Norsk kulturfond

Norsk kulturfond

debatt

Et Kulturråd for hele landet - til beste for kunsten

Faksimile fra Klassekampen 17. juni 2016.

Faksimile fra Klassekampen 17. juni 2016.

Rådsleder Tone Hansen skriver i Klassekampen, fredag 17. juni 2016.

Flere av politikerne i Kulturkomiteen på Stortinget har den siste tiden tatt til orde for å regionalisere oppgaver i Kulturrådet. Foranledningen er et notat fra Kulturrådets fagadministrasjon om vurdering av utflytting av oppgaver. I lys av den pågående regionreformen ønsker politikerne å styrke regionene ved å flytte ut deler av Kulturrådets oppgaver. Rådet er enige i at regionene bør styrkes, men det må ikke skje på bekostning av den frie kunsten.

Gjennom de 7000 søknadene som kommer inn til Kulturfondet hvert år får råd og utvalg et unikt innblikk i kunst- og kulturfeltet. Slik kan vi tilpasse støtteordningene etter aktørenes behov, og initiere tiltak der vi ser at det er trengs en ekstra innsats. Det er dette overordnede nasjonale perspektivet på kunsten politikerne setter i spill når de foreslår å flytte midler fra Kulturfondet ut til regionene.

Vurderingen av søknadene gjøres ut i fra et kunst- og kulturfaglig skjønn, på en armlengdes avstand fra politikken. Rådets ti medlemmer er oppnevnt av Kulturdepartementet. Vi er bosatt i ulike deler av landet, og har samlet et godt overblikk over kunstlivet i Norge. I tillegg er det 122 oppnevnte medlemmer fra alle landets fylker i rådets fagutvalg. Det er i råd og utvalg de kunstneriske avgjørelsene fattes, og til sammen kjenner vi både til lokale forhold og har samlet en god innsikt i de ulike kunstfeltene.

Politikerne er bekymret for at flesteparten av midlene går til Oslo. Det er riktig at en stor del av midlene går til søkere fra hovedstaden, men det kommer også en overvekt av søknader herfra, ca. 40 prosent i 2015.  Dette skyldes både at det bor flere kunstnere her, men også at det finnes flere mindre institusjoner, forlag, plateselskap og kulturvirksomheter som har søkeradresse Oslo, men hele landet som virkeområde. Innvilgningsprosenten viser dessuten at det i 2015 var Vest-Agder (44%), Troms (41%), Nordland (38%) og Oppland  (38%) som fikk tilskudd til prosentvis flest av de innsendte søknadene.

Det er de beste kunstneriske prosjektene som skal få støtte, uavhengig av kunstnerens postadresse, eller andre utenomfaglige hensyn.  Dette lovfestede prinsippet om faglig uavhengighet må opprettholdes, også stilt overfor regionale politiske interesser.

Vi er derfor klare på at det profesjonelle kunst og kulturlivet utenfor de store institusjonene er best tjent med én organisasjon og ett Kulturfond. Hvis det kunstfaglige rådet og Kulturfondet splittes til regionene, mister vi et overordnet nasjonalt perspektiv på kunsten. Vi mener at det er helt avgjørende å se utviklingen i de ulike kunstfeltene i et samlet perspektiv, for å sikre en fri og uavhengig produksjon og formidling av kunst og kultur av høy kvalitet i hele landet.

Vi ser at behovet for å synliggjøre rådets arbeid er stort, og vi ser frem til å fortsette dialogen med kunstfeltet om hvordan rådet best kan møte de kunstfaglige utfordringer de ulike regionene i Norge står overfor.

Innlegget ble publisert i Klassekampen 17. juni 2016.


blog comments powered by Disqus