Norsk kulturfond

Norsk kulturfond

Aktuelt

Overføring av tiltak fra Kulturfondet til regionalt nivå

Fra forestillingen

Fra forestillingen "Sniper's Lake", en samproduksjon av tsjekkiske Spitfire Company og Bærum kulturhus, støttet av EØS-midlene. Regionalt kompetansesenter for dans på Bærum kulturhus er et av tiltakene som er foreslått flyttet fra Kulturfondet til fylkeskommunal forvaltning. Foto: Vojtech Brtnicky

Stortingsproposisjonen "Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå" ble lagt fram onsdag 5. april. Regjeringen foreslår å overføre oppgaver fra Kulturfondet til fylkeskommunal forvaltning med til sammen 14, 7 millioner kroner.

Kulturdepartementet har vurdert hvilke oppgaver innenfor kulturområdet som kan overføres regionalt folkevalgt nivå som del av regionreformen. I vurderingen er det lagt særlig vekt på oppgaver som krever regionalpolitisk skjønn og vurdering. I det som omtales som første fase, vil Kulturdepartementet overføre et utvalg av kunst- og kulturinstitusjoner som i dag forvaltes av Kulturrådet og departementet selv, til fylkeskommunal forvaltning. Overføringen vil skje allerede fra januar 2018, men forutsetter vedtak om at det skal være om lag 10 fylkeskommuner. Kulturdepartementets forslag utgjør til sammen 119 millioner kroner, hvorav 14,7 millioner kroner er foreslått overført fra Norsk kulturfond.

– Rådet og departementet har hatt en åpen dialog i denne prosessen og rådet følger diskusjonen om regionreformen tett, sier rådsleder Tone Hansen.

Følgende tiltak er foreslått flyttet til fylkeskommunalt nivå fra Norsk kulturfond Post 55 i Statsbudsjettet kultur:

Tittel Fylke  Tilskudd 
Jeunesse Musicales Norway Oslo 928 000
Agenda X - Driftsstøtte Oslo 1 300 000
Seanse - Driftsstøtte Møre og Romsdal 720 000
Se kunst i Nord-Norge Nordland 2 200 000
Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet - driftsstøtte  Møre og Romsdal 300 000
Bokbyen ved Skagerak - driftsstøtte Aust-Agder 235 000
Bokbyen i Fjærland - driftsstøtte Sogn og Fjordane 273 000
Dansekunst i Østfold Østfold 400 000
Studium Actoris AS Østfold 763 500
Bærum kulturhus - regionalt kompetansesenter dans Akershus 500 000
Fjelldansen - regionalt kompetansesenter for dans Oppland 104 000
Dansekunst i Grenland Telemark 400 000
Markedet for scenekunst, Sandefjord Vestfold 199 000
RAS - regional arena for samtidsdans Rogaland 750 000
Stiftelsen Bergen Dansesenter Hordaland 320 000
Birka AS Sør-Trøndelag 500 000
Dansit, Senter for Dansekunst i Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag 850 000
Trondheim international chamber music competition Sør-Trøndelag 1 000 000
Nidarosdomen guttekor Sør-Trøndelag 510 000
Dans i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag 850 000
Bodø kirkelige fellesråd Nordland 340 000
Dansearena Nord Finnmark 1 241 000
Sum   14 683 500

 

Samlet liste over kulturtiltak står i kap 10.4 i dokumentet.

Nasjonalt ansvar

Under forutsetning av vedtak om ny inndeling i om lag 10 fylkeskommuner, vil Kulturdepartementet utrede om det er mulig å overflytte flere tiltak. I stortingsproposisjonen står det at det er nødvendig med en omfattende utredning som involverer de ulike forvaltningsnivåene og kulturaktørene før saken legges fram for Stortinget. Det understrekes videre at det kulturpolitiske området i liten grad er regulert ved lov og forskrift. En del av vurderingen blir hvordan det nasjonale hensynet i kulturpolitikken skal sikres, samtidig som regionene får den nødvendige friheten til å løse oppgaver. Hensynet til at innbyggere skal ha tilgang til profesjonell kunst og kultur over hele landet, og samtidig vurdere hvordan en kan sikre kvaliteten best mulig i det profesjonelle kunst og kulturlivet, er et sentralt perspektiv i dette arbeidet.

– I den videre prosessen med regionalisering og utflytting av oppgaver er det svært viktig å presisere behovet for et nasjonalt organ som har kunnskap om og kan forvalte det frie kunstfeltet på en god måte. Dette mandatet har Kulturrådet i dag og det er viktig både for institusjonene og kunstnerne over hele landet at det finnes et sterkt Kulturråd, sier Tone Hansen.

I mars 2017 varslet Kulturdepartementet også en ny kulturmelding.

Prop. 84 S (2016–2017), Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå.


blog comments powered by Disqus