Norsk kulturfond

Norsk kulturfond

Aktuelt

Driftsstøtte for 2018 tildelt

Samisk hus i Oslo er et av fire nye tiltak på driftsstøtten. Her er et veggmaleri av Anders Sunna i de nye lokalene i Dronningens gate i Oslo sentrum.

Samisk hus i Oslo er et av fire nye tiltak på driftsstøtten. Her er et veggmaleri av Anders Sunna i de nye lokalene i Dronningens gate i Oslo sentrum.

Fire nye virksomheter er tatt inn på ordningen og flere formidlingstiltak får betydelige økninger i sin driftsstøtte for 2018.

Driftsstøtteordningen i Kulturfondet skal sikre gode driftsvilkår til virksomheter og mindre institusjoner som bidrar til bred formidling av kunst og kultur, mangfold og faglig utvikling. I rådsmøtet 14. desember fordelte rådet til sammen 194 mill. kroner for 2018 til 97 virksomheter.

Ballade, scenekunst.no, Norsk folkemusikklag og Samisk hus i Oslo er nye tiltak som er tatt inn på ordningen. En rekke virksomheter som rådet mener har god aktivitet og holder høyt kvalitetsnivå har fått påplussinger. Rådet foretar også noen endringer, og enkelte virksomheter vil få varsel om utfasing eller endring av sine tilskudd de nærmeste årene.

Litteratur

På litteraturfeltet kom det inn elleve søknader for 2018.

Faglig utvalg for litteratur prioriterte Foreningen !les i 2018 og økte tilskuddet med 726 000 kr til 4,5 millioner, tilsvarende 19 prosent. Foreningen er i følge utvalgsleder Anne Oterholm en veletablert og sentral aktør i litteraturformidlingsarbeidet rettet mot barn og ungdom, og er et viktig bindeledd mellom bokbransjen og lesere, ikke minst innenfor skolen.

- Denne foreningens arbeid trengs i enda større grad enn tidligere. Kunstfagene virker å bli nedprioritert i skoleverket og foreningen har pågangsmot og setter i gang en rekke nye, kreative prosjekter, sier Oterholm.

Det kom ingen nye tiltak inn på driftsstøtten for 2018.

Alle de åtte eksisterende tilskuddsmottakerne arbeider med formidling av litteratur og tidsskrift på ulike nivå. Mange virksomheter har en bred dekning av ulike sjangre og målgrupper, mens enkelte er mer spisset, sier Oterholm.

Tilskuddet til Bokbyen ved Skagerak og Bokbyen i Fjærland blir halvert i forhold til 2017. Denne utfasingen betyr at de er ute av driftstøtteordningen i 2019. For Bjørnstjerne Bjørnson-akademiet iverksettes første år med utfasing i 2018. IBBY Norge, får en indeksregulering på 1,2 prosent og varsel om mulig utfasing fra neste år, fordi fagutvalget ønsker å vurdere om tiltaket heller bør søke tilskuddsordningen for litteraturformidling. Samtidig får Leser søker bok, Norsk Tidsskriftforening og House of Foundation en økning på tre prosent.

Allmenne kulturformål

Til behandling av søknader om driftstilskudd under Allmenne kulturformål kom det inn ti søknader, hvorav tre nye søkere. Med rådets vedtak om rammer for 2018, og en økning på en million kroner etter Stortingets budsjettforhandlinger, hadde utvalget et visst handlingsrom. Dette ble brukt til å ta inn Samisk Hus Oslo (ny søker), og å øke støtten til følgende fire tiltak:

 • Transnational Arts Production: 4 000 000 (økes med kr 500 000)
 • Interkultur (Drammen kommune er søker):1 900 000 (økes med kr 222 000)
 • Seanse – senter for kunstproduksjon (Høgskolen i Volda er søker): 1 300 000 (økes med kr 572 000)
 • Periskop.no (Foreningen Kritikk av kunst for barn og unge er søker):  1 415 000 (økes med kr 65 000)

CAK – Afrikansk kulturinstitutt har hatt driftsstøtte under allmenne kulturformål, men er under utfasing. Tilskuddet i 2017 ble kuttet med 25 prosent av tilskuddet i 2016. – Vi ser at CAK har tatt grep om organiseringen og bl.a. satt ned et nytt styre. På bakgrunn av dette har utvalget valgt å stoppe utfasingen midlertidig. Det betyr at de vil vurdere dem på nytt om et år, sier utvalgsleder Maria Utsi.

- Selv om utvalget etterlyser programmessig fornyelse og en tydeligere henvendelse til et segment av ungdommer og unge voksne, anerkjenner vi CAKs historiske innsats og betydning som senter for afrikansk kultur i Oslo. Det er stort behov for et senter som kan representere og promotere bredden av det afrikanske kontinentets kunst og kultur – i hovedstaden, men også som nettverksaktør andre deler av landet, sier Utsi.

Scenekunst

På scenekunstområdet kom det inn 13 søknader om driftsstøtte for 2018. 7 av disse var nye søkere.

Nettidsskriftet Scenekunst.no var den eneste nye som fikk driftsstøtte på scenekunstområdet. Scenekunst.no er et redaksjonelt uavhengig tidsskrift for teater, musikk og dans.

- Nettidsskriftet vurderes som svært viktig for infrastrukturen i det frie scenekunstfeltet; det har langsiktige mål og nasjonal betydning. Tidsskriftet kan vise til stadig økende antall lesere, markerer seg i kulturdebatten og leverer relevant kritikk og analyser, sier rådsmedlem Thorbjørn Gabrielsen. - Tidsskriftet innfrir ambisjonen om å dekke hele det utøvende kunstfeltet for å kunne reflektere uttrykk som beveger seg mellom sjangre og fagområder. Han understreker at en viktig oppgave for Scenekunst.no er å knytte sammen en nasjonal faglig offentlighet på scenekunstfeltet. Tidsskriftet har frilansskribenter i alle de største norske byene og har som målsetting å publisere kritikker og saker som dekker hele landet.

- Scenekunst.no drives profesjonelt og faglig godt, og har et bredt nedslagsfelt. Det er sentralt for alle som er opptatt av scenekunst, sier Gabrielsen

I denne runden ble også Unima Norge og Studium Actoris vedtatt utfaset andre år.

Kulturvern

16 søknader om driftsstøtte ble behandlet på kulturvern, hvorav sju var nye søkere.

På rådsmøtet fikk noen virksomheter som kulturvernutvalget mente det var særlig grunn til å løfte, en økning i støtten. Rådsmedlem Anne Marit Noraker ønkser spesielt å framheve Landslaget for lokalhistorie, som er paraplyorganisasjon for den norske historielagsbevegelsen og Norges kulturvernforbund, som er paraplyorganisasjon med 24 medlemsorganisasjoner, med til sammen over 2 000 lokallag og 230 000 medlemmer totalt. Noraker er også glad for muligheten til å ta inn én ny søker, Norsk folkemusikklag.

Visuell kunst

51 søknader om driftsstøtte ble behandlet på visuell kunst. 17 av disse var nye søkere.

Driftsstøtten for visuell kunst ble økt med i overkant av 6 millioner kroner. Rådet valgte etter tilråding fra Arrangørutvalget for visuell kunst å bruke disse midlene til å gi enkelte av driftsstøttemottakerne, spesielt regionale kunsthaller med en særskilt høy programmessig kvalitet og et nasjonalt tilfang, en større økning i støtten for 2018.

- Kunsthallene er sentrale institusjoner for formidling av samtidskunst regionalt og nasjonalt, og ikke minst også for utviklingen av det visuelle kunstfeltet. Finansieringssituasjonen for mange av kunsthallene er presset, og vi er svært fornøyde med at vi i år har kunnet gi et solid løft til enkelte av dem, sier rådsmedlem Geir Haraldseth.

 • Kristiansand Kunsthall – totalt kr 2 226 000 (økes med kr 1 026 000)
 • Kunsthall Oslo – totalt kr 2 238 000 (økes med kr 1 038 000)
 • Kunsthall Stavanger – totalt kr 2 000 000 (økes med kr 800 000)
 • Kunsthall Trondheim – totalt kr 2 238 000 (økes med kr 1 038 000)
 • Kunstnerforbundet – totalt kr 1 939 000 (økes med kr 739 000)
 • Tromsø Kunstforening – totalt kr 1 565 000 (økes med kr 365 000)
 • Fellesverkstedet – totalt kr 1 600 000 (økes med kr 400 000)

I tillegg til denne økningen er det også valgt å gi flere av de eksisterende 34 støttemottakerne et påslag i støtten for å følge opp avtalen om utstillingsvederlag.

Musikk

Kulturrådet har vedtatt fordelingen av driftsstøtte til 30 tiltak på musikkområdet for 2018. Fire nasjonale musikkorganisasjoner, seks jazz- og folkemusikksentre og syv regionale kompetansesentre for musikk er blant dem som får støtte over driftsordningen. De regionale kompetansesentrene for musikk er styrket med til sammen 5,6 mill. kroner. Det er gitt økning på kr til kr 239 000 til Folkemusikk Nord som derved får et tilskudd på kr 750 000. Tidsskriftet Ballade er fra 2018 innlemmet i driftsstøtten og har fått en betydelig økning med kr 400 000, til et samlet tilskudd på 1,1 mill. kroner.

Les mer om driftstøtte på musikkområdet


blog comments powered by Disqus