Norsk kulturfond

Norsk kulturfond

Aktuelt

Oppsummering fra rådets desembermøte

Fra forestillingen Conchas på festivalen Figur i Fossekleiva. Teaterfestivalen i Svelvik er tildelt støtte for 2018 i rådsmøtet 13. og 14. desember.

Fra forestillingen Conchas på festivalen Figur i Fossekleiva. Teaterfestivalen i Svelvik er tildelt støtte for 2018 i rådsmøtet 13. og 14. desember.

Rådsmøtet 13. og 14. desember var årets siste, og markerte samtidig avslutningen for flere rådsmedlemmer. Vedtakene gjort i møtet skal gjøre 2018 til et år fylt av kulturopplevelser for både store og små.

Driftsstøtte

En av hovedsakene i rådsmøtet var behandlingen av driftsstøtte for kulturvirksomheter. 138 virksomheter søkte om til sammen 280 millioner kroner. Budsjettforliket mellom regjeringen og partiene Venstre og Krf gjorde det mulig å øke rammen for ordningen noe – totalt hadde Kulturrådet om lag 194 millioner kroner til disposisjon til drift. Som ellers i Kulturfondet betyr det harde prioriteringer mellom gode søknader.

Les mer om tildelingen av driftsstøtte for 2018

Flere musikksentre får økt driftsstøtte

Se alle vedtak om driftsstøtte

Visuell kunst

I 2010 tok Kulturrådet initiativ til et prosjekt for å sikre bevaring av den norske videokunsten fra 1960 til i dag. Prosjektet resulterte i Videokunstarkivet som er drevet av Produksjonsnettverket for elektronisk kunst (PNEK) og støttet av Kulturfondet. I rådsmøtet ble det bevilget ytterligere 1 million kroner til midlertidig videreføring av Videokunstarkivet. Kulturrådet er i dialog med Kulturdepartementet og institusjoner på feltet for å finne en hensiktsmessig varig løsning.

Besøk Videokunstarkivet for mer informasjon om prosjektet.

Kulturrådet har siden 1998 hatt en egen støtteordning for Kunst og teknologi. Ordningen har vært justert flere ganger, og har over tid blitt mer spisset mot kunstnerisk kvalitet fremfor utelukkende teknologisk utforsking. I dag overlapper ordningen i stor grad med andre støtteordninger i Kulturfondet. I rådsmøtet ble derfor ordningen avviklet, og midlene overført til prosjektstøtteordningen for visuell kunst. Samtidig er formålet med ordningen – å støtte utforskende kunstneriske uttrykk som tematiserer teknologiutviklingens betydning for kunsten og samfunnet – fortsatt en satsing for Kulturrådet på området visuell kunst. Søkere henvises til prosjektstøtteordningen for visuell kunst.

Prosjektstøtte visuell kunst har neste søknadsfrist 2. mars 2018 kl 13.

Den første tildelingen til kunstnerassistentordningen ble gjort i arrangørutvalget for visuell kunst og ble informert om på rådsmøtet. 

14 kunstnere får støtte til å ansette kunstnerassistent i 2018.

Vedtakslister

Rom for kunst og tverrfaglige tiltak

Denne runden hadde en rekke søknader til tverrfaglige prosjekter rettet mot barn og unge. Et av prosjektene som får støtte er TekstLab Ung i Oslo. Det treårige prosjektet foregår på flere steder hvor ungdom oppholder seg, som AKS og ungdomsklubber, i hovedsak på østkanten av byen. Målet er å engasjere grupper som er lite involvert kunst- og kulturliv, og eksperimentere med formidling av kunst på nye arenaer og publikumsgrupper. Prosjektet er tildelt 500 000 kr fra Kulturfondet.

11 kulturarenaer fikk støtte til gjesteopphold, blant annet KRS Gadekunstlaug i Kristiansand, som får toårig støtte til besøk av flere internasjonale kunstnere.

Vedtakslister

Kulturvern

I 2017 har faglig utvalg for kulturvern øremerket midler til transkribering og tilgjengeliggjøring av kilder. Blant de som har fått støtte til dette i denne runden er Torbjørn Ødegaard, som skal ta for seg kilder til frikjøp av nordiske slaver i Nord-Afrika fra 1600-tallet. Prosjektet er tildelt 150 000 kr fra Kulturfondet.

Les mer om nordiske slaver i Nord-Afrika og de andre transkriberingsprosjektene som har fått støtte her

Kulturrådet har også bevilget kr 600 000 til et pilotprosjekt som skal kartlegge og vurdere upublisert lyd- og filmmateriale innen feltet folkemusikk og folkedans.

Skal kartlegge sårbar kulturarv

Vedtakslister

Scenekunst

Kulturfondets støtteordninger for arrangørstøtte og forprosjekt på scenekunstfeltet er evaluert. Som følge av evalueringene ble begge ordningene justert i rådsmøtet, og nye retningslinjer gjelder fra neste søknadsfrist.

34 scenekunstprosjekter innen gjestespill og formidling, samt kompetansehevende tiltak er tildelt støtte i runden. Blant de er Figur i Fossekleiva, som er bevilget 200 000 kr. Festivalen i Svelvik kommune har et variert figurteaterprogram for store og små, med både nasjonale og internasjonale forestillinger.

I tillegg er 7 virksomheter tildelt støtte fra ordningen for regionale kompetansesentra for dans. Flere av disse, blant annet Bærum Kulturhus og Dansearena Nord, får treårig støtte.

I høsten runde med søknader om støtte til fri scenekunst var et av de viktigste trekkene bevilgninger til store prosjekter med mange involverte. 

Scenekunst i store formater

Vedtakslister

Musikk

I desembermøte behandles flere store ordninger på musikkfeltet, både festival, driftsstøtte og virksomhetsstøtte til musikere og ensembler lå på rådets bord.

Flere musikksentre får økt driftsstøtte

For første gang er samtlige musikkfestivaler behandlet samlet. Den nye musikkfestivalordningen inkluderer både de tidligere knutepunktfestivalene og mindre festivaler og bransjefestivaler i tillegg til en rekke musikkfestivaler over hele landet. Til sammen får 194 musikkfestivaler støtte i 2018.

– En mer rettferding fordeling til musikkfestivaler

Arbeidet med en felles musikkfestivalordning har medført en opprydding også i arrangørordningen for musikk, hvor arrangører med en tydelig programprofil og betydelig konsertomfang prioriteres. 74 tiltak er tildelt arrangørstøtte, og i tildelingslisten er 17 av 19 fylker representert.

53 musikere og musikkensembler ble tildelt virksomsomhetsstøtte for 2018, blant dem vokalensemblet Vokal Nord som mottar 3,5 millioner kroner fra Kulturfondet for neste år. Ordningen for musikere og musikkensembler gir også turnéstøtte, i denne runden er 76 turnésøknader bevilget midler.

50 millioner til musiker- og ensemblestøtte

Vedtakslister

Litteratur

Vedtakslister

Forskning og utvikling

Bransjestatistikken Kunst i tall 2016 ble tatt opp til orientering i rådsmøtet, og det ble gitt tilsagn om midler til å videreføre statistikkprosjektet i 2018 og 2019. Kunst i tall gir nasjonale omsetningstall for musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst.

Se alle utgivelser i forskningsprosjektet Kunst i tall

Nytt råd i 2018

Neste rådsmøte er 26. januar 2018. Da stiller flere nye rådsmedlemmer for første gang.

Se hvem som sitter i rådet fra 2018 her.

Du finner saklister og referater for rådsmøtene her.

Rådsmedlemmer 2016 - 2017: (fra venstre bak) Arne Fagerholt, Thorbjørn Gabrielsen, Anne Marit Noraker, Maria Utsi, Jorunn Veiteberg, varamedlem Rami Maktabi, (foran) rådsleder Tone Hansen, Anne Oterholm, Geir Haraldseth og Soon-Mi Chung.


blog comments powered by Disqus