Norsk kulturfond

Norsk kulturfond

Aktuelt

Engasjement og bredde i kritikkprosjekter

Plakater brukt i performancen

Plakater brukt i performancen "Få kritikken på dagsordenen" på Kulturrådets årskonferanse 2016.

76 søknader kom inn og 27 fikk tilskudd da Kulturrådet lyste ut midler for å aktualisere og styrke kritikkens betydning. – Vi er positivt overrasket over den brede interessen, sier rådsmedlem og utvalgsleder Jorunn Veiteberg.

– Kritikken er publikums og offentlighetens ombud. Vi er opptatt av hvordan denne rollen ivaretas i en tid med betydelige endringer i hvem som utøver kritikken, og hvordan den publiseres og formidles, sier Jorunn Veiteberg.

Den pågående omstillingen i mediefeltet innebærer endringer for den tradisjonelle kunst- og kulturkritikken. Nye plattformer og sosiale arenaer gir samtidig betydelig rom for utprøving og nye praksiser. Utlysningen åpnet for søkere som ønsker å utforme og formidle ny kritikk gjennom nye medier og på nye plasser.

– Vi har ønsket å stimulere mangfold og engasjement i måten og stedene kritikken utøves, og samtidig ivareta kvalitet og formidling. Kritikken må ut i det offentlige rom for å fungere som et bidrag til debatt om kunst og kultur, sier Veiteberg.

Denne utlysingen er en engangsutlysning og ble vurdert i et ad hoc-oppnevnt tverrfaglig fagutvalg som innstiller til rådet. Rådet behandlet tilrådingene i rådsmøtet 4. april.

Broen.xyz, Personae og kunstkritikk i Troms

Tre av prosjektene som fikk støtte var nettstedet Broen.xyz, tidsskriftet Personae og Troms fylkeskommunes satsing på kunstkritikk.

Broen.xyz

Broen.xyz, et nettsted startet av Hilde Sandvik i 2016, fikk 500 000 for å utvikle et kritikklaboratorium. Målet er å utvikle kritikklaboratoriet til et nordisk kompetansesenter for kritikk ved hjelp av konferanser og workshops, der techkompetanse møter kritikere og kunstnere.

– Dette er et svært ambisiøst prosjekt, som vil bidra til å øke forståelsen for kunstens betydning og sikre kunstens plass i samfunnsdebatten, sier Veiteberg.

Personae

Personae søkte om prosjektstøtte til re‐etableringen av tidsskriftet Personae som en ny, norsk og internasjonal plattform for mote, kunst og samtidskritikk. Tidsskriftet skal komme ut to ganger i året og som et nettsted med hyppig oppdateringer og aktuelle saker.

– Søknadsteksten er interessant lesning fordi den gir innsikt i en tenkning som synes å være fraværende i mainstream magasiner om mote. Personae har  vært et utmerket tidsskrift som fylte hull i den kritiske samtalen, det ville vært fint å se det gjenoppstå. Mote har vært lite prioritert i kritikken men omgir oss hele tiden. Utvalget ønsker med dette til å bidra til bredde og diversitet i kunst- og kulturkritikken, sier Veiteberg.

Utvikling og formidling av kunstkritikk i Troms

Troms fylkeskommune ønsker gjennom satsing på kunstkritikk å bidra til økt bevissthet om visuell kunst i Troms, inkludert samisk kunst og kultur. En vil jobbe for å rekruttere flere kunstkritikere som kan bidra til at kunstfeltet i Troms får mulighet til å definere seg selv ut i fra egne premisser. Gjennom seminarer, kurs, program for unge, gjestekritikerordning, og nye plattformer for kritikk utviklet i samarbeid med fagmiljøet vil dette bidra til å støtte opp om de sterke initiativene vi nå ser i Troms.

– Dette er et gjennomarbeidet og ambisiøst prosjekt med god situasjonsforståelse og forankring i ulike miljøer. Kompetanseheving står sentralt, og prosjektet svarer på en mangel i regionen, og er godt innenfor flere formål i utlysningen, sier Veiteberg.

Alle tildelinger til kunst- og kulturkritikk

Les mer om prosjektet

Kontakt

Rolf Engelsen


blog comments powered by Disqus