Norsk kulturfond

Norsk kulturfond

Aktuelt

Fagutvalg i sving

Søknader til Kulturfondet. <br>Foto: Cecilie Breivik Hansen

Søknader til Kulturfondet.
Foto: Cecilie Breivik Hansen

Kulturfondets fagutvalg setter i disse dager i gang med høstens vurdering av alle de om lag 1 500 søknadene som kom inn til søknadsfristen 1. juni.

- Samlet representerer fagutvalgene i Kulturrådet en stor kunstfaglig bredde og tyngde. Dette er helt uunnværlig for å treffe de beste beslutningene i behandlingen av søknadene, sier direktør Anne Aasheim.

Fagutvalgene er den faginstansen som vurderer søknadene og i de aller fleste tilfeller gjør vedtak. Utvalgene oppnevnes av rådet for to år av gangen og har vanligvis et rådsmedlem som leder. Medlemmene oppnevnes ut fra fagkompetanse og sammensetningen skal ivareta hensyn til kjønnsmessig likevekt og geografisk spredning.

- Utvalgsmedlemmene består av kunst- og kulturarbeidere fra hele landet. I Norge har vi valgt en modell der fagkompetanse står helt sentralt, og søknadene vurderes ut i fra et kunst- og kulturfaglig skjønn. Det er også viktig med utskifting i utvalgene slik at bestemte kunstsyn ikke fester seg. Dette gir den beste kunsten, sier Anne Aasheim.  

Fagfellevurderinger

Utvalgsmedlemmene som behandler søknadene har god kjennskap til det spesifikke området som skal vurderes. Visuell kunst, scenekunst, litteratur, kulturvern, musikk og tverrfaglige satsinger er blant områdene som nå skal vurderes av de nærmere 200 medlemmene som til sammen sitter i Kulturfondets 29 fagutvalg og ankenemnder.

Selv om kunstfaglig kompetanse er en forutsetning for oppnevning, er også geografi, kjønnsmessig likevekt og mangfold viktige momenter når utvalgsmedlemmer skal oppnevnes.

- Neste år skal flere nye utvalgsmedlemmer skiftes ut. Rådet begynner allerede i høst arbeidet med å finne gode kandidater fra hele landet, sier Aasheim.

Hele landet

Geografisk fordeling av kulturmidler er en av debattene som alle politiske partier er opptatt av når kulturpolitikken diskuteres.  Kulturrådet er ofte i søkelyset i disse diskusjonene.

- Selv om administrasjonen har lokaler i Oslo, er det viktig å aldri glemme at råds- og utvalgsmedlemmene kommer fra hele vårt langstrakte land. Det er også viktig å huske på at kunstnere kan ha base ett sted og formidle opp til flere andre steder i landet, også internasjonalt, understreker Kulturrådets direktør.

Beslutning i utvalg eller råd?

I fjor fikk om lag 1/3 av alle søknadene til Kulturfondet innvilget støtte.

- Fagutvalgene må gjøre harde prioriteringer blant mange gode prosjekter, avslutter Aasheim.

Fagutvalgene har fått delegert vedtaksmyndighet fra rådet for de fleste ordningene i Kulturfondet. Dette betyr at det er i utvalgene de fleste vedtak fattes. Store saker, ordninger som ikke er delegert fagutvalg samt saker av mer prinsipiell karakter, går videre til behandling i rådsmøte. Høstens første rådsmøte er 26. september.

Les mer

Vil du lese mer om hvilke ordninger som behandles av hvem, lære mer om rådsstrukturen, sjekke ulike støtteordningene og notere datoer for utvalgsmøter?  Klikk deg fram i lenkene nedenfor.

Norsk kulturfond  
Rådet og fagutvalgene
Støtteordninger Kulturfondet
Hvordan behandles søknaden?

Habilitetsbestemmelser
Kalender fagutvalgsmøter mm
Lov om Norsk kulturråd

Kontaktperson: Kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl / janne.stang.dahl@kulturrad.no / 970 81 120


blog comments powered by Disqus