Norsk kulturfond

Norsk kulturfond

Aktuelt

Nye fagutvalg for Norsk kulturfond 2018 - 2019

Kulturrådet har oppnevnt nye fagutvalg for 2018-19. De fleste søknader blir ferdig behandlet i fagutvalgsmøter som dette. Her faglig utvalg for litteratur, mars 2014. Foto: Kulturrådet

Kulturrådet har oppnevnt nye fagutvalg for 2018-19. De fleste søknader blir ferdig behandlet i fagutvalgsmøter som dette. Her faglig utvalg for litteratur, mars 2014. Foto: Kulturrådet

115 kunstnere og kulturarbeidere tar nå fatt på oppgaven med å vurdere søknadene som kommer inn til Norsk kulturfond. – Utvalgene har stor kunstfaglig tyngde og kjenner kulturlivet i Norge godt. De er svært viktige for å treffe de beste beslutningene om hvem som skal få støtte fra Kulturfondet, sier avdelingsdirektør i Kulturrådet Mariann Komissar.

Fagutvalgene vurderer alle søknader til Kulturfondet og gjør vedtak i de fleste tilfellene. De deltar også i det strategiske arbeidet knyttet til Norsk kulturfond, og bidrar med statusrapporter for sitt fagfelt og innspill til potensielle satsinger. Utvalgene oppnevnes for to år av gangen. Medlemmene skiftes ut jevnlig for å unngå at bestemte kunstsyn fester seg.

Sammensetningen av fagutvalgene er basert på tre hensyn:

  • Utvalget skal ha best mulig kompetanse til å dekke sitt ansvarsområde.
  • Geografisk spredning og demografi – utvalgene skal gjenspeile en sammensatt befolkning.
  • Kjønnsmessig likevekt i statlige utvalg, som reguleres etter likestillingsloven.

I rådsmøtet 25. januar oppnevnte rådet 13 nye fagutvalg og 10 vurderingsutvalg for litteratur for perioden 2018 - 2019.

Se alle fagutvalgene her.

Hvordan vurderes søknadene?

Rådet har delegert vedtaksmyndighet til utvalgene for de fleste ordningene i Kulturfondet. Rådet har gitt de faglige utvalgene myndighet til, å fatte vedtak i saker om tilskudd opp til 300 000 kroner. For faste ordninger hvor rådet har vedtatt egne kriterier og gir slik fullmakt til utvalgene, kan fagutvalgene også gjøre vedtak i saker hvor summen overstiger 300 000 kroner. Store saker, ordninger som ikke er delegert fagutvalg og saker av prinsipiell karakter, blir endelig behandlet i rådet.

Se hvordan søknadene til Kulturrådets ulike støtteordninger behandles her.

Metoden fagutvalgene jobber etter er basert på kunstfaglig skjønn. Utvalgsmedlemmene leser søknadene og diskuterer seg frem til et vedtak i fellesskap under utvalgsmøtet.

Datoer for utvalgsmøtene finner du i Kulturrådets kalender.

Vedtakslister offentliggjøres som regel etter rådsmøtene, når hele søknadsrunden ferdigstilles. Unntak gjelder løpende ordninger. Alle søkere får svar gjennom Altinn når vedtaket er ferdigstilt, dette skjer som oftest noen dager etter utvalgsmøtene.

Direkte innspill til Kulturrådet

Høsten 2017 åpnet Kulturrådet for direkte innspill til hvem som skal sitte i utvalgene i perioden 2018 – 2019. Det kom inn rundt 200 forslag til medlemmer fra hele landet. – De mange forslagene har skapt et godt utgangspunkt for arbeidet med å sette sammen de nye utvalgene, sier avdelingsdirektør Mariann Komissar, som er sekretær for rådet.

Du kan fortsatt sende inn forslag til navn på fagutvalgsmedlemmer, da det kan skje endringer i oppnevningsperioden.

Send inn navneforslag her.

Kontaktperson

Kommunikasjonsrådgiver Siri Brockmeier

Avdelingsdirektør Mariann Komissar


blog comments powered by Disqus