Norsk kulturfond

Norsk kulturfond

Aktuelt

53 millioner til kunst og kultur

Christianssand Ensemble ble tildelt kr 150 000 til norgesturné med bl.a. Kristiansand Symfoniorkester, kor og ulike gjestemusikere. Foto: May Elin Aunli

Christianssand Ensemble ble tildelt kr 150 000 til norgesturné med bl.a. Kristiansand Symfoniorkester, kor og ulike gjestemusikere. Foto: May Elin Aunli

Kulturrådet delte ut over 53 millioner kroner til kunst og kulturformål i årets tredje rådsmøte.

Kulturrådet var samlet til årets tredje rådsmøte 6. og 7. juni. Det var kommet inn over 1800 søknader til søknadsfristene 1. februar og 1. mars og 539 søknader mottar tilskudd i årets tredje søknadsrunde. Samlet søknadssum var på over 300 millioner kroner og det ble delt ut til sammen nesten 53 millioner kroner.

Det ble i denne runden gitt tilskudd til fagområdene Musikk, Kulturvern, Litteratur, Scenekunst, Billedkunst og kunsthåndverk, Barn og unge, Kunstløftet, Rom for kunst og Andre formål.

Rom for kunst

Rom for kunst har kun to søknadsfrister i året, 1. desember og 1. januar, så i utgangspunktet var det ikke søknader til behandling i denne runden. Det ble likevel gjort vedtak i en sak, som ble utsatt i forrige søknadsrunde. Tromsø kunstforening ble dermed tildelt kr 800 000.

- Kunstforeningen er en sentral og internasjonalt orientert aktør, og dette vil være et viktig bidrag til billedkunstfeltet i Nord-Norge, sier seniorrådgiver og fagansvarlig for ordningen i Kulturrådet, Preben von der Lippe. Utvalget for rom for kunst og andre formål ga også 50 000 kroner i støtte til Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Midlene skal gå til en nasjonal kartlegging av eldre industrianlegg som er blitt brukt som nye kulturarenaer.

Se tildelingene fra Rom for kunst.

Musikk

På musikkfeltet ble det fordelt nesten 18 millioner kroner til i alt 236 tiltak innenfor ordningene arrangører, musikere, kirkemusikk, innspillinger og produksjon. Det var også lyst ut en million kroner til en forsøksordning for likestillingsprosjekter på musikkfeltet i 2013. Her kom det inn 41 søknader, og åtte av søknadene fikk 500 000 kroner til 8 prosjekter.

Her kan du lese mer om forsøksordningen og tildelingene.

Under musikerordningen ble det gitt tilskudd til 57 band og artister. Innen populærmusikkfeltet er det gitt flere relativt små bevilgninger til en del yngre band/artister som er i startfasen av karrieren, som for eksempel Verdensrommet, Ine Hoem, Kaveh og Hvitmalt Gjerde. Blant musikerne som mottar litt høyere beløp for sin virksomhet, finner vi Sheldon Blackman (kr 100 000 til konsertvirksomhet i 2013), Moddi (kr 100 000 til norgesturné) og Christianssand Ensemble (kr 150 000 til norgesturné som innebærer samarbeid med Kristiansand Symfoniorkester, kor og ulike gjestemusikere).

Det er også gitt tilskudd til 62 arrangører, både mindre konsertarrangører og mer etablerte klubber og scener over hele landet. Flere helårsarrangører mottar tilskudd til sin konsertvirksomhet i 2013, som Blue Note Jazzklubb på Lillehammer, Bodø Bluesklubb, Hadeland Jazzforum, Hamar Bluesklubb, Skiensjazzdraget, Ny Musikk i Oslo, Byscenen og Jimmy Legs i Haugesund og Mandal Bluesklubb. Det er også gitt tilskudd til konsertprogram i Bodø kulturhus, Tromsø kulturhus, Tou Scene i Stavanger, Garage i Bergen, Kulturhuset Blå Grotte i Fredrikstad og Studentkroa i Bø.

Se alle musikktildelingene:

Arrangørstøtte

Musikerstøtte

Kirkemusikk

Innspillinger

Likestillingstiltak på musikkfeltet

Andre musikktiltak

Kulturvern

I kulturvernutvalget ble det behandlet 93 søknader og gitt tilskudd til 27 prosjekter. Den største tildelingen er på 500 000 kroner og går til Bååstede-prosjektet. Prosjektet omhandler tilbakeføring av kulturarv til Sámiid Ædnan. Det har som mål å tilbakeføre deler av den samiske samlingen ved Norsk Folkemuseum til de seks samiske museene som hører inn under Sametingets forvalting. Før en tilbakeføring/flytting kan finne sted, må gjenstandenes historikk bli kartlagt i tillegg til at gjenstandene må gjennom konservering, pakking og klargjøring for flytting nordover. Kulturrådets tilskudd er gitt nettopp til denne oppstartsfasen. Prosjektet er regnet å vare fra 2013 – 2016 og målet er å tilbakeføre rundt 2100 av totalt ca 4500 gjenstander i den samiske samlinga ved Norsk Folkemuseum til de seks museene: RiddoDuottarMuseat, Karasjok (Finnmark), Tana og Varanger museumssiida, Nesseby (Finnmark), Senter for nordlige folk, Kåfjord (Troms), Vardobaiki museumssiida, Evenes (Nordland), Arran lulesamisk museum, Tysfjord (Nordland) og Saemien Sijte, Snåsa (Nord-Trøndelag).

Videre ble det gitt 100 000 kroner i støtte til utstillingen Frå årgardsrei til halloween ved Hå gamle prestegard på Jæren. Utstillingen vil kaste lys over både «gamle» og «nye» tradisjoner og høytider. Skøytemuseet i Oslo fikk 100 000 til registrering og digitalisering av den omfattende samlingen av fotografi, filmer og annet materiale frå skøyteposrtens historie i Norge. Det ble også bevilget kr 50 000 til intervju/dokumentaropptak med tidsvitner som synliggjør ulike oppfatninger av forfatterer, samfunnsrefseren og mennesket Ingeborg Refling Hagen.

Kulturvern - prosjekt

Kulturvern - faglitteratur

Barn og unge

Til sammen kom det inn 152 søknader til Faglig utvalg for barne- og ungdomskultur i denne runden. Av disse var 41 til Kunstløftet.

Fra Kunstløftet er det gitt støtte til flere initiativer fra nye miljøer eller knyttet til ulike kontekster eller «hybride» former for kunst som Hip Hop Teaterfestival (Sør-Trøndelag), Street Talk (Hedmark) og Transformer (Oslo).

Under prosjektstøtten til barne- og ungdomsprosjekter er det blant annet gitt støtte til flere barnefestivaler, som Tromsø Barnefestival (kr 65 000), Lav Volum barnefestival i Elverum (kr 20 000), Teaterfestivalen Mini, Midi, Maxi i Bergen (kr 250 000) og Stoppested Verden, barnas internasjonale kulturfestival i Oslo (kr 125 000).

Prosjektstøtte barne- og ungdomskultur

Kunstløftet

Scenekunst

Totalt kom det inn 409 scenekunstsøknader i denne runden. 79 av disse fikk støtte.

220 av søknadene var til fri scenekunst, 31 av disse fikk støtte. Les egen sak om tildelinger til fri scenekunst dans og teater.

De andre scenekunsttildelingene i denne runden var 375 000 kroner til sju scenetekstprosjekter, 425 000 kroner til ti koreografisøknader og 1,6 millioner til 20 søknader om gjestespill. Under gjestespillordningen ble det blant annet gitt støtte til tre gjestespill under teaterfestivalen i Fjaler i oktober 2013, teaterforestillingene Lindås av Eirik Fauske, Gamvik Omgang 1 – Nok en same, av og med Haakon Vassvik og den svenske teaterforestillingen The power of Glesbygd.

Fri scenekunst, teater

Fri scenekunst, dans

Andre scenekunsttiltak

Gjestepill

Scenetekstutvikling

Litteratur

Det kom inn 145 søknader om støtte frå dei ulike litteraturordningene. 75 fekk støtte på til saman 3,5 millionar kroner. Til søknadsfristen kom det inn 60 søknader om støtte til bildebokprosjekter for barn og ungdom. 25 av disse fikk tilskudd.

Under ordningen for litteraturfestivaler fikk Oslo poesifilm - festival for digital og visuell poesi 50 000 i støtte og Litteraturdagene i Mundal 45 000.

Prosjektstøtte litteratur

Produksjonsstøtte - kulturtidsskrift

Litteraturfestivaler

Nynorske bok-, tidsskrift- og teikneserieutgivingar

Billedbøker for barn og unge

Tegneserier

Biletkunst og kunsthandverk

Til Utvalget for billedkunst og kunsthåndverk kom det inn 337 søknader, 86 av disse fikk tilskudd. Under ordningen for utstillinger fikk Christopher Nielsen 100 000 i støtte til "Misfornøyelsesparken", et installasjonsprosjekt med flere visninger 2014-2015.

Under ordningen for kunstfestivaler fikk Norsk billedhoggerforeningn 300 000 i støtte til Norsk Skulpturbiennale og Hovefestivalen 100 000 til «Kunst på Hove».

Visuell kunst - prosjektstøtte

Kunstnere i etableringsfasen

Utstyrsstøtte til fellesverksteder

Kunst og ny teknologi


blog comments powered by Disqus