklingen i kunst- og formidlingspraksis. Ved å initiere evalueringer, utredninger og andre FoU-prosjekter, innhenter Kulturrådet vesentlig kunnskap om så vel det frie scenekunstfeltet som egne virkemidler og praksis.

Hovedsatsinger

  • Legge til rette for eksperimentering, utforskning, nyfortolkning og samarbeid på tvers av uttrykksformer og sjangre
  • Styrke vilkårene for infrastrukturen i den frie scenekunsten
  • Bidra til at scenekunst på høyt nivå når publikum på et mangfold av arenaer i inn- og utland
  • Bidra til kunnskapsutvikling og kritisk refleksjon for å styrke scenekunstens plass og betydning i samfunnet
  • Videreføre satsingen på kunstnerisk ambisiøs scenekunst for barn og unge. Dette gjelder også scenekunst for de yngste aldersgruppene
  • Utvikle Kulturrådets tilskuddsordninger i takt med behovene i det frie scenekunstfeltet

Virkemidler og støtteordninger

Forprosjekt scenekunst

Ordningen har som formål å stimulere til utvikling og utforskning av nye metoder, konsepter og idéer gjennom kunstneriske prosesser som skjer forut for, eller uavhengig av, en eventuell produksjon.

Fri scenekunst – dans og Fri scenekunst – teater

Ordningene har som formål å stimulere og styrke kunstnerisk utvikling og produksjon av teater, dans og annen scenekunst i det frie scenekunstfeltet.

Basisfinansiering av frie scenekunstgrupper

Ordningen har som formål å styrke helheten i scenekunstgruppers kunstneriske virksomhet. Økonomisk forutsigbarhet skal gjøre det mulig å planlegge produksjon og formidling over tid.

Formidling scenekunst/gjestespill

Ordningen har som formål å styrke formidlingen av norsk scenekunst. Det er en målsetting å få presentert det beste av norsk scenekunst både nasjonalt og internasjonalt. Ordningen skal også stimulere til visninger av viktige utenlandske forestillinger i Norge.

Arrangørstøtte scenekunst

Ordningen har som formål å gi programmeringsmidler til arrangører som presenterer profesjonelle scenekunstproduksjoner av høy kunstnerisk kvalitet.

Kompetansehevende tiltak scenekunst

Ordningen har som formål å gi støtte til tiltak som bidrar til det profesjonelle scenekunstfeltets faglige utvikling.

Regionale kompetansesentra for dans

Ordningen har som formål å videreutvikle og styrke profesjonelle dansemiljøer og etablerte regionale kompetansesentra for dans rundt om i landet.

Driftsstøtte

Formålet er å sikre forutsigbare driftsrammer for virksomheter som har høyt kunst- og kulturfaglig kvalitetsnivå, langsiktige mål og betydning ut over sitt lokale nedslagsfelt.

Fagutvalg og søknadsvurdering

Faglig utvalg for scenekunst

Utvalget behandler søknader til Forprosjekt scenekunst, Formidling scenekunst/gjestespill, Arrangørstøtte scenekunst, Kompetansehevende tiltak scenekunst og søknader om driftstilskudd

Faglig utvalg for teater

Utvalget behandler søknader til tilskuddsordningen for fri scenekunst – teater

Faglig utvalg for dans

Utvalget behandler søknader til tilskuddsordningen for fri scenekunst – dans og tilskuddsordningen for Regionale kompetansesentra for dans.

Faglig utvalg for teater og Faglig utvalg for dans

De to utvalgene behandler søknader til Basisfinansieringen av frie scenekunstgrupper

De tre utvalgene på scenekunstområdet er sammensatt av kvalifiserte medlemmer med et bredt spekter av kunstneriske og kulturelle erfaringer. Utvalgsmedlemmene har bakgrunn i ulike scenekunstmiljøer i forskjellige deler av landet. De orienterer seg ulikt i forhold til estetiske utviklingstrekk og kunstneriske praksiser, både når det gjelder scenekunstproduksjon og formidlingsstrategier. Bred og oppdatert kunnskap som er faglig forankret, er avgjørende for Kulturrådet som tilskuddsforvalter og som rådgivende organ for staten i scenekunstfaglige spørsmål. Medlemmene til fagutvalgene er oppnevnt av rådet.

MER INFORMASJON

Strategi for Norsk kulturfond (pdf)

Budsjett 2017

Avsetningen for scenekunst er i 2017 på 148 millioner kroner. 

Midlene fordeles slik:

Formidlingsordningen/Gjestespill 9 mill. kr
Fri scenekunst - teater 30 mill. kr
Fri scenekunst – dans 25,5 mill. kr
Basisfinansiering scenekunst 46,5 mill. kr
Kompetansehevende tiltak scenekunst 4,2 mill. kr
Regionale kompetansesentra for dans 5 mill. kr
Arrangørstøtte scenekunst  11,6 mill. kr
Forprosjektordningen - scenekunst 6 mill. kr
Driftsstøtte 6 mill. kr
Knutepunktinstitusjoner 4, 2 mill. kr